Mobiele menu

Caring Universities

Resultaten

De studententijd is een belangrijke periode voor jonge mensen waarin zij zich ontwikkelen van late adolescentie naar vroege volwassenheid. De doelen van dit project waren’:
a. het screenen van studenten op psychische klachten
b. het verbeteren van het mentale welzijn van studenten die last hadden van depressieve en/of angstklachten.

Dit onderzoek vond een hoge prevalentie van mentale stoornissen, waarbij een depressieve stoornis  de meest voorkomende stoornis was in de afgelopen 12 maanden. Echter, een begeleide, online zelfhulpinterventie verminderde niet de symptomen van depressie en angst bij studenten.

Interpreteren resultaten en vervolg

Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden door een aantal beperkingen in het onderzoek (zoals bijvoorbeeld een kleine sample in de trial). Er is meer onderzoek nodig om de mogelijke voordelen van online behandeling voor studenten met symptomen van depressie of angst goed in kaart te brengen als op zichzelf staande interventies, of afgewisseld met face-to-facecontact bij de ondersteunende diensten van de universiteit.

Implementatie- en praktijkprojecten over depressie

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Onderzoeksprogramma GGz om de herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en adolescenten te verbeteren. In totaal hebben 5 implementatie- en praktijkprojecten subsidie ontvangen.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Het CaringUniversities project is erop gericht om psychische problemen bij studenten op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs vroegtijdig te onderkennen en preventie en vroege interventies zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Dat is belangrijk omdat psychische problemen vaak voor het eerst ontstaan in deze leeftijdsfase en omdat psychische problemen vaak een chronisch beloop hebben en preventieve en vroege interventies mogelijk zo’n chronisch beloop kunnen voorkomen. Bovendien hangen psychische problemen bij studenten samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten, en een grotere kans op werkeloosheid. Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam (die samen zo’n 54.000 studenten hebben), maar er wordt ook een toolkit gemaakt voor andere universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs hoe zij hetzelfde systeem kunnen implementeren. Een belangrijk onderdeel van het project is het implementeren van een screeningssysteem voor veelvoorkomende psychische problemen bij studenten van de VU en UvA. Het screeningssysteem dat gebruikt wordt is een nieuw internationaal systeem dat gecoördineerd wordt door Harvard en waarin de komende jaren gegevens van van vele duizenden studenten over de hele wereld verzameld worden. Daarmee kan op de langere termijn onderzocht worden welke de beste risicogroepen zijn voor preventieve interventies. Daarnaast wordt een transdiagnostische interventie gericht op studenten met depressieve an angstklachten onderzocht op effectiviteit. Wanneer effectief, wordt deze interventie geïmplementeerd in het screeningssysteem, zodat toekomstige studenten die gescreend worden automatisch toegang krijgen tot deze interventie. Er wordt ook een infrastructuur gemaakt voor onderzoeken naar interventies gericht op andere problemen van studenten, zoals alcoholproblemen, sociale angst, faalangst, adhd. Alle universiteiten (wereldwijd) kunnen interventies ontwikkelen en onderzoeken, en effectieve interventies komen dan beschikbaar voor alle participerende universiteiten. Onderdeel van het project is ook het ontwikkelen van een toolkit voor andere universiteiten, hogescholen en andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, zodat zij ook kunnen participeren in deze internationale beweging om de preventieve en vroege zorg voor studenten wat betreft psychische problemen te verbeteren. Daartoe worden interviews te houden met stakeholders en de toolkit bevat handreikingen hoe het ondersteuningssysteem voor studenten opgezet kan worden. Studenten ondersteunen het project en worden uitgebreid betrokken bij de implementatie van het project en studenten met psychische problemen helpen bij de ontwikkeling van de interventies.

De studietijd is een cruciale periode in de ontwikkeling van jonge mensen waarin zij de transitie maken van de late adolescentie naar de jonge volwassenheid. Deze tijd is ook een periode waarin veel psychische stoornissen voorkomen en waarin met name veel stoornissen voor het eerst ontstaan. Zulke psychische stoornissen kunnen aanzienlijke negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van studenten. Veel psychische stoornissen ontstaan bij de meeste mensen voor het eerst voor het 25ste levensjaar en de transitieperiode van de middelbare school naar het hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, MBO) vormt daarin een cruciale periode. Epidemiologisch onderzoek laat zien dat tussen de 12 en 50% van de studenten al een of meerdere psychische stoornissen hebben. Het is daarom belangrijk om met (preventieve) interventies al vroeg in te grijpen, omdat dit het ontstaan van ernstigere stoornissen en een chronische beloop kan voorkomen. Veel onderzoek toont aan dat mentale problemen bij studenten negatieve gevolgen in het latere leven kan hebben, zoals persistente emotionele en fysieke gezondheidsproblemen, relatieproblemen en marginalisatie op de arbeidsmarkt. Ook zijn mentale gezondheidsproblemen belangrijke voorspellers van studie-uitval en academische prestaties. Studenten met psychische problemen hebben twee maal zoveel kans om hun studie te beëindigen zonder diploma en één op de vier studenten met emotionele problemen rapporteert dat deze problemen een negatief effect hebben gehad op de hun academische prestaties. Preventie van en vroege interventies bij mentale gezondheidsproblemen bij studenten is daarom een grote prioriteit binnen de volksgezondheid, niet alleen vanwege de impact die deze problemen kunnen hebben op de kwaliteit van leven van studenten, maar ook vanwege de impact op studie-uitval, academische prestaties, de negatieve impact op de loopbaan van deze studenten en de economische gevolgen daarvan voor de maatschappij. Studenten vormen de toekomstige leiders van de samenleving en hun succes is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de samenleving en het “human capital” van de toekomst. Het hoger onderwijs is ook de plaats waar studenten van etnische minderheden, migranten en vluchtelingen getraind worden voor hun toekomstige rol in het leiden van minderheden naar een verbeterd mentaal welbevinden en een betere verdeling van gezondheid in de bevolking. Het belangrijkste doel van het Caring Universities project is het verbeteren van het mentaal welbevinden van studenten, het voorkomen van psychische stoornissen en het voorkomen van de negatieve gevolgen op het gebied van opleidinggerelateerde-, economische- en sociale gevolgen van psychische problemen bij studenten, inclusief het verhoogde risico op voortijdige studie-uitval. Om dit doel te bereiken is het Caring Universities project momenteel bezig om (1) een nieuwe methode te ontwikkelen om studenten te screenen op mentale gezondheid, gedragsmatige en academische voortgang, (2), een bestaande evidence-based interneninterventie aanpassen voor studenten met angst en/of depressie, (3) een infrastructuur ontwikkelen voor het online screenen en behandelen van mentale gezondheidsproblemen bij studenten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636110005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. W.J.M.J. Cuijpers
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam