Mobiele menu

Bevordering Gezondheid inwoners Emmen en omstreken!

Projectomschrijving

In het wijkgerichte programma worden in drie gebieden van Emmen middels vraaggerichte aanpak aan gezonde(re) leefstijl van inwoners gewerkt. Aaandacht gaat vooral uit naar jeugd, lage SES en kwetsbare ouderen. Hierbij worden structuren van sociale activering, brede school en wijkontwikkelprogramma’s, benut.

Beleidsambtenaren van de gemeente Emmen, de onderzoekgroep van  TGO/UMCG en onderzoekers en gezondheidsbevorderaars van de GGD Drenthe onderzoeken samen ontwikkeling, proces en effect van de implementatie en via een controlegroep  in een andere Drentse gemeente kunnen mogelijk uitspraken over het effect van het programma worden gedaan. 

Verwachting is dat met de onderzoeksuitkomsten nieuw inzicht aan bestaande inzichten van leefstijlgedrag van individuen, onder andere in relatie tot woon- leef en sociale omgeving, kan worden toegevoegd.

Het onderzoek start in maart 2012 en overspant ruim een jaar. Het effectdeel van het onderzoek loopt over een langere periode tot eind 2014.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met de implementatie van het wijkgezondheidsprogramma “Gezondheid Versterkt in Eigen Hand” (GVIEH) geeft de gemeente Emmen uitvoering aan haar volksgezondheidsbeleid. In dit programma wordt gebruik gemaakt van de al bestaande samenwerkingsstructuur binnen Emmen Revisited en de Brede Schoolontwikkeling Emmen en wordt de methode van Buurtgerichte Sociale Activering toegepast om kwetsbare buurtbewoners (jeugd, lage SES en kwetsbare ouderen) in drie geselecteerde achterstandsgebieden van Emmen te bereiken, aan te spreken en worden leefstijl- en gezondheidsinterventies aangeboden, die aansluiten bij de leefwereld van de bewoners. Het programma beoogt in 2015 een aantal concrete gezondheidseffecten op te leveren. Onderhavige onderzoeksaanvraag “Bevordering Gezondheid inwoners Emmen en omstreken!” richt zich op zowel een proces- als effectevaluatie van het programma GVIEH. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door medewerkers van Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO) van de afdeling Gezondheidswetenschappen (UMCG, RuG) en onderzoekers van de GGD Drenthe in nauwe samenwerking met de stuurgroep GVIEH bij de gemeente Emmen. De procesevaluatie richt zich op het verloop c.q. de procesgang van het programma. Met de beantwoording van een aantal gedefinieerde procesvragen is het mogelijk het programma tussentijds bij te sturen en de resultaten van de effectevaluatie van het programma in een toekomstgericht perspectief te plaatsen. Daarnaast levert de procesevaluatie input voor een eventuele implementatie van een dergelijk programma in andere regio’s. De effectevaluatie richt zich op het meten van de resultaten van het programma GVIEH. Naast de doelstellingen van het programma worden een aantal extra elementen gemeten. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie methoden van gegevensverzameling, te weten interviews, focusgroepen en vragenlijsten. Voor het uitvoeren van de procesevaluatie worden (semigestructureerde) interviews afgenomen aan het einde van de oriëntatiefase van het programma GVIEH. Daarnaast worden drie focusgroepsbijeenkomsten georganiseerd, die aan het einde van de interventiefase van het programma plaatsvinden, zodat alle fasen van het programma GVIEH aan de orde komen. Voor de effectmeting worden de data op drie momenten van het programma GVIEH verzameld via vragenlijsten. Dit vindt plaats in de interventiegroep. In de de controlegroep zullen eveneens drie metingen plaatsvinden, namelijk op t0 (tijdstip eerste contact) en op t1 (na 6 maanden ‘reguliere’ interventie) en op t2 (na 12 maanden ‘reguliere’ interventie). Gegevens van de vragenlijsten worden geanalyseerd aan de hand van een time-series analyse. Het programma “Gezondheid Versterkt in Eigen Hand” is in het najaar van 2011 gestart. Het geplande onderzoek “Bevordering Gezondheid inwoners Emmen en omstreken!” start per 1 maart 2012 . Het effectdeel overstijgt de duur van een jaar van de onderliggende call “Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid”. Hiervoor worden eigen middelen ingebracht en ingezet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204000008
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. te Nijenhuis
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Drenthe