Mobiele menu

Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag

Projectomschrijving

Vraagstuk

In de gemeente Den Haag worden diverse inspanningen geleverd om vergunninghouders te bemiddelen naar werk. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel vergunninghouders als werkgevers.

Onderzoek

Het project bestond uit een combinatie van effectiviteitsonderzoek en verklarend onderzoek. In de eerste fase is de Haagse aanpak om statushouders richting werk te begeleiden omschreven en de beleidstheorie achter deze aanpak opgesteld. In de tweede fase is een bestandsanalyse en kwalitatief onderzoek onder statushouders, werkgevers en professionals uitgevoerd. Het doel hierbij was zicht te krijgen op de uitstroom van statushouders naar werk, op de werkzame mechanismen in de begeleiding en daarbij behorende relevante contextfactoren.

Uitkomst

Uit het onderzoek blijkt dat het enige tijd kan duren voordat inspanningen van gemeenten om statushouders naar werk te begeleiden zichtbaar worden. Verder komen verschillende aangrijpingspunten naar voren om de kans op arbeidsparticipatie te vergroten: 1) het bieden van maatwerk waarbij de wensen en (on)mogelijkheden van statushouders en werkgevers worden meegenomen, 2) het bieden van continuïteit in de begeleiding door het inzetten van regiehouders of casemanagement en 3) het geven van een centrale plek aan de werkgevers in de begeleiding van statushouders.

Producten

Het onderzoek heeft geresulteerd in een openbaar en toegankelijk onderzoeksrapport en een factsheet.

Eindrapport Effecten dienstverlening statushouders Den Haag

Factsheet

Tussenrapport werkwijze en beleidstheorie

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Den Haag, Regioplan en Vluchtelingenwerk Nederland.

Producten

Titel: Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag
Auteur: Annemieke Mack, Arend Odé, Bertine Witkamp, Miranda Witvliet

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen de brede groep niet-westerse migranten blijkt dat de positie van vergunninghouders op de arbeidsmarkt bijzonder ongunstig is. Zo blijkt volgens het CBS dat 90 procent van alle 18 tot 64-jarige asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen, anderhalf jaar later afhankelijk was van een bijstandsuitkering. Het vinden van een betaalde baan blijkt maar voor weinigen te zijn weggelegd. Hier ligt een complex aan factoren achter. Aan de aanbodzijde (de vergunninghouders) gaat het hierbij om zowel kennisaspecten (zoals taal en opleiding), werknemersvaardigheden als houdingskenmerken (waaronder zelfredzaamheid). Aan de vraagzijde (werkgevers) blijkt dat de eisen die aan werkgelegenheid worden gesteld, lang niet altijd aansluiten bij hetgeen vergunninghouders te bieden hebben. Daarnaast zijn veel werkgevers onbekend met deze doelgroep en is er sprake van negatieve beeldvorming. Momenteel wordt door een toenemend aantal gemeenten beleid gevoerd gericht op het aan het werk krijgen van vergunninghouders. De werkzaamheid van deze maatregelen is echter nog onbekend. In de gemeente Den Haag worden diverse inspanningen geleverd om vergunninghouders te bemiddelen naar werk. Zowel het vroegtijdig interveniëren, het bieden van maatwerk en persoonlijke begeleiding, als het direct in contact brengen van vergunninghouders met werkgevers in de regio maken deel uit van de Haagse aanpak. Belangrijke instrumenten die in Den Haag worden ingezet om vergunninghouders en werkgevers bij elkaar te brengen zijn Matchmaking (groepsgewijze matching), Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Dit onderzoek heeft tot doel om zicht te krijgen op de werking en opbrengsten van deze instrumenten voor vergunninghouders. Deze inzichten kunnen van nut zijn voor de aanpakken van andere gemeenten om vergunninghouders naar werk toe te leiden. Met dit onderzoek brengen we in kaart in hoeverre de inzet van de instrumenten leidt tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij de vergunninghouders en veranderende beeldvorming bij de werkgevers en uiteindelijk tot een toeleiding naar betaald werk van vergunninghouders. Het onderzoek kent daarmee twee doelgroepen: de vergunninghouders en de werkgevers. We hanteren realistic evaluation als denkmodel voor dit onderzoek. Dit concept biedt ons de mogelijkheid om systematisch onderscheid te maken tussen mechanismen, uitkomsten en contextfactoren die van belang zijn voor de effectiviteit van de inzet van de instrumenten bij vergunninghouders. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van effectiviteitsonderzoek en verklarend onderzoek. In het effectiviteitsonderzoek beschrijven we de Haagse aanpak specifiek voor de instrumenten groepsgewijze matching, werkervaringsplaatsen en toeleiding naar vrijwilligerswerk en stellen we een beleidstheorie op over de werking van de instrumenten. We voeren praktijkonderzoek uit bestaande uit een analyse van het bereik van de instrumenten en het bevragen van betrokkenen (professionals, vergunninghouders en werkgevers) over ervaringen, tevredenheid en ervaren opbrengsten in termen van kennis, vaardigheden, houding en veranderende beeldvorming. Tot slot voeren we op basis van registerdata van de gemeente Den Haag en van CBS-data een analyse uit van de outcome: betaalde arbeid (primaire uitkomstmaat) en werkervaringsplaatsen / stage / vrijwilligerswerk (secundaire uitkomstmaat). Hiermee onderzoeken we de plausibiliteit van de effectiviteit van deze set van instrumenten (eerste aanwijzingen voor effect, niveau 3). In het verklarend onderzoek houden we interviews met vergunninghouders, werkgevers en vrijwilligersorganisaties en betrokkenen vanuit beleid en de uitvoering in Den Haag over de werkzame mechanismen en contextfactoren die van belang zijn voor het welslagen van de inzet van de instrumenten. We stellen voor dit onderzoek een klankbordgroep samen om de uitkomsten van het onderzoek in een bredere context te kunnen plaatsen. De klankbordgroep bestaat uit twee leden van de doelgroep vergunninghouders, een vertegenwoordiger van vergunninghouders, een vertegenwoordiger van de doelgroep werkgevers en vertegenwoordigers van gemeenten. Het onderzoek resulteert in een openbaar en toegankelijk onderzoeksrapport. Daarnaast leveren we een praktijkgerichte handreiking op en schrijven we tenminste één artikel in een vaktijdschrift. We leveren elke zes maanden een tussentijds verslag op met relevante uitkomsten van het onderzoek. Ter afsluiting van het onderzoek organiseren we een landelijke kennissessie, waarin we de lessen die uit dit onderzoek naar voren komen voor andere uitvoeringspraktijken centraal stellen. Aanbevelingen voor gemeenten over de rol die zij kunnen nemen om negatieve beeldvorming en discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, komen tijdens deze sessie aan bod. Voor deze sessie nodigen we stakeholders vanuit de doelgroepen vergunninghouders en werkgevers uit en betrokkenen vanuit de gemeente Den Haag en andere gemeenten.

Kenmerken

Projectnummer:
535005012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Odé
Verantwoordelijke organisatie:
Regioplan