Mobiele menu

Borging Ouderenparticipatie door de ouderendelegaties van het Ouderennet VUmc.

Projectomschrijving

Vanuit AMC en VUmc zijn twee NPO-netwerken opgezet waarin ouderen participeren. De twee netwerken worden samengevoegd en de ouderenparticipatie zal daarin een belangrijke plaats krijgen.

Doelgroep

Ouderen in de regio’s van AMC en VUmc.

Doel

Doel is om ouderenparticipatie te garanderen in onderzoeksprogramma's en zorgbeleid in de regio West-Friesland en die van het Ouderennet VUmc, die in Amsterdam en in West Friesland al jaren de belangen van kwetsbare ouderen behartigt.

Opbrengst

Een sterke ouderendelegatie.

Werkwijze

We gaan na hoe de ouderenparticipatie organisatorisch kan worden verbeterd. Met het Amsterdam Center on Ageing wordt de positie van ouderen in de klankbordgroep vastgelegd. Voorts zal de ouderendelegatie VUmc zich inspannen om met de monitorgroep van de UvA  enkele resultaten van recent (NPO)- onderzoek te implementeren. Daarnaast en in het verlengde daarvan, zal de ouderendelegatie in de regio Amsterdam en in West Friesland bestaande knelpunten in het zorgbeleid, liefst samen met andere organisaties van ouderen, huisartsen, wijkverpleegkundigen etcetera de nodige aandacht geven.

Verslagen


Eindverslag

Na een succesvolle startbijeenkomst van de gezamenlijke ouderendelegaties van VUmc en KOZ/AMC
op 29 januari 2016 zijn de twee delegaties verder gegaan als NPO Ouderennetwerk Amsterdam e.o. waartoe ook West-Friesland en Almere behoren, om hun gezamenlijk plan van aanpak uit te voeren. Van het begin af aan is samengewerkt met het nieuw opgerichte Ben Sajetcentrum, een academische leerwerkplaats voor onder meer de kwetsbare ouderen in de langdurige zorg. Dit heeft geresulteerd in diverse gezamenlijke projecten, waarbij ouderendeelname een vanzelfsprekendheid is, maar de vormgeving eraan nog een leerproces. Met het Ben Sajetcentrum moet de samenwerking in andere programma’s zoals Veerkracht en Dementie nog opgestart worden en de bestuurlijke positie zal worden geëvalueerd.
De samenwerking met AMC is gecontinueerd. Ouderen worden betrokken bij de invoering van de Transmurale Zorgbrug en het ontwikkelen van een buurtziekenhuis. Het NPO-ouderennetwerk Amsterdam e.o. wil ook na afloop van de subsidie doorgaan en onderzoekt de mogelijkheden voor onderdak bij Clientenbelang Amsterdam en/of Ben Sajetcentrum. Ook landelijk blijft een NPO-netwerk bestaan die mogelijk (inhoudelijke) ondersteuning biedt.

Er is in de afgelopen tijd veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de borging van de ouderenparticipatie en het netwerk. Dit is onder anderen gebeurd door het constant zoeken naar aansluiting bij lokale, nationale en zelfs internationale initiatieven (via een Europees project). Het zwaartepunt ligt wel bij de lokale initiatieven. Het Ouderenpanel, de ouderen in de regio West-Friesland, het GNWF en de samenwerking met VUmc/KOZ/AMC in Stichting Ben Sajet Centrum/ACA zetten gezamenlijk de benodigde stappen.

Samenvatting van de aanvraag

Het doel van deze aanvraag is om ouderenparticipatie te garanderen in onderzoeksprogamma's en zorgbeleid in de regio West-Friesland en die van het Ouderennet VUmc. In de huidige situatie is de ouderenparticipatie in deze regio's nog versnipperd en weinig slagvaardig. Dit heeft te maken met in ieder geval de volgende oorzaken: 1) regio netwerken ontbreken, stagneren of bestaan slechts op papier, 2) het NPO heeft weinig prioriteit bij zorg,- en welzijnspartners van het Ouderennet VUmc en partners, 3)de NPO onderzoeken (nog) te weinig resultaten opleveren die kunnen worden geimplementeerd, 4) actieve ouderen in de regio's verdeeld en overbelast zijn, 5) er nog geen rol is voor ouderen binnen de klankbordgroep van het Amsterdam Center on Ageing en Ouderennet VUmc, en 6) er twee netwerken voor ouderenzorg zijn in Amsterdam (KOZ/AMC en Ouderennet VUmc en partners) die de ouderenparticipatie heel verschillend hebben georganiseerd. Om de ouderenparticipatie ondanks deze belemmeringen te verbeteren en te waarborgen zullen enkele stappen worden ondernomen, die beogen de geschetste belemmeringen helpen weg te nemen. Deze stappen zijn als volgt: a) een inventarisatie zal worden gemaakt van het draagvlak en de toekomstmogelijkheden van de netwerken in de Stadsdelen Zuid, West, Nieuw-West en de regio’s Amstelveen en West-Friesland (Knelpunten 1 en 2); b) de onderzoeksresultaten van NPO onderzoek in de regio's Amsterdam en West-Friesland zullen in kaart worden gebracht en worden geïnventariseerd op mogelijkheden voor implementatie (Knelpunt 3); c) de verschillen in participatie tussen de ouderendelegaties in de regio’s zullen in kaart worden gebracht en er zal worden nagegaan hoe het gebrek aan samenwerking tussen de Ouderenmonitor van KOZ/AMC en de ouderen die zich hebben verenigd in het de Werkgroep Ouderenzorg en -welzijn (OZ&W) van het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) en het Netwerk Ouderen AdviesRaden (NOAR) opgeheven kan worden (Knelpunt 4); d) in overleg met het Amsterdam Center on Ageing (ACA) worden concrete afspraken gemaakt over betrokkenheid van Amsterdamse en West-Friese ouderen bij de klankbordgroep van ACA (Knelpunt 5); en e)de integratie van onderdelen van het Ouderennet VUmc en KOZ/AMC zal worden bevordert.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
319700002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Boerlage
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc