Mobiele menu

BSV Enkhuizen voor en door jongeren

Projectomschrijving

Deze aanvraag richt zich op Enkhuizen Noord, een lage inkomensbuurt. BSV VOOR EN DOOR JONGEREN. In Plan Noord, met een lage sportdeelname, weinig betrokkenheid en financiële middelen is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. De samenwerkingspartners uit deze aanvraag willen een verbeterd sportaanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de (niet-sportende) jongeren, met als doel een toename van de sportparticipatie. Om eigenaarschap onder jongeren te vergoten worden zij zelf leidend om activiteiten en evenementen voor en met elkaar te organiseren. Op basis van deze signalen wordt een segmentering aangebracht binnen de groep jongeren: 10-13 De groep jongeren die nog lid zijn van een vereniging maar dreigen af te haken (behouden). 14-17 Jongeren die zijns afgehaakt helpen om -zelf- nieuwe betekenisvolle activiteiten te realiseren. Met name van dit segment worden ook de OUDERS betrokken. 18-21 De jongeren die nog in het dorp wonen na de middelbare school.

Verslagen


Eindverslag

Het Sportimpuls JILIB had als doel jeugd tussen de 10 en 21 jaar die niet of te weinig bewoog of dreigde te stoppen met hun sport- en beweegactiviteit, te stimuleren om juist fysiek in beweging te komen of te blijven.

Tijdens de eerste kick-off zijn 50 kinderen en jongeren langsgekomen, waarvan 22 jongeren tussen de 10 – 21 jaar oud. De projectgroep was niet tevreden met deze opkomst. Daardoor is er voor gekozen een kick-off 2.0 te organiseren. Hier kwamen ruim twee keer zoveel kinderen en jongeren op af. 48% van deze deelnemers viel in de doelgroep. Naar aanleiding van de tweede kick-off en een promotiecampagne, hebben 48 jongeren deelgenomen aan het kennismakingsaanbod. Helaas zijn maar 16 van hen doorgestroomd naar het structurele sportaanbod. Eén reden hiervoor kan zijn dat 80% van de bereikte doelgroep, die de enquête heeft ingevuld, al lid is van een vereniging.

Het project is helaas niet verlopen zoals verwacht.

De Buurtsportvereniging voor en door jongeren is per 1 september 2019 van start gegaan. Nadat alle neuzen en verwachtingen de zelfde kant op stonden is er een kick-off georganiseerd, met aansluitend en kennismakingsaanbod. Helaas komen nog niet de gewenste aantallen af op de activiteiten. We gaan daarom in het tweede jaar nog een kick-off geven voor het duurzaam aanbod, nu proberen we dit nog beter te promoten en meer verenigingen er bij te betrekken waardoor het aantrekkelijk is voor een nog breder publiek waardoor we meer jongeren hopen te trekken. In het tweede jaar hopen we ook de jongeren in te kunnen gaan zetten bij evenementen bij verenigingen.

Samenvatting van de aanvraag

ENKHUIZEN PLAN NOORD als LAGE INKOMENSBUURT Enkhuizen is een eindstation. Het is een kleine compacte stad (12 km2) met 18.491 inwoners. Deze aanvraag richt zich Plan Noord, de lage inkomensbuurt met ruim tienduizend inwoners. Het merendeel van de jongeren woont in Plan Noord ruim vierduizend. (Mulier Instituut, 2017). Voor de middelbare schooljeugd is er echter heel weinig te doen en met name de jongeren met HAVO/VWO willen weg, naar de grote stad. Het gevolg is dat er in Enkhuizen veel laag opgeleiden wonen, met name in Plan Noord. Dat blijkt ook uit de lage statusscore van 2802 (De Schilderswijk in Den Haag staat met 3500 onderaan). Deze score is slecht zowel vergeleken met het verleden (in 1998 was de score 2357) als met het andere deel van Enkhuizen, de havenbuurt Daar steeg de statusscore deze eeuw van 2474 naar 1739 (CBS, 2018). WELZIJN JONGEREN Net als in andere lage inkomensbuurten wordt ook het welbevinden en welzijn van jongeren negatief beïnvloed door de opeenstapeling van achterstanden. •Maar liefst 30% van de jongeren in Enkhuizen voelt zich psychisch niet gezond. Dat is 1/3 meer dan het gemiddelde (23%) van de regio (GGD, 2016). •In Enkhuizen heeft 21,7% van de jongeren tussen de 10-14 overgewicht. Dit is beduidend meer dan het gem. van de regio (16,1%). Van deze groep voelt bijna 46% zich matig tot (zeer ernstig eenzaam. Bij de jongeren tussen de 16 en 25 jaar stijgt dit percentage naar bijna 52%. •In Enkhuizen drinkt 64% van 16-25 jarigen overmatig alcohol en 26,9% van de 12-15 jarigen. •Het aantal schoolverlaters is hoog, Enkhuizen staat op plaats 34 van de 398 gemeenten in Nederland Ook de SPORTDEELNAME is veel lager. Enkhuizen scoort met 22,9% lidmaatschappen als allerlaagste van de 47 kernen in de regio West-Friesland. Het gemiddelde (34,8%) ligt ruim 50% hoger (Buurtscan 2013 in gezondheidsnota). Dit beeld wordt bevestigd door de scores op de NNGB (GGD, 2016). JONGERENCULTUUR De combinatie van factoren, lage inkomens, weinig zinvolle activiteiten leiden tot veel alcoholgebruik en weinig bewegen. Uit focusgroepsgesprekken met de jongerenwerkers blijkt het een structureel probleem. Het is onderdeel van de jeugdcultuur in Enkhuizen. De jongerenwerker heeft onderzoek gedaan naar de wensen en de behoefte van de doelgroep. Van de ondervraagde jongeren beweegt 1/3 helemaal niet, omdat ze er niet van houden, geen tijd hebben of de mogelijkheden niet kennen. Slechts een kwart voldoet aan de NNGB. Nagenoeg alle jongeren geven. AANPAK: BSV VOOR EN DOOR JONGEREN In Plan Noord, met een lage sportdeelname, weinig betrokkenheid en financiële middelen is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. De samenwerkingspartners uit deze aanvraag willen een verbeterd sportaanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de (niet-sportende) jongeren, met als doel een toename van de sportparticipatie. Om eigenaarschap onder jongeren te vergoten worden zij zelf leidend om activiteiten en evenementen voor en met elkaar te organiseren. Op basis van deze signalen wordt een segmentering aangebracht binnen de groep jongeren: 10-13 De groep jongeren die nog lid zijn van een vereniging maar dreigen af te haken (behouden) 14-17 Jongeren die zijns afgehaakt helpen om -zelf- nieuwe betekenisvolle activiteiten te realiseren. Met name van dit segment worden ook de OUDERS betrokken. 18-21 De jongeren die nog in het dorp wonen na de middelbare school. NB. Sportservice Noord Holland hanteert sinds kort de naam Team Sportservice.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007315
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. de Wit
Verantwoordelijke organisatie:
Madjoe Volleybal