Mobiele menu

Borging inbedding en verbinding Gelderland-Midden

Projectomschrijving

Doel

Het project bestaat uit 2 deelprojecten:

  1. Het keten brede Meld- en Adviespunt voor acute situaties heeft als doel een doorlopende zorglijn te realiseren en te handelen op een manier die past bij de betrokkenen.
  2. Het regionaal Meldpunt voor niet-acute casussen moet signalen over kwetsbare inwoners sneller op de juiste plek terecht laten komen.

Werkwijze

Het Meld- en Adviespunt voor acute situaties fungeert onder de verantwoordelijkheid van Pro Persona. Professionals maken een melding als er mogelijk sprake is van een acute ggz vraag en zij kunnen om advies vragen. In het project wordt de verbinding gelegd met het gemeentelijk sociaal domein, zodat men bekend is met de aanpak vanuit het gemeentelijke sociaal domein en vice versa. Verder wordt meer ingezet op tijdige vooraanmeldingen.

Voor het regionale Meldpunt niet-acute casussen zijn sinds oktober 2019 in de regio stappen gezet. Prille ontwikkelingen zoals het landelijk meldnummer zorgwekkend gedrag maken dat dit meer tijd vraagt. Gemeenten besluiten mede op basis van de projectervaringen over de inrichting van de meldinfrastructuur.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In regio Gelderland-Midden wordt vanuit een netwerksamenwerking gewerkt aan een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. De pilot ketenbreed meld- en adviespunt is afgerond en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van GGZ-instelling Pro Persona. Deze aansluiting is nodig om geïnformeerd te zijn over elkaars betrokkenheid en inzet en om hierop vervolgens te acteren. Het gemeentelijk sociaal domein biedt een vervolg op het geen vanwege de melding door het ketenbreed meld- en adviespunt is ingezet. Er kan een vervolg gegeven worden aan de semi-acute ondersteuningsvraag. Gemeenten zijn doordat ze zijn aangesloten op de acute fase beter in staat om lokaal een goede opvolging aan de melding te geven en regie uit te voeren. Anderzijds kan men vanuit het gemeentelijk sociaal domein tijdig een ‘vooraanmelding’ niet acute zorg doen als een crisis wordt verwacht. Dit kan acute diensten helpen bij het passend bij betrokkene en de reeds lokaal in gang gezette zorg en ondersteuning te acteren in de acute situatie. Het tweede deelproject heeft tot doel meer ervaring op te doen met het regionaal meldpunt niet-acuut. Om daarmee gemeenten een betere basis te bieden voor besluitvorming over de inrichting van de meldinfrastructuur. Sinds oktober 2019 zijn hier stappen in gezet binnen het project Versterken lokale advies- en meldpunten: niet acute hulpbehoefte verward gedrag Gelderland-Midden’. Prille ontwikkelingen zoals het landelijk meldnummer verward gedrag maken dat er meer tijd nodig is om ervaring op te doen, alvorens inrichtingskeuzes te maken. Door – op basis van ervaringen- de aansluiting verder te ontwikkelen en te borgen (werkprocessen, juridisch en financieel) bereiken we dat zorgen over kwetsbare inwoners sneller op de juiste plek terecht komen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638018011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.M. Alting
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden