Mobiele menu

Burgerparticipatie in de regio Midden IJssel

‘Samen zorgen we dat het gewoon goed geregeld is en blijft in de regio.’ is het motto van het samenwerkingsverband Salland United. Bij ‘samen’ horen vooral ook de inwoners, patiënten en cliënten in de regio. De samenwerkende partijen gaan in dit project de betrokkenheid versterken van inwoners, patiënten en cliënten bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het regioplan Midden IJssel. De regio gaat werken met verschillende vormen van burgerparticipatie (participatief, samenwerkend, delegerend en faciliterend) om ervaring en kennis op te bouwen en hierover binnen het samenwerkingsverband uit te wisselen.

Doel

Dit project richt zich op het verstevigen en borgen van de burgerparticipatie bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van het regioplan. Inwoners worden betrokken om ervaringen en meningen, wensen en verwachtingen en hun beelden en ideeën in te brengen in het regioplan Midden IJssel van het regionale samenwerkingsverband Salland United. 

Aanpak/werkwijze

Er wordt gewerkt met vier verschillende vormen van burgerparticipatie:

  1. Participatieve stijl: Er wordt een inwonerpool met ongeveer 100 participanten, met als kern het inwonerberaad (20 deelnemers) opgericht. Ervaringsdeskundige patiëntvertegenwoordigers worden opgeleid en begeleid in het voorbereiden en geven van advies.
     
  2. Samenwerkende stijl: Er worden methodes ingezet, zoals een onlineplatform, focusgroepen, klantreizen en verhalentafels, die gericht zijn op co-creatie met inwoners.
     
  3. Delegerende stijl: Er wordt verkend hoe de inzet van GGz-ervaringsdeskundigen als medebeslissers in werkgroepen vorm gegeven kan worden.
     
  4. Faciliterende stijl: Er wordt een burgerinitiatief, waarbij burgers daadwerkelijk de initiatiefnemers zijn, ingezet. Zo wordt gewerkt naar een situatie waarin inwoners, patiënten en cliënten meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen.

Samenwerkingspartners

Salland United is een domeinoverstijgend samenwerkingsverband van meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeenten, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en Zorgbelang. Deze samenwerking vindt plaats aan de hand van de regiovisie Midden-IJssel die bestuurlijk wordt gedragen door; Carinova, Deventer Ziekenhuis, Dimence Groep, Gemeente Deventer, Gemeente Olst-Wijhe, Gemeente Raalte, Gemeente Voorst, GGD IJsselland, Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), De Parabool, Salland Zorgverzekeraar, Salland Zorgkantoor, Solis, ’t Dijkhuis en ZGR (Welzijn, Zorg en Wonen, Raalte).

Verwachte resultaten

Inwoners, patiënten en cliënten denken mee, praten mee, beslissen mee en doen mee in de uitvoering van het regioplan Midden IJssel.

Kenmerken

Projectnummer:
10100082310008
Looptijd: 25%
Looptijd: 25 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Olthof
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Overijssel
Afbeelding
Verschillende mensen aan het samenwerken

Burgerparticipatie

Eén van de uitgangspunten van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dat de zorg tot stand komt in overleg met de patiënt/cliënt en naasten. ZonMw wil bijdragen aan het versterken van de rol van burgers in besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn. Vanuit deze subsidieronde financiert ZonMw het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in 12 domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in verschillende regio’s van het land. Dit project is er daar één van. Bekijk hier de andere 11 projecten.