Mobiele menu

Bijspringen en versterken in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen

Projectomschrijving

Wij voelen de urgentie om tot een nieuwe aanpak van verward gedrag te komen.

Doel

In stapjes verbeteren we de kwaliteit van leven van bewoners met verward gedrag, terwijl de buurt beter op hen ingespeeld raakt. Dit leerproces resulteert in een aanpak voor heel Amstelveen. We verdiepen de samenwerking met cliënten, hun naasten en hun buurt.

Persoonlijk plan

Dit doen we door in 2 buurten gesprekken te voeren met cliënten over een ‘rijker leven’:
  • wat betekent dit voor jou?
  • wat helpt je daarbij?
Met dit persoonlijk plan gaat de persoon aan de slag, daarbij begeleid door zijn coach.

Leerkring

De coaches nemen deel aan een leerkring met andere betrokkenen, waar we kennis en ervaring uitwisselen, kansen en belemmeringen oppakken, zorgen voor ontschotting en afstemming van het aanbod.

Informatiepunt voor buurtbewoners

Ook creëren we een informatiepunt voor vragen over verward gedrag van buurtbewoners.

Initiatiefnemers:

  • RIBW K/AM
  • GGZinGeest
  • Vita-Amstelland
  • Ons tweede Thuis
  • Gemeente Amstelveen

Resultaten

Dit pilotproject heeft belangrijke inzichten opgeleverd over onze nieuwe persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak. Gebleken is dat tijd en experimenteerruimte nodig is om het eigenaarschap van de kwetsbare bewoner nog beter te koppelen aan de betrokkenheid van de gemeenschap en het vakmanschap van de professional. Inmiddels is een tweede project van start waarin alle partijen voortgaan op de ingeslagen weg.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Bijspringen en versterken in Amstelveen

Amstelveen heeft in 2017 een veelbelovende start gemaakt met de opbouw van wijken waarin iedere bewoner naar eigen vermogen kan meedoen. Met hun gezamenlijke aanpak – Bijspringen & Versterken – ondersteunen RIBW K/AM, GGZinGeest, Vita-Amstelland, Ons Tweede Thuis, Gemeente Amstelveen en Eigen Haard de meest kwetsbare bewoners van de wijken Bankras/Kostverloren.

Voor Bijspringen & Versterken schakelen wij actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals in. Uitgangspunt van de ondersteuning is het perspectief van de individuele bewoner. Diens kwaliteiten en regievoering staan centraal.
De pilot heeft belangrijke inzichten opgeleverd over onze nieuwe persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak.

Gebleken is dat tijd en experimenteerruimte nodig is om het eigenaarschap van de kwetsbare bewoner nog beter te koppelen aan de betrokkenheid van de gemeenschap en het vakmanschap van de professional. Daartoe hebben wij een tweede aanvraag ingediend om voort te kunnen bouwen op de 9 bouwstenen, om met alle partijen voort te gaan op de ingeslagen weg.

Samenvatting van de aanvraag

Voor kwetsbare bewoners is het organiseren van hulp dicht bij huis een noodzakelijke en positieve ontwikkeling. Niet alleen voor de kwetsbare burgers, maar ook voor hun familie, netwerk, buurt en wijk. In dit project werken we aan een sluitende aanpak waarbij ook de meest kwetsbaren worden bereikt. Doelstelling: werken aan een inclusieve wijk waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Een steunstructuur bouwen van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals, zodat bewoners die weinig grip hebben op hun situatie zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Doelgroep: de meest kwetsbare personen in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren. Aanpak: werken vanuit het perspectief van de bewoner, vanuit diens kwaliteiten en onder diens regie. Hierbij volgen we drie programmalijnen: • Het ontwikkelen van een wijkgerichte en persoonsgerichte aanpak: individuele op maat gesneden begeleiding, voorlichting en begeleiding van de buurt. Resultaat: persoonlijke, op maat afgestemde toekomstplannen voor individuele bewoners. • Het versterken van de samenwerking tussen formele en informele partijen: verbindingen tussen alle professionals in de wijk, gericht op individuele bewoners en op de buurtgemeenschap. Resultaat: - een inloopfunctie ter ondersteuning van (buurt)bewoners, - leerkringen om kennis en ervaringen te delen. • Verbeteren vroegsignalering en opvolging: een gecoördineerde aanpak door de regie bij een casus te benoemen en door te pakken. Resultaat: een aanpak om problemen bij bewoners in een vroeg stadium te signaleren en op te volgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Vroegop
Verantwoordelijke organisatie:
Vita Amstelland