Mobiele menu

BSV Zwanenburg voor en door jongeren

Projectomschrijving

Zwanenburg is een van de grootste kernen van de Haarlemmermeer. Het heeft geen middelbare school, waardoor de jongeren de binding met het dorp verliezen. Op de lagere school zijn de kinderen nog vaak lid van een sportvereniging. Een nog groter % dan landelijk stopt echter mede omdat ze het niet kunnen combineren met school. Er zijn voor hen geen betekenisvolle activiteiten die passen bij deze turbulente levensfase. Met name in deze wijk, waar de sportparticipatie en lidmaatschap bijzonder laag is, de doelgroep weinig financiële middelen heeft en het voor de jongeren niet mogelijk is om buiten de wijk te sporten, is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren belangrijk. De partners uit deze aanvraag willen een sportaanbod ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren. De interventie die beide doelen bereikt is de buurtsportvereniging. Deze heeft een dubbeldoelstelling; het verbeteren van het sportaanbod en het benutten en vergroten van de betrokkenheid in de kern!

Verslagen


Eindverslag

Het project Buurtsport Zwanenburg-Halfweg was een samenwerking tussen SV Christofoor, Team Sportservice Haarlemmermeer, H.S.C. de Bataaf,
Balletstudio Flex, V.V. Zwanenburg, Stichting Maatvast Haarlemmermeer, CEA de Hoek en T.V. Lucky Strike. Door het project kreeg het sportaanbod in
Zwanenburg-Halfweg een grote boost. Er zijn 20 nieuwe activiteiten opgezet waarvan 17 structurele wekelijkse activiteiten. Daarbij zijn er veel nieuwe
leden geworven, mede door het samenvallen met de opening van een nieuwe sporthal en de opening van een BMX-baan. Een deel van de nieuwe leden is
jonger dan de beoogde doelgroep, wat een waardevolle bijvangst was voor de sportaanbieders.
Er zijn veel ouders en jongeren geworven die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. Hier is veel tijd in geïnvesteerd door met hen in gesprek te gaan
en hen eventueel een cursus aan te bieden.
Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat jongeren steeds meer behoefte hebben aan sporten wanneer het hen uitkomt. Voor enkele sportaanbieders is
dit echter moeilijk te realiseren in verband met vaste teams, trainingen en competitiestructuur. Wel is er extra ingezet op het behoud van jongeren en het
aanpassen van de activiteit naar de wensen van de doelgroep.

De hoofddoelstellingen van het sportimpulsproject Buurtsportvereniging Zwanenburg zijn: (1) Vergroten en versterken van het sportaanbod; (2) Jongeren vinden en binden aan een sportvereniging en; (3) Activeren en empoweren van ouders en vrijwilligers. Door het project Buurtsportvereniging Zwanenburg zijn er 15 nieuwe wekelijkse sportactiviteiten opgestart in Zwanenburg. 13 activiteiten zijn gericht op de doelgroep jongeren, 1 activiteit is gericht op ouders en 1 activiteit combineert jongeren en ouders. De kennismakingsperiode van alle 15 sportactiviteiten is succesvol verlopen en de activiteiten worden vanaf september 2019 voortgezet binnen de sportverenigingen. Daarnaast starten vanaf september 2019 twee nieuwe sportactiviteiten. Uit eerder onderzoek was gebleken dat jongeren in Zwanenburg behoefte hadden aan nieuw sportaanbod, dit is door het project goed ingevuld.

Samenvatting van de aanvraag

ZWANENBURG LAGE INKOMENSKERN Zwanenburg is een van de grootste kernen van de Haarlemmermeer met 7600 inwoners waarvan ruim duizend jongeren van 10-21 jaar. Zwanenburg is een geïsoleerde kern met het hoogste aantal inwoners rond het sociaal inkomen. Het heeft geen middelbare school. De jongeren gaan naar Haarlem en Amsterdam op school en verliezen binding met het dorp. Op de lagere school zijn de kinderen nog vaak lid van een sportvereniging. Een nog groter % dan landelijk stopt echter mede omdat ze het niet kunnen combineren met school (KISS, 2012, 2016). Er zijn voor hen geen betekenisvolle activiteiten die passen bij deze turbulente levensfase. In Zwanenburg is er voor hen echt niks te doen. PROBLEEMSITUATIE De situatie rond leeftijdsgroep 14-21 zijn de afgelopen zeven jaar het grootste probleem, m.n. vanwege de drank- en drugsgebruik. Het was heel normaal om -zelfs rond het jongerencentrum te drinken en te blowen. 37% van de jongeren heeft recent gedronken, 28% is bingedrinker, 45% van de ouders keurt alcoholgebruik goed, 1 op de 8 blowt (GGD, 2016). Het is onderdeel van de jongerencultuur. Politie en jongerenwerk hebben dit probleem verminderd door streng te handhaven. De ergste overlast is afgenomen. Maar er zijn nog veel hangjongeren omdat er nog steeds weinig te doen is voor deze leeftijdsgroep. Positief is wel dat de nieuwe basketbal vereniging Christofoor er in geslaagd is de doelgroep te bereiken. Daarnaast is het jongerencentrum steeds meer het ontmoetingscentrum – in positieve zin- voor jongeren van 13 tot 21, dankzij de inzet van de Maatvast als beheerder van het jongerencentrum De Basis. SAMENWERKING EN SEGMENTERING Op basis van deze signalen wordt een segmentering aangebracht binnen de groep jongeren: 10-14 jaar/ Jongere jeugd/ FOCUS: Behouden voor de sport 15-17 jaar/ De afhakers/ FOCUS: Binden aan het dorp Met name van dit segment worden ook de OUDERS betrokken. 18-21 jaar/ De thuisblijvers/ FOCUS: Begeleiden naar een plek in de samenleving AANPAK: WERELD VERBINDEN MATCHES MAKEN De interventie die beide doelen bereikt is de buurtsportvereniging. Deze heeft een dubbeldoelstelling: - het verbeteren van het sportaanbod en het benutten en - vergroten van de betrokkenheid in met name lage inkomensbuurten. Daarbij worden nadrukkelijk de ouders betrokken. Het ontdekken en benutten van de betrokkenheid is de sleutel voor iedereen jongeren, ouders en partners om middels sport- en beweegactiviteiten weer met elkaar in gesprek te komen en vandaaruit te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid, het verminderen van de overlast en het stimuleren van een actieve en gezondere leefstijl. DOELSTELLING per segment JONGERE JEUGD en AFHAKERS - 60% van de doelgroep (680) wordt bereikt met de gerichte campagnes door de jongerenwerkers en het jongerencentrum. - 150 unieke jongeren worden bereikt met het kennismakingsaanbod. Dat is 15% van de doelgroep. - 2 informatie avonden voor ouders en een drietal activiteiten waar 30 ouders aan deelnemen; - 20 jongeren zijn betrokken bij de organisatie van aanbod; Om eigenaarschap bij jongeren te realiseren zijn zij zelf leidend om activiteiten en evenementen voor elkaar te organiseren. THUISBLIJVERS De aanpak is in i.s.m. Maatvast gericht op jongeren zonder startkwalificatie. Ongeveer 60 jongeren waarvan we er ongeveer 20 met sport en bewegen willen ondersteunen en begeleiden bij het vinden van een plek in de samenleving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007359
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van Loe
Verantwoordelijke organisatie:
Sportvereniging Christofoor