Brabant Remembers

Projectomschrijving

Wat houdt het project in? 

Wat is een betere manier om oorlogsverhalen levend te houden dan door de jongere generatie hierbij te betrekken? In 2019 viert Noord-Brabant dat de provincie 75 jaar geleden werd bevrijd. Met toneelvoorstellingen over persoonlijke, lokale oorlogs- en/of bevrijdingsverhalen geven we hier invulling aan. In zes gemeenten worden 20-40 jongeren per gemeente op diverseBramanieren betrokken bij deze voorstellingen: jongeren geven mede inhoud aan de voorstelling, als acteur of als ondersteuner voor de organisatie en/of in de communicatie. Hierbij worden ze intensief begeleid, maar er is ook veel oog voor de zelfredzaamheid van de jongeren. Per gemeente neemt een jongerenwerkgroep het voortouw. Via social media werven zij bijvoorbeeld jongeren om als acteur mee te doen. De jongeren komen regelmatig bij elkaar voor repetities en overleg. 

Beoogde doelen/resultaten

  • Voor de jongeren

Jongeren ontwikkelen hun historisch besef in relatie tot de vrijheid die we in Nederland hebben. Doordat ze samenwerken met ouderen en mensen met een andere achtergrond, doen ze belangrijke ervaring op. Daarnaast ontwikkelen ze beroepsgerichte en universele vaardigheden, die hen helpen in hun toekomstige werk. Ook ontvangen de deelnemers een certificaat, een vrijwilligersvergoeding en eventueel studiepunten. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het oorlogsverleden en het belang om hierbij stil te staan, worden verankerd in het bewustzijn van de jongeren en zijn daardoor toekomstbestendig. Doordat de waardering van onze vrijheid hét verbindende element aan het worden is in Nederland, kunnen mensen met diverse achtergronden zich hierin verenigen. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Wat zijn de best practices van dit project en hoe kunnen deze landelijk geïmplementeerd worden? 
  • Hoe kunnen jongeren met diverse achtergronden (etniciteit, geaardheid, etc.) geworven worden voor een dergelijk project? 

Doelgroep

Brabantse jongeren van 15-23 jaar, divers qua opleiding en etniciteit

Regio

Noord-Brabant

Meer informatie

Producten
Titel: Jongeren prikkelen voor maatschappelijk werk
Auteur: Klaske Delheij
Magazine: BN De Stem
Link: http://www.bndestem.nl/brabant/jongeren-prikkelen-voor-maatschappelijk-werk/
Titel: Jong en oud in bevrijding
Auteur: onbekend
Magazine: Eindhovens Dagblad
Titel: KBO-Brabant-Remembers-afsluiting
Auteur: Eva Geelen en Marieke Hageman
Link: https://www.kbo-brabant.nl/kbo-brabant-remembers-afsluiting/
Titel: De weg naar vrijheid maakt indruk
Auteur: onbekend
Link: http://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20191001/de-weg-naar-vrijheid-maakt-indruk
Titel: De weg naar vrijheid bij Omroep Brabant
Auteur: Koen Wijn en Arianne de Jong
Link: https://www.youtube.com/watch?v=A0e8W_Xi56g&feature=youtu.be
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Brabant Remembers: samenvatting In 2019 en 2020 herdenkt en viert Brabant vijfenzeventig jaar vrijheid. Eind 1944 werd het zuiden van Nederland bevrijd tijdens Operatie Market Garden en de Slag om de Schelde. Het noorden bleef bezet tot mei 1945. Bij de viering en herdenking van 75-jarig jubileum spelen juist persoonlijke verhalen een grote rol. Visit Brabant, het provinciale Brabant-marketingbureau pakt het 75-jarig jubileum groots aan onder titel ‘Brabant Remembers - “75 personal life changing war stories”. Daarin worden authentieke persoonlijke verhalen over de oorlog verteld waarbij individuele life changingmoments centraal staan. De voorliggende projectaanpak sluit daarbij naadloos aan. Want met deze MDT-Brabant Remembers wordt ingevoegd in de provinciale aanpak. Want wat is nu een betere manier om verhalen letterlijk levend te houden, dan het betrekken van jongeren? Om zo te zorgen dat jongeren onze vrijheid op waarde weten te blijven schatten. In deze proeftuin gaan jongeren samenwerken met ouderen om gezamenlijk de herdenking van de 75-jarige bevrijding van Brabant vorm te geven. In 6 Brabantse gemeenten worden 20 tot 40 jongeren geworven om onder begeleiding van Hogeschool Avans en KBO-Brabant samen met lokale ouderenverenigingen (KBO’s) toneelvoorstellingen te maken en uit te voeren. WOII heeft geleerd hoe gevaarlijk hokjesdenken is; dit project staat daarom nadrukkelijk open voor jongeren met een andere culturele achtergrond, seksuele geaardheid en mindervalide jongeren. Samenwerkingspartners zijn: KBO-Brabant, Avans Hogeschool, 6 lokale KBO’s, Visit Brabant. Het streven is om in de projectgroep nog 2 Brabantse gemeenten te betrekken. In dit project zijn jongeren betrokken op alle niveaus: • Inhoudelijk betrokken als verhalerophaler • Acteur • Medeverantwoordelijk voor werving en publiciteit • Mede-organisatie; aankleding zaal, muzikale omlijsting, uitvoerende werkzaamheden e.d. De scripts van de toneelstukken komen inhoudelijk tot stand onder begeleiding van professionals die het proces van verhalen-ophalen begeleiden. Daarmee ontstaan 6 verschillende toneelstukken, allen geënt op de lokale situatie. Dus lokale heldendaden, drama’s en dilemma’s van toen krijgen vorm in een toneelstuk. Navrant detail: onze bevrijders van toen, zijn net zo oud als de jongeren van nu. In elk van de 6 gemeenten neemt een jongerenkerngroep het voortouw. Deze kerngroepen hebben bovendien een rol bij het werven en enthousiasmeren van andere jongeren. Eerst als acteur en later enthousiasmeren voor het thema. Dit doen ze onder begeleiding met inzet van social media (daartoe krijgen ze een workshop ‘zakelijke doelen bereiken met social media’. De jongeren komen wekelijks bij elkaar bij de lokale KBO; om te repeteren en te overleggen. Er is een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Begeleiding vindt deels plaats via WhatsApp, waardoor de band met de organisatie in stand blijft. Bovendien is er maandelijks overleg met de begeleider van Avans. Deze werkwijze en begeleiding sluit aan bij hedendaagse onderwijsconcepten en maatschappij-inrichting waarbij een stukje zelfredzaamheid en zelfsturing uitgangspunt zijn. Een deel van de activiteiten kan van huis uit verricht worden. Kerngroepleden besteden (van november 2018 tot en met maart 2018) 1 dagdeel per week, later minder. Overige deelnemers besteden van april 2019 tot en met oktober 2019 1 dagdeel per week. Met deze proeftuin wordt aangesloten bij de levensfase van de jongeren omdat gewerkt wordt vanuit een urenverzamelconcept. Deelname aan deze proeftuin verzekert de jongere een maatschappelijke diensttijd die aansluit bij zijn of haar interesse. Er wordt een breed scala aan mogelijkheden geboden: uiteenlopend van (mee)schrijven en publiciteit tot en met (mee)organisatie en acteren. Daarmee geeft deze proeftuin heel veel kans om werkervaring richting een toekomstig beroep op te doen. Jongeren krijgen de kans om kennis te maken met een organisatie en een doelgroep waar zij normaliter minder mee in contact komen. Met name universele vaardigheden zoals ondernemerschap, samenwerken, aanpassen, prioriteiten leren stellen en sociale vaardigheden komen ruim aan bod. Opbrengsten Voor jongeren: samenwerken met senioren, mee-ontwikkelen en uitvoeren van cultureel evenement met grote maatschappelijke betekenis, ervaring die aansluit bij de belangstelling en die voorbereidt op de toekomstige baan, waardering en een zichtbare (gelijkwaardige) rol in de totstandkoming en uitvoering van de toneelstukken, bewijs van deelname en/of certificaat voor het cv; onkostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. Deelnemende organisaties: KBO-Brabant en lokale KBO’s: ervaring in het werken met jongeren, toegenomen sociale cohesie op lokaal niveau Maatschappij als geheel: impuls voor een echt inhoudelijke instandhouding van de herdenking van het einde van WOII waarbij jongeren betrokken zijn (mede-eigenaarschap); contact tussen jongeren en ouderen, toegenomen sociale cohesie op lokaal niveau.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001228
Looptijd:
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Geelen
Verantwoordelijke organisatie:
KBO-Brabant