Mobiele menu

Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid

Projectomschrijving

Het project ‘Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid’ had als insteek breed draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke aanpak om bewoners van de wijk Hoge Vucht te stimuleren meer te gaan bewegen. De eerste stap was te komen tot een consortium van samenwerkende partijen. Ontmoeten en betrekken van de doelgroep was een belangrijke voorwaarde. Door de COVID-pandemie ging hier al snel een streep door. Het project had drie fasen: netwerkvorming en planvorming door organisaties werkzaam in de wijk, dialoog met bewoners en uitwerking van een plan van aanpak in co-creatie met bewoners. De derde fase van het project is niet afgerond, door de coronamaatregelen, maar ook door de ambitieuze insteek meerdere doelgroepen te willen bereiken. Het project heeft geleid tot meer zicht op motieven en drijfveren van bewoners en wijzen waarop zij kunnen worden betrokken bij (de organisatie van) activiteiten. De participatieve aanpak op sport, bewegen en gezondheid is nog niet gerealiseerd.

Verslagen


Eindverslag

Het project ‘Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid’ had als insteek breed draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke aanpak om bewoners van de wijk Hoge Vucht te stimuleren meer te gaan bewegen.
De eerste stap was te komen tot een consortium van samenwerkende partijen. Verder was ontmoeten en betrekken van de doelgroep een belangrijke voorwaarde. Door de COVID-pandemie ging hier helaas al snel een streep door.

Door het living lab is de kennis vergroot bij zowel de gemeente als uitvoeringsorganisaties van de motieven en drijfveren van bewoners en de manieren waarop zij kunnen worden betrokken bij (de organisatie van) activiteiten in de wijk. Een aantal doelgroepen is bevraagd op hun vraag en behoefte op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast zijn in samenwerking met organisaties uit de wijk en onderwijsinstellingen verschillende initiatieven gestart die na afloop van de projectperiode worden voortgezet.
Niet alle beoogde doelgroepen konden echter worden bereikt gedurende de projectperiode. Mede hierdoor is de vertaalslag naar de organisatie en uitvoering van (nieuwe) activiteiten nog niet gemaakt.

Het project had drie fasen: netwerkvorming en planvorming door organisaties werkzaam in de wijk, dialoog met bewoners en uitwerking van een plan van aanpak in co-creatie met bewoners. De derde fase van het project kon niet worden afgerond. Door de coronamaatregelen, maar ook door de ambitieuze insteek meerdere doelgroepen te willen bereiken. De beoogde participatieve aanpak op sport, bewegen en gezondheid is dus nog niet gerealiseerd.

Samenvatting van de aanvraag

Doel van het project ‘Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid’ is te komen tot een nauwe samenwerking tussen de sectoren onderwijs, welzijn, zorg en sport bij het ondersteunen van wijkbewoners in het vormgeven en uitvoeren van sport-, beweeg- en gezondheidsaanbod. In Breda zijn diverse partijen actief om ambities op het gebied van sport, bewegen en gezondheid te realiseren, ieder vanuit eigen expertise en professionaliteit. Hierbij wordt in principe vraaggericht gewerkt, maar nog niet structureel vanuit de bewoner als ontwikkelaar en uitvoerder van activiteiten. Bij partners bestaat de ambitie om meer in samenhang en meer vanuit de perceptie van de burger te gaan opereren. Daarbij wordt gekozen voor de wijk Hoge Vucht, een wijk die op basis van de score op diverse risicoprofielen als kwetsbare wijk wordt aangemerkt. De Bredase missie op het gebied van sport en bewegen, “Bredanaars zitten fysiek en mentaal goed in hun vel en hebben een gezonde leefstijl, ze bewegen voldoende en eten gezond”, is zeker voor de wijk Hoge Vucht een uitdaging. De wijk heeft relatief veel inwoners met een laag inkomen en/of een laag opleidingsniveau, evenals inwoners van niet-westerse komaf. Daarnaast is de wijk aan het vergrijzen. De sport- en beweegparticipatie, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, is in deze wijk dan ook lager dan in andere delen van de gemeente. Daarbij hebben de inwoners van Hoge Vucht verhoudingsgewijs meer ongezonde leefstijlkenmerken, zoals ongezond eten, roken en overmatig alcoholgebruik. Die complexiteit vraagt om een brede kijk en integrale aanpak. Ook door de raad wordt daarom aangedrongen op verbetering van de samenwerking en doelmatigheid binnen het (jeugd)welzijnswerk in de wijk, naast maatregelen op het gebied van preventie, onderwijs, jeugd en stedenbouw. Projectpartners zijn, naast Gemeente Breda, het lectoraat Leven Lang in Beweging van Avans Hogeschool, de mbo-opleiding Sport en Bewegen en het Sportleerbedrijf Breda. Zij gaan in gesprek en aan de slag met bewoners in de rol van onderzoeker, ontwikkelaar en uitvoerder, samen met andere stakeholders uit de wijk. Om zo een sport- beweeg- en gezondheidsaanbod te realiseren dat aansluit bij persoonlijke drijfveren en ook in Hoge Vucht een gezonde leefstijl een logische keuze wordt. De manier waarop bewoners kunnen worden betrokken, liefst in een vroeg stadium, is zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties relevant. Om tot een goede representatie van de verschillende groepen in de wijk te komen wordt voor uitvoering van het project gedacht aan de volgende methodes: - Focusgroepgesprekken met deelnemers, cliënten, ouders en leerlingen; - Peer-to-peer-opdracht in het kader van het vak Onderzoek & Ontwikkeling bij het Newman College (Technasium); - Individuele gesprekken met bewoners als onderdeel van health checks; - Afname van enquête onder bezoekers van winkelcentrum Hoge Vucht; - Structured Interview Matrix met bewoners: een innovatieve activerende vorm van focusgroepsgesprek waarbij bewoners onderzoekers worden en tegelijkertijd ontwikkelaar en uitvoerder van eigen initiatieven. In de uitvoering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij trajecten in het kader van de aanpak kwetsbare wijken, bestaande overleggen (wijkraad, huurdersoverleg, leerlingenraad etc.) en lopende activiteiten (City Trainers, Fit for Life, Diabetes Challenge, Samen in beweging, schoolsportvereniging etc.). Het project biedt de kans om diverse vernieuwingen vorm te geven: 1. Bottom-up buurtbewoners betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering met professionals in een stimulerende en begeleidende rol. Deze asset-based aanpak is een vernieuwende aanpak om burgers meer regie te geven, in de rol van onderzoeker, ontwikkelaar en uitvoerder, aansluitend bij hun perspectieven. Eerste ervaringen met deze methodiek op VMBO-scholen (Boonekamp et al., 2019) en in wijken (Dierx et al, 2018; den Broeder, 2018) zijn veelbelovend. 2. Toepassing van het Vitality-model (Motivaction International). Dit model onderscheidt vijf groepen in de samenleving met een eigen waardenpatroon op de domeinen vitaliteit, sport en gezondheid. Uitgaand van wat hun belevingswereld en mentaliteit typeert en een rol speelt bij hun beweeggedrag en voedingspatroon, kan door stakeholders efficiënter met doelgroepen worden gecommuniceerd en voor elke doelgroep een gericht activeringsprogramma worden opgesteld. 3. Aankomende professionals in sport, welzijn en zorg gaan direct met de doelgroep aan de slag en kunnen zich in een contextrijke leeromgeving interprofessioneel ontwikkelen door het leren van nieuwe werkwijzen die ze al werkende mee vorm geven. 4. Naast sport, zorg, onderwijs en gezondheid, worden de sectoren participatie (minimabeleid, tegenprestatie) en wijkzaken (leefbaarheid, sociaal/fysiek wijkbeheer) betrokken.

Kenmerken

Projectnummer:
546006015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Q. Wallien
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Breda