Mobiele menu

Beweegkuur Almelo

Projectomschrijving

Almelo behoort tot de top 5 van de armste steden van Nederland. Eén van de gevolgen die dit met zich meebrengt is een verminderde gezondheid onder de inwoners. Uit cijfers van de GGD blijkt 30% van de jeugd en 64% van de volwassenen te kampen met overgewicht. Door inzet van de Beweegkuur streven wij er naar om deze doelgroep in beweging te krijgen, nieuwe kansen te bieden en bewustzijn te creeren over de huidige leefstijl en de consequenties die dit kan hebben. Samen met een groot aantal partners in Almelo ambiëren wij hetzelfde doel, namelijk: het realiseren van gezondheiswinst door middel van bewegen, gezonde voeding en een veranderde leefstijl door gedragsverandering. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlbegeleiders zullen als eerste aan de slag gaan met de deelnemers. Gevolgd door Recreatiesport Almelo, die er met passend aanbod voor zal zorgen dat de deelnemers ook na de Beweegkuur in beweging blijven.

Verslagen


Eindverslag

Het uitvoeren van Beweegkuur in Almelo heeft geresulteerd in gezondheidswinst van deelnemers, praktijkervaring onder professionals en verbeterde samenwerking tussen professionals. Deelnemers gaven unaniem aan zich energieker en fitter te voelen. Daarnaast liet het merendeel een afname van vetmassa zien en een toename van spiermassa. Professionals leerden om een team te vormen rondom de deelnemer t.b.v. leefstijlbevordering. Ook zorgde Beweegkuur voor een impuls op het gebied van leefstijl binnen Almelo. Professionals weten elkaar beter te vinden en nieuwe samenwerkingen zijn hieruit voortgekomen.

BeweegKuur Almelo kende haar officiële start op 7 januari 2019 met de eerste groep van 10 deelnemers. Inmiddels zijn ook groep 2, 3 en 4 onderweg. Dit houdt in dat inmiddels ruim 40 deelnemers deelnemen aan de BeweegKuur. De resultaten op dit moment zijn veelbelovend. Bij vrijwel alle deelnemers is na de eerste fase (4 maanden) van het project het vetpercentage afgenomen en de spiermassa gestegen. Daarnaast geven veel deelnemers aan zich fitter en energieker te voelen waardoor zij dagelijkse bezigheden als werk en huishoudelijke taken makkelijker volhouden. Ook geven chronisch zieken aan minder klachten te hebben en minder medicatie te gebruiken. Niet alle deelnemers gaan door naar fase 2, vaak door persoonlijke en/of fysieke omstandigheden die hen in de weg zitten. De deelnemers die wel doorgaan ervaren aanmerkelijk meer plezier in sporten en bewegen t.o.v. de start van hun traject. Daarmee achten wij de kans groot dat zij ook structureel zullen blijven bewegen binnen regulier sportaanbod zodra zij uitstromen.

Samenvatting van de aanvraag

Recreatiesport Almelo opent haar deuren voor deelnemers aan de Beweegkuur. Almelo behoort tot de top 5 van de armste steden van Nederland.Maar liefst 5.400 huishoudens in Almelo hebben een inkomen beneden de 110% van het wettelijk minumum. Het gros van deze gezinnen woont in de aandachtswijken. Uit cijfers van de GGD blijkt dat 30% van de jeugd en 64% van de volwassenen kampt met overgewicht, zeer zorgwekkend. Er zijn in deze wijken, vergeleken met andere gemeenten in Twente, ook veel contacten met de huisarts. Rond de 80% van de inwoners heeft minimaal 1 chronische aandoening en een groot percentage daarvan zelfs 2. Onder andere hierdoor wordt deze groep steeds kwetsbaarder en afhankelijker.Met name onder de ouderen zien we dit probleem. Door inzet van de Beweegkuur streven we er naar om deze doelgroep in beweging te krijgen, nieuwe kansen te bieden en bewustzijn te creeren over de huidige leefstijl en de mogelijke consequenties die ze heeft of krijgt. Om deze aanpak een succes te laten zijn, is samenwerking binnen de wijk(en) en met (zorg)partners cruciaal. Deze samenwerking hebben we in Almelo weten neer te zetten, vele partners die hetzelfde doel hebben: het realiseren van gezondheidswinst d.m.v. bewegen, gezonde voeding, een aangepaste leefstijl door gedragsverandering. Daarbij het ondersteunen van zelfmanagement. Het meer bewegen wordt opgepakt door fysiotherapeuten i.s.m. Recreatiesport Almelo, zij bieden een zeer geschikt en laagdrempelig aanbod voor deze doelgroep. Bij deelname aan de Beweegkuur doorloopt de deelnemer een van de drie programma's, dat bestaat uit begeleiding door leefstijladviseur, fysiotherapeut en huisarts. De Beweegkuur duurt max. 1 jaar, deze periode wordt geacht voldoende te zijn om gedrag te veranderen en tevens voorwaarden te scheppen voor gedragsbehoud. Deelnemers worden na dit jaar echter niet volledig losgelaten, ze blijven sporten bij Recreatiesport Almelo en ook hier behouden ze contact met de mensen met wie ze de Beweegkuur hebben doorlopen. Daarnaast is er een buddysysteem met fanatieke sporters zodat er meer binding is met de vereniging. Om structureel bewegen te borgen heeft Recreatiesport Almelo een breed sportaanbod, iedere deelnemer zal een passend vervolg bij de vereniging kunnen vinden. Om sport dichterbij de doelgroep te brengen en daarmee drempels weg te nemen zal Recreatiesport Almelo nieuwe groepen starten in wijken waar nu geen of een summier sportaanbod is. Doelstellingen: Hoofddoelstelling * Een jaar na de start van de Beweegkuur een gewichtsreductie van 5% realiseren bij de deelnemers. Subdoelstellingen * Bij de start van de Beweegkuur met alle deelnemers persoonlijke doelen formuleren op het vlak van bewegen, voeding ensociaal welbevinden. * Een jaar na de start van de Beweegkuur bij alle deelnemers progressie geboekt hebben op elk van de persoonlijk doelen. * Twee jaar na de start van de Beweegkuur een structurele samenwerking tussen zorg-, welzijns- en sportsector in degemeente Almelo gerealiseerd hebben.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.W. Dangremond
Verantwoordelijke organisatie:
Recreatiesport Almelo