Borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie in Limburg

Projectomschrijving

Doel

Dit project heeft als doel verbindingen tussen ouderen en het sociale domein te leggen. Daarnaast heeft dit project als doel om meerdere vormen van ouderenparticipatie vorm te geven in Limburg.<o:p></o:p>

 

Werkwijze

Dit doen we door het samen met ouderen, gemeenten en het sociale domein organiseren van verbindingsbijeenkomsten, verspreidt over Limburg. Tijdens deze verbindingsbijeenkomsten staan “oud worden in je stad of dorp” en “participatie van ouderen” centraal. Tijdens de verbindingsbijeenkomsten maken we afspraken hoe borging van de samenwerking vorm krijgt.

 

We maken ter ondersteuning van de ouderenparticipatie een overzicht met goede voorbeelden uit andere gemeenten, opgedaan uit eerdere gesprekken en ervaringen. Hiermee bevorderen we het toepassen van verschillende methodieken van ouderenparticipatie.

 

Ook zetten we in op meer diversiteit in ouderenparticipatie,door het nadrukkelijk betrekken van ouderen met een migranten-achtergrond bij de activiteiten en door een verhalenboek te maken over “oud worden in je stad of dorp” en “betekenisvol oud worden”.

Producten
Titel: De Binnenkant van het ouder worden
Auteur: Karenanna Knopper, Esther Stoffers
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jVEkd7nkoZc
Titel: Betekenisvol ouder worden
Auteur: Thijs Scheepers en Esther Stoffers
Verslagen

Eindverslag

We hebben 6 levensportretten gemaakt over betekenisvol oud worden. De binnenkant van ouder worden is voor elk mens anders. Wordt het leven een gevecht of ervaar je juist (geestelijke) groei. Waar neem je, soms noodgedwongen afscheid van en wat komt daarvoor in de plaats? Thema’s als eenzaamheid, levenseinde, mantelzorg, leven met een chronische aandoening of opkrabbelen na een intense gebeurtenis komen in de levensportretten aan bod. De filmpjes, of fragmenten uit deze filmpjes, zullen gebruikt worden tijdens
bijeenkomsten. De filmpjes zijn te vinden op het You Tube kanaal van Zorgbelang-Limburg, onder de noemer ‘De binnenkant van het ouder worden’.

Daarnaast is er nog een digitale uitgave beschikbaar ‘Betekenisvol ouder worden: Borging, Bestendiging en Voortzetten van ouderenparticipatie, een bespiegeling’. Daarin zijn onze ervaringen met het organiseren van verbindingsbijeenkomsten verwerkt, voorbeelden weergegeven en wordt een korte inleiding op elk levensportret gegeven.

Samenvatting van de aanvraag
In eerdere projecten ontwikkelden we een Handreiking m.b.t. ouderenparticipatie die we lokaal ingezet hebben om ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten, gericht op zorg voor ouderen in een kwetsbare positie, te stimuleren en te versterken. Activiteiten in dit plan borduren daar op voort en hebben tot doel het realiseren van bestendigere verbindingen, meerdere vormen van ouderenparticipatie, meer diversiteit en directer contact met ouderen. Bestendigere verbindingen: - Door het samen met ouderen, gemeenten en sociaal domein organiseren van nog een tiental verbindingsbijeenkomsten, geografisch verspreidt over Limburg, waar “oud worden in je stad of dorp” en “participatie van ouderen” centraal staan; - Door afspraken te maken hoe na de verbindingsbijeenkomst de samenwerking vorm krijgt; - Door katalysator te zijn bij het vervolg op basis waarvan zelfstandig verder gewerkt kan worden; - Door doorontwikkeling van de huidige draaiboeken voor de organisatie. Meerdere vormen van ouderenparticipatie: - Door aan de gemeenten en andere partijen in het sociaal domein een overzicht aan te reiken van goede voorbeelden uit andere gemeenten, uit eerdere gesprekken en ervaringen, en uit literatuur: handreiking “Ouderenparticipatie in verschillende vormen en kleuren” (werktitel); - Door het proefsgewijs vorm geven van enkele verschillende vormen van ouderenparticipatie, afhankelijk van wens en behoefte van partijen; - Door ervaringen op te tekenen in reflectieverslag Meer diversiteit: - Door het betrekken van belangengroeperingen van mensen met een migranten-achtergrond, zoals het Platform Allochtone Zorgvragers en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit; - Door locaties te zoeken voor de verbindingsbijeenkomsten waar ook meer kwetsbare ouderen bereikt worden, bijv. bij een zorgcentrum; - Door een verhalenboek aan gemeenten, partijen in het sociaal domein en ouderengroeperingen aan te reiken waarin Limburgse ouderen hun levensverhaal vertellen en aangeven wat ouder worden in hun stad of dorp betekend en wat betekenisvol ouder worden voor hen is. Directer contact met ouderen - Door tijdens de verbindingsbijeenkomsten open het gesprek in te gaan, en vooral veel ruimte te scheppen voor het inzoomen op wat er daadwerkelijk leeft. Zo komen de wensen en behoeften naar boven in een vaak nieuwe constellatie van partijen. Hier ligt een duidelijke rol voor de kartrekker/verbinder om een sfeer van openheid te realiseren. Doelgroep: ouderenvertegenwoordigers, gemeenten, belangengroepen, sociale wijkteams, welzijnsorganisaties We kijken lokaal welke andere partners bij de bijeenkomst van belang zijn, en waar de focus op gelegd wordt Plan van aanpak: Organisatie bijeenkomsten, voortbordurend op de opgedane ervaring: - Werven van twee lokale ouderenvertegenwoordigers die de bijeenkomst mee-organiseren; - Netwerk mobiliseren om relevante partners uit te nodigen, met daarin aandacht voor diversiteit; - Speerpunten ouderenbeleid per subregio in kaart brengen; - Organiseren van bijeenkomst, data, locatie, uitnodigingen; - Inzetten van gesprekleider; - Persbericht rondom de bijeenkomst; - Vastleggen afspraken rondom bestendiging. Aanreiken goede voorbeelden ouderenparticipatie: - Goede voorbeelden verzamelen vanuit de literatuur en reeds bestaande ontwikkelde handreikingen / checklijsten / overzichten (bijv. door BeterOud, Movisie, Vilans, PGO-support); - Ervaringen naar boven halen vanuit de gesprekken uit voorgaande projecten; - Samenbrengen in handreiking “Ouderenparticipatie in verschillende vormen en kleuren” (werktitel); - Ervaringen met proefsgewijs inzetten van vormen van ouderenparticipatie optekenen in draaiboek/reflectieverslag; - Paginagroot artikel in huis aan huisblad Burgerkracht (460.000 exemplaren) Verhalenboek: - Optekenen van 10 levensverhalen waarin het betekenisvol ouder worden centraal staat, ook hierin weer aandacht voor diversiteit (achtergrond, afkomst, opleiding, kwetsbaarheid); kern is het naar bovenhalen van de authentieke stem van de ouderen. - Samenbrengen in verhalenboek “betekenisvol ouder worden” (werktitel). Resultaat - Tiental verbindingsbijeenkomsten en vervolgafspraken; - Handreiking “Ouderenparticipatie in verschillende vormen en kleuren” (werktitel); - Ervaring met verschillende vormen van ouderenparticipatie opgetekend in draaiboek/reflectieverslag; - Verhalenboek “betekenisvol ouder worden” (werktitel). En bovenal: bestendigere verbindingen, meerdere vormen van ouderenparticipatie, meer diversiteit. en directer contact met ouderen in Limburg. Globale planning project - Medio 2017 start uitvoering; - 3e en 4e kwartaal 2017 en 1e kwartaal 2018 uitvoering verbindingsbijeenkomsten; - 3 en 4e kwartaal: Inventarisatie goede voorbeelden ouderenparticipatie, realiseren handreiking; - 1e en 2e kwartaal 2018 optekenen levensverhalen, realiseren verhalenboek; - 2e kwartaal 2018 afronden project incl. ervaringen optekenen in draaiboek/reflectieverslag.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
633300027
Looptijd:
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.H.N. Stoffers
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Limburg