Mobiele menu

Borging en doorontwikkeling van een lerend netwerk rondom personen met verward gedrag in Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer

Projectomschrijving

Doel

Partijen uit het zorg-, publiek- en veiligheidsdomein in de regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer hebben de handen ineengeslagen voor dit project. Vanuit verschillende perspectieven wordt geprobeerd tot een meer integrale benadering en meer optimale samenwerking te komen op het gebied van personen met verward gedrag. Het doel is om verbindingen vanuit een gezamenlijke overtuiging te verduurzamen om zo te komen tot een inclusieve- en participatiemaatschappij.

Werkwijze

In 2018 is gestart met de zogenaamde leertafels. De resultaten van de eerste fase van de leertafels zijn duidelijk, maar vragen nog om doorontwikkeling en borging. De aanpak en nadruk ligt op het verder samen bouwen en samen optrekken. Hierbij wordt gefocust op leren door te doen, in de praktijk, dichtbij de leefwereld van de burger en in de wijk. Het samen bouwen vindt plaats langs 4 lijnen:

  • Lijn 1: De Leertafels
  • Lijn 2: De Praktijkwerkplaats
  • Lijn 3: De Leer- en Innovatie kamer
  • Lijn 4: De Buurttafels

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het vraagstuk van personen met verward gedrag in de Veiligheidsregio Kennemerland (9 gemeenten) heeft de afgelopen jaren op de agenda’s van diverse organisaties gestaan. Incidenten met een grote maatschappelijke impact hebben belang en er is urgentie gegeven aan het werken aan een meer samenhangende benadering. Partijen uit het zorg- publiek- en veiligheidsdomein in de regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer hebben daarom de handen ineengeslagen om vanuit de verschillende perspectieven te komen tot een meer integrale benadering en meer optimale samenwerking.Dit heeft er onder ander toe geleid dat er verschillende initiatieven zijn ontplooid, waaronder het opzetten van de spoedzorgketen GGZ. Dit is een samenwerkingsverband tussen direct én indirect betrokken partijen.De focus ligt op elkaar vertrouwen, efficiënt werken en willen leren van en met elkaar.Om hier handen en voeten aan te geven is in 2018 gestart met de zgn. leertafels. Dit zijn leerbijeenkomsten met medewerkers uit de verschillende organisatie op gebied van zorg, veiligheid en publiek domein. Het accent van de leertafels ligt niet zo zeer in procesinterventie, maar meer op het terrein van leren en ontwikkelen. Centraal bij het leren staat het delen van de verschillende perspectieven van waaruit een ieder handelt. Vanuit kennis over- en inzicht in elkaars perspectieven ontstaat een handelingsperspectief wat bijdraagt aan een sterkere verbinding en ketensamenwerking. De resultaten van de eerste fase van de leertafels zijn evident. Verbindingen tussen organisaties zijn sterk verbeterd, er is veel begrip van en voor elkaars perspectieven. Evaluaties zijn verbeterd en er wordt maatwerk toegepast. De tien uitgangspunten voor samenwerking die zijn vastgesteld naar aanleiding van de leertafels vragen nog om doorontwikkeling en borging. Hiertoe is een volgende, tweede fase leertafels nodig. De inhoud van deze tweede fase is beschreven in een vervolg plan voor de borging en doorontwikkeling van het lerend netwerk.Om die reden stellen we voor de komende periode (najaar 2020- tot voorjaar 2022) een leertraject voor waarin we werken aan een wenkend perspectief. Want door samen aan iets te bouwen wordt de impact helder en het leren niet iets extra’s maar onderdeel van de unieke werkwijze in Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. Doelstelling is: ‘Het versterken en verduurzamen van verbindingen en partnerschap tussen organisaties op het gebied van veiligheid, welzijn en zorg zodanig dat passende hulp wordt geboden aan kwetsbare burgers in complexe situaties en bij vraagstukken rondom verward of onbegrepen gedrag. Dit gebeurt vanuit de gezamenlijke overtuiging dat deze verbindingen een voorwaarde zijn om te komen tot een inclusieve - en participatiemaatschappij in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer’. Beoogde resultaten 1. Vanwege de schaalvergroting realiseren we leertafels voor Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer apart. Dit biedt ruimte om ook nieuwe professionals te laten meedoen en het programma nog beter aan te sluiten op de specifieke lokale omstandigheden.’ 2. Er zijn ‘praktijk leertafels’ ingericht voor versterking van samenwerking in de praktijk en op het gebied van casuïstiek. 3. Er is een ‘leer- en innovatie kamer’ opgericht om gezamenlijk leren en kennisdelen en de organisatorische en financiële voorwaarden bestuurlijk te borgen. 4. In het sociaal domein hebben we meer overstijgende samenwerking, leren en verbinding bereikt, door middel van meerdere buurttafels met thema als een inclusieve wijk of buurt. 5. Het samenwerkingsverband op het gebied van veiligheid, maatschappij, zorg en welzijn is uitgebreid met partners uit het lokale sociale domein. 6. We werken samen volgens de 10 beginselpunten. De aanpak: Tijdens de leertafels lag de nadruk op het elkaar leren kennen en elkaar beter begrijpen. Een belangrijke eerste stap op weg naar een lerend netwerk. Nu willen we de nadruk leggen op het samen bouwen, het samen optrekken. Leren door te doen. Dat samen bouwen kan plaatsvinden op verschillende niveaus. Op het niveau van de praktijk: samen werken aan innovaties, op het niveau van de organisaties: samen de spelregels aanpassen en nieuwe organisatievormen ontwikkelen zodat samenwerken makkelijker wordt en op het niveau van de cultuur: samen een nieuw narratief een nieuw perspectief ontwikkelen rond het thema ‘personen met verward of onbegrepen gedrag’. Het hier beschreven voorstel - wat bestaat uit vier leerlijnen -is er dan ook op gericht deze meerdere niveaus te bewerkstelligen. Lijn 1: De Leertafels Lijn 2: De Praktijkwerkplaats Lijn 3: De leer- en innovatie kamer Lijn 4: De buurttafels Het project loopt van 1 november 2020 tot 1 mei 2022. De specifieke uitwerking staat beschreven in het bijgevoegde plan van aanpak.

Kenmerken

Projectnummer:
638018015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Bijnsdorp
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Kennemerland