Mobiele menu

Borging van kwaliteit en innovatie in het Longkankernet

Projectomschrijving

De ziekenhuizen binnen longkankernet opereren vanuit eenzelfde basisstrategie (excellente en innovatieve longoncologische zorg dichtbij en rondom de patiënt) met netwerkvorming als belangrijk speerpunt. Relevante kennis en faciliteiten worden beschikbaar gesteld aan het hele netwerk en worden zodanig ingezet en verder ontwikkeld dat zij maximaal ten dienste staan van patiënten en professionals in het netwerk. Door samen te werken kunnen we onze kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid vergroten door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en te implementeren. Dat komt uiteindelijk alle patiënten ten goede en daar is het ons om te doen.

Longkankernet is een programma, dat is gestart en tot nader order plaatsvindt binnen de regio Zuidoost-Nederland. Het programma Longkankernet is van alle partners en alle partners dragen dezelfde verantwoordelijkheden en hebben een evenredig aandeel voor het opbouwen en verbeteren van het programma.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Longkankernet is een startende samenwerking tussen het Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Maasziekenhuis Pantein en Elkerliek Ziekenhuis in de regio Zuid-Oost Nederland. Naar alle waarschijnlijk sluiten andere ziekenhuizen later aan (Bernhoven, Rijnstate en Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben interesse getoond en samenwerking wordt heden verder uitgewerkt). Deze netwerkpartners dragen in Longkankernet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid uit om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de longkankerzorg te verbeteren en te waarborgen. Hiertoe is een ontwikkelagenda opgezet met een 10-tal projecten (zie verder). Om deze agenda in relatief korte tijd te kunnen realiseren, hebben wij behoefte aan een gezamenlijk aan te stellen projectleider die gedragen wordt door alle netwerkpartners. Deze projectleider krijgt namens alle netwerkpartners het mandaat om het netwerk verder te ontwikkelen en de projecten te coördineren. Innovatieagenda 2020: 1. Gezamenlijke kwaliteitsregistratie en zorgpaden met aandacht voor ‘samen beslissen’ en Advance Care Planning 2. Immunotherapie in netwerk en thuisbehandeling waarbij wij deze zorg dichtbij en rondom de patiënt in het eigen ziekenhuis en netwerk willen borgen 3. Research in het netwerk waarbij wij deelname aan research mogelijk willen maken voor iedere patiënt in onze regio en de uitkomsten van research direct in ons netwerken willen implementeren 4. Ontwikkelen van patiënteninformatie (met speciale aandacht voor laaggeletterdheid) beschikbaar over iedere behandeling en laagdrempelig toegankelijk voor iedere patiënt in het netwerk 5. Het ontwikkelen van een strategie voor communicatie over het netwerk met stakeholders. We willen het netwerk stevig in onze regio positioneren waarbij wij laagdrempelig informatie willen delen. 6. Ontwikkelen van verschillende vormen van Ehealth; o.a. bijwerkingenmanagement voor patiënten en een viewer die gegevens uit EPD’s interpreteert en vertaalt naar een inzichtelijk zorgproces voor patiënt en zorgverlener (MediMapp, https://www.soulve.nu/medimapp-care-pathway , nu standaard in het Radboudumc in de oncologische zorg) in de regio. 7. Borging/samenwerking pathologie en apotheek waardoor ook de netwerkpartners integraal samenwerken om de longoncologische zorg te verbeteren, o.a. door gezamenlijke inkoop. 8. Borging samenwerking eerste lijn in het netwerk met in het bijzonder aandacht voor palliatieve zorg en kennisdeling over longoncologische zorg met alle partners in eerste, tweede en derde lijn. 9. Gezamenlijk en structureel educatieprogramma voor professionals om de alsmaar ontwikkelende longoncologische zorg up-to-date te houden bij alle partners binnen Longkankernet. 10. Patiënten adviesraad (PAR) voor het netwerk: bouwen aan patiënten participatie om het netwerk patiëntgericht verder te kunnen ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.H. Koolen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc