Carotid endarterectomy or optimized medical therapy in patients with symptomatic carotid artery stenosis: a cost effectiveness analysis.

Projectomschrijving

The 2nd European Carotid Surgery Trial (ECST-2) is een Europese studie naar behandeling van een vernauwing van een halsslagader. Er wordt in de ECST-2 onderzoek gedaan naar de optimale behandeling van een vernauwing van een halsslagader. Hierbij worden twee behandelingen met elkaar vergeleken. Deze studie wordt in een groot aantal ziekenhuizen in verschillende Europese landen uitgevoerd. In Nederland wordt ook onderzocht welke behandeling het meest kosteneffectief is.

De slagaders in de hals voorzien de hersenen van bloed. Een halsslagader kan vernauwd raken door
aderverkalking. Van die aderverkalking kunnen propjes (embolieën) losschieten en vervolgens een
bloedvat in de hersenen afsluiten. Hierdoor ontstaat een tijdelijke of blijvende stoornis in het
functioneren van de ogen of de hersenen. Dit wordt een TIA of beroerte (een herseninfarct) genoemd.  Een vernauwing van een halsslagader is een veel voorkomende oorzaak van een beroerte. Daarom is het belangrijk om een behandeling te geven die de kans op een beroerte zoveel mogelijk verkleint.  Een behandeling met medicijnen wordt altijd gegeven. Bij bepaalde patiënten wordt naast behandeling met medicijnen een operatie van de halsslagader gedaan.

Het risico om een beroerte te krijgen als gevolg van de vernauwde halsslagader kan per patiënt
worden geschat. Bij patiënten met een hoog risico is het nut van een operatie bewezen. Echter, bij
patiënten met een laag of matig risico, die nu vaak wel geopereerd worden, is nog niet duidelijk of het toevoegen van een operatie beter is dan alleen medicijnen. Het zou goed kunnen dat bij deze
patiënten behandeling met alleen medicijnen even nuttig is als medicijnen plus een operatie. Als we
dit laatste kunnen aantonen kan in de toekomst bij veel patiënten een operatie, die immers niet zonder risico’s is, vermeden worden. De verwachting is dat dit vervolgens ook een aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren voor wat betreft de Nederlandse gezondheidszorg ten aanzien van deze groep patiënten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Nederlandse samenvatting DOEL Bepalen van het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte. HYPOTHESE OMT alleen is klinisch niet inferieur aan, en kosten-effectiever dan CEA in combinatie met CEA. STUDIE OPZET Multicenter gerandomiseerde studie en een uitgebreide kosteneffectiviteits- en budget-impact analyse. STUDIEPOPULATIE Patiënten met een symptomatische carotis stenose (= 50%) en een 5-jaars risico op een recidief beroerte van < 20%. INTERVENTIE Patiënten worden geloot tussen 1) directe CEA plus OMT en 2) OMT alleen. UITKOMSTMATEN Overlijden binnen 30 dagen, elke beroerte gedurende 2-jaar follow-up, kwaliteit van leven, gebruik van zorg en kosten. SAMPLE SIZE BEREKENING Hele Europese RCT n=2000; Nederlandse populatie en kosten-effectiviteitsanalyse over 200 patiënten. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE De geschatte reductie van het totaal aantal CEA’s van 50% levert een kostenbesparing op van 3.8 miljoen Euro per jaar. TIJDPAD 4 jaar. Engelse samenvatting OBJECTIVE To assess the non-inferiority and cost-effectiveness of Optimal Medical Treatment (OMT) alone versus Carotid Endarterectomy (CEA) in combination with OMT, in patients with symptomatic carotid artery stenosis who are at low or intermediate risk of recurrent stroke. HYPOTHESIS OMT alone is clinically non-inferior to, and more cost-effective than CEA plus OMT. STUDY DESIGN A international, multicentre, randomised open-label non-inferiority trial, with a comprehensive Dutch cost-effectiveness- and budget impact analysis. STUDY POPULATION Patients with symptomatic atherosclerotic carotid artery stenosis (= 50%) with 5-year recurrent stroke risk of <20%. INTERVENTION Patients will be randomised to 1) immediate CEA with OMT or 2) OMT alone. OUTCOME MEASURES Death within 30 days, any stroke during 2-years follow-up, quality of life, resource utilization and costs. SAMPLE SIZE European RCT n=2000; Dutch sub study population and cost-effectiveness analysis n=200. ANTICIPATED HEALTHCARE EFFICIENCY GAIN Reduction of 50% of total CEAs; cost-savings of 3.8 million Euros/year. TIME SCHEDULE 4 years
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
843004107
Looptijd:
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P.J. Nederkoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC