Mobiele menu

Blended learning: trainingen. Cultuursensitief behandelen voor GGZ professionals

Projectomschrijving

Doel

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum ontwikkelt in dit praktijkproject een training ‘cultuursensitief behandelen’ waarin ggz-professionals handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is meer ggz-behandelaars trainen in cultuursensitief behandelen zodat grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve ggz-behandelaars. De training wordt ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Werkwijze

De ontwikkelde training wordt gegeven aan 30 ggz-professionals en zodoende getoetst. De verwachting is dat statushouders zich door de cultuur sensitieve benadering meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten).

Resultaten

Het doel was om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. Dit doel is volledig behaald en de ontwikkelde training is aan 30 ggz professionals gegeven.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond aangemerkt kunnen worden. Relatief weinig Syriërs (7%) hadden contact met een psycholoog of een psychiater.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft een training ontwikkeld gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt kregen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

Het doel was om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. De ontwikkelde training is aan 30 zorgprofessionals gegeven.
Het doel van de training was dat door een cultuursensitieve benadering van GGz behandelaars statushouders zich meer begrepen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Deze doelen zijn behaald.

Een projectgroep met 3 experts van ARQ en 2 ervaringsdeskundigen (1 uit Syrië en 1 uit Eritrea) heeft de e-learning en een twee-daagse training ontwikkeld voor GGz behandelaars. In de e-learning is kennis opgenomen over aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie.

De twee daagse training is gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, om cultuursensitief te behandelen. Er is aandacht voor de bewustwording van eigen waarden en vooroordelen. In de training wordt de aard en relevantie van verklaringsmodellen uitgelegd. Deelnemers oefenen zowel in de training als in hun praktijk met het afnemen van het cultural formulation interview (CFI). De bespreking mondt uit in een behandelplan en een strategie om met de patiënt overeenstemming te bereiken over de behandeling.

De nieuw ontwikkelde training is geborgd, doordat ARQ Academy vanaf 2020 de training cultuursensitief behandelen aanbiedt aan GGz professionals en aan GGz instellingen.

Middels dit project is bereikt dat meer GGz behandelaars cultuursensitieve kennis en vaardigheden ontwikkelen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot GGz behandelaars die rekening houden met hun culturele achtergrond.

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond kan worden aangemerkt. Het is opmerkelijk dat relatief weinig Syriërs (7%) contact hadden met een psycholoog of een psychiater.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wil middels dit praktijkproject een training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

Het doel is om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. In dit project wordt de ontwikkelde training gegeven aan 30 GGz professionals en wordt de training zodoende getoetst. Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals statushouders zich meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Middels dit project wordt beoogd dat meer GGz behandelaars deze kennis tot zich nemen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve GGz behandelaars.

Samenvatting van de aanvraag

Vluchtelingen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van psychische klachten/stoornissen. Het percentage posttraumatische-stressstoornissen (PTSS) en depressie ligt fors hoger dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 13 – 25 % van de asielzoekers/statushouders kampt met depressie en/of PTSS (Ikram en Stronks, 2016). Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond kan worden aangemerkt. Het is opmerkelijk dat relatief weinig Syriërs (7%) contact hadden met een psychiater of psycholoog. Wanneer statushouders eenmaal door de huisarts zijn verwezen naar een psycholoog, en de statushouder bereid is om daar heen te gaan, dient zich een volgend obstakel aan: er zijn te weinig 1ste en 2de lijns GGz professionals die statushouders passende, cultuursensitieve zorg kunnen bieden (update Veerkracht & Vertrouwen, p.8). Factoren die bijdragen aan het feit dat veel statushouders niet tijdig gebruik maken van de GGz in Nederland zijn er aan beide kanten. Aan de gebruikerskant speelt bij statushouders het stigma en de schaamte. Zij hebben veelal een andere visie op klachten. Tevens speelt onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem een rol, evenals als de communicatie barrières indien een statushouder onvoldoende de Nederlandse taal beheerst. Factoren die aan de aanbiederskant bijdragen aan dit probleem, zijn o.a. het hanteren van een ‘onesize fits all’ benadering, gebrekkige culturele competenties bij behandelaren (communicatie, diagnostiek, aanpassing van behandelingen op basis van achtergrond en context van patiënt, etc). Arq Psychotrauma Expert Groep wil middels dit praktijkproject een training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is om een ‘blended learning’ training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen, in de praktijk te implementeren en zodoende te toetsen. Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals statushouders zich meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Dankzij dit project zullen statushouders die worden behandeld door de getrainde GGz professionals meer regie ervaren tijdens de behandeling. Als basis verwerken we in de training de uitkomsten van de Generieke Module Diversiteit (GMD). Aanvullend zal specifieke informatie over statushouders worden toegevoegd. Het belangrijkste is dat de GMD wordt omgezet van theorie naar praktijk door het bieden van een tweedaagse training, waarbij GGz professionals hun competenties om cultuursensitief te behandelen vergroten. Extra innovatie is dat een e-learning module ontwikkeld wordt, zodat een deel van de cursus online gedaan wordt door de GGz professionals. Via de e-learning is meer flexibiliteit en tijdswinst te behalen. Ook dient de e-learning als waardevol naslagwerk. Om te zorgen dat de training zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van statushouders, worden twee ervaringsdeskundigen ingezet: 1 Syrische en 1 Eritrese ervaringsdeskundige. Beide ervaringsdeskundigen zijn Mind-Spring trainers en hebben zowel de expertise van psycho-educatie, als de praktijkervaring met het geven van trainingen. De ervaringsdeskundigen zullen in de ontwikkelingsfase inhoudelijk input leveren op de inhoud van de training. Bij het uitvoeren van de training wordt 1 ervaringsdeskundige ingezet. Nadat de training ontwikkeld is, wordt de training geïmplementeerd in de praktijk bij 2 groepen van 15 GGz professionals. Elke groep zal de training zorgvuldig evalueren en feedback van deelnemers wordt verwerkt, zodat de training aangescherpt wordt. Als dit project is afgerond, zal de ontwikkelde en getoetste training via Arq Academy aangeboden worden aan GGz professionals via open inschrijvingen. Hierdoor worden de resultaten op korte en langere termijn geborgd, omdat de training als vast trainingsaanbod beschikbaar blijft. Ook komt op deze manier de training landelijk beschikbaar. Voor de verspreiding van de resultaten, maken we een communicatieplan, waarmee zoveel mogelijk GGz professionals bereikt worden. Dit project levert direct een bijdrage aan verbeteren van de psychotrauma zorg aan statushouders, omdat de getrainde GGz hulpverleners na de training wel de passende, cultuursensitieve zorg bieden aan statushouders. Er worden 30 GGz professionals getraind. Bovenal zal er daarna een getoetste training beschikbaar zijn, die andere GGz professionals kunnen gebruiken. Zo is de insteek dat meer GGz behandelaars deze kennis tot zich nemen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve GGz behandelaars.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636601005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. van Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Arq Foundation