Mobiele menu

BRAVO: The (process)evaluation of the implementation and continuation of a multicomponent lifestyle strategy in two worksite settings.

BRAVO: implementatie van integraal gezondheidsbeleid

Wat zijn de succes- en faalfactoren om als bedrijf met BRAVO aan de slag te gaan? En zijn er leefstijleffecten bij medewerkers?

Vraagstuk

BRAVO (beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning) ondersteunt bedrijven om op een positieve, stimulerende manier te werken aan het thema leefstijl, gezondheid en werk. Een 7-stappenstrategie helpt bij de implementatie. Wat zijn de succes- en faalfactoren om als bedrijf met BRAVO aan de slag te gaan? Welke determinanten bepalen een succesvolle implementatie? En zijn er leefstijleffecten bij medewerkers?

Onderzoek

In dit project is het proces van implementatie van BRAVO in twee organisaties (in de zorg en het onderwijs) bestudeerd en geëvalueerd met management en medewerkers. De effecten van de leefstijlinterventies op BRAVO-gedragingen zijn onderzocht met een online vragenlijst.

Uitkomst

De organisaties vinden de 7-stappenstrategie bruikbaar om leefstijlprogramma’s te implementeren. Wel kunnen de stappen nog wat concreter, zodat programma’s beter worden uitgevoerd zoals bedoeld. Hiervoor hebben de onderzoekers aanbevelingen geformuleerd. In het project is een klein effect van het ingezette BRAVO-programma gevonden op fruit eten op het werk. Belangrijk is dat de werkgever goed uitlegt waarom hij een leefstijlprogramma aanbiedt. Dat legitimeert de ‘bemoeienis’ met de leefstijl op een positieve manier.

Producten

Titel: The implementation of multiple lifestyle interventions in two organizations: a process evaluation.
Auteur: D. Wierenga, L.H. Engbers, P. Van Empelen, K.J. De Moes, H. Wittink, R. Gründemann, PhD W. van Mechelen.
Magazine: Journal of Occupational and Environmental Medicine
Titel: What is actually measured in process evaluations for worksite health promotion programs: a systematic review.
Auteur: Wierenga D, Engbers LH, Van Empelen P, Duijts S, Hildebrandt VH, Van Mechelen W.
Magazine: BMC Public Health
Titel: The design of a real-time formative evaluation of the implementation process of lifestyle interventions at two worksites using a 7-step strategy (BRAVO@Work).
Auteur: Wierenga D, Engbers LH, van Empelen P, Hildebrandt VH, van Mechelen W.
Magazine: BMC Public Health
Titel: Is de 7-stappenstrategie nog wel sexy?
Link: http://www.arbo-online.nl/

Verslagen


Eindverslag

Een ongezonde leefstijl vermindert de gezondheid van werknemers en kan leiden tot verminderde productiviteit. Daarom is het belangrijk om de leefstijl van werknemers te stimuleren en de werkplek lijkt hier de ideale setting. Maar om deze gezondheidsbevorderende programma’s op de werkplek ook succesvol te laten zijn is het belangrijk dat de programma’s passen bij de bedrijfscontext en daarbij systematisch worden ingevoerd om de continuatie van de programma’s te waarborgen. Daarom is er een 7-stappen strategie ontwikkeld die in deze studie tot doel heeft om een succesvolle implementatie en continuatie van BRAVO-interventies op de werkplek te faciliteren. BRAVO staat voor meer Bewegen, stoppen met Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding, en voldoende Ontspanning. Wanneer werkgevers gebruik maken van deze 7-stappen strategie worden zij in staat gesteld om op hun bedrijf afgestemde BRAVO interventies te ontwikkelen en deze structureel en op systematische wijze in te voeren. De 7-stappen strategie ziet er als volgt uit: (1) creëren van draagvlak, (2) formatie van projectstructuren, (3) behoeftepeiling, (4) ontwikkeling van de BRAVO-interventies, (5) implementatie, (6) evaluatie, en (7) borging. In 2007 is de strategie gebruikt in een groot bedrijf met veelbelovende resultaten. Echter door gebrek aan een controle conditie en een grondige procesevaluatie wordt implementatie op grote schaal belemmerd. Het huidige project (BRAVO@Work) beoogde primair om het proces van implementatie van BRAVO in twee verschillende bedrijven (i.e. gezondheidzorg en onderwijs) te bestuderen waarbij determinanten voor succesvolle implementatie werden geïdentificeerd. Het implementatieproces is onderzocht worden door middel van een continue monitoring gedurende het hele implementatietraject, interviews op T0 (voor), T1 (tijdens) en T2 (na) en proces vragenlijsten op T1 en T2 waarin mede attitude en de tevredenheid met de verschillende onderdelen zijn bevraagd. Maar ook de succes- en faalfactoren die mogelijk van invloed zijn geweest op het implementatie proces. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden binnen alle lagen binnen de organisatie (management, werknemers). De effecten van de ingevoerde leefstijlinterventies op de BRAVO-gedragingen is onderzocht door middel van een online vragenlijst. Resultaten zijn gepubliceerd in 3 gepubliceerde 'peer reviewed' artikelen en twee andere zijn onlangs ingediend. Conclusie: Deze studie geeft aan dat een gezondheidsinterventie op werkplek niet perse ‘evidence based’ hoeft te zijn. Een werkplek interventie moet in de ogen van de deelnemende bedrijven voornamelijk gemakkelijk te implementeren zijn, in termen van lage kosten en minimale inspanning. Resultaten laten zien dat de BRAVO 7-stappen strategie zich concentreert op die elementen die daadwerkelijk bijdragen aan het verhogen gebruik van (deelname) en de werknemerstevredenheid met het geïmplementeerde programma. Daarmee is het een waardevolle strategie om de impact van leefstijlinterventie programma's te maximaliseren. Uit de kwantitatieve en kwalitatieve data kan geconcludeerd worden dat de projectleden de zevenstappen strategie logisch vonden. Echter men gaf wel aan dat de stappen te weinig concrete invulling kent om het gebruik en de invoer van het programma uit te voeren zoals bedoeld. Hiervoor zijn aanbevelingen geformuleerd. Er zijn echter geen effecten gevonden van BRAVO op bewegen, roken, alcohol of ontspanning. Een klein effect van het BRAVO programma is gevonden op meer eten van fruit op de werkplek. Hierbij moet gezegd worden dat beide bedrijven ervoor hebben gekozen om geen interventies in te zetten voor het ontmoedigen van roken en verminderen van alcoholinname.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
208010004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.H. Engbers
Verantwoordelijke organisatie:
TNO