Mobiele menu

Centering Pregnancy statushouders in Nederland: proeftuin met Eritrese statushouders in Amsterdam

Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is het verbeteren van de verloskundige en psychosociale zorg en ondersteuning voor Eritrese zwangeren in Amsterdam.

Methode

Een manier om dat te doen is door de zorg tijdens de zwangerschap anders te regelen. In dit project is hiervoor de online groepsaanpak Centering Pregnancy verder uitgewerkt en aangepast voor Eritrese zwangeren. Daarbij is samengewerkt met Eritrese zwangeren, verloskundigen en een cultureel mediator die zelf uit Eritrea komt.

Resultaten

De aangepaste versie van de online groepsaanpak is nog twee keer uitgevoerd, waarbij er is opgehaald wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Daarnaast is er in de literatuur gekeken naar wat er werkt bij online hulpgroepen. Ook is er nagedacht over de mogelijkheden voor het breder implementeren van deze methodiek in andere Nederlandse gemeenten. Daarvoor is onder andere een implementatieplan en een handreiking opgesteld. Op deze manier kunnen ook professionals in andere gemeenten aan de slag met deze methodiek, waardoor meer Eritrese zwangeren naar deze groepszorg gaan.

Producten

Titel: “In Nederland doe je het helemaal alleen”
Auteur: Jansen, S., Van Kesteren, N., & Pannebakker, F.
Titel: Handreiking online Centering Pregnancy voor Eritrese zwangeren
Auteur: Van Kesteren, N., & Pannebakker, F.D.
Titel: Implementatieplan van online Centering Pregnancy voor Eritrese zwangeren
Auteur: Van Kesteren, N., & Pannebakker, F.D.
Titel: Huiselijk geweld en kindermishandeling
Auteur: ZonMw

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van het onderhavige project betreft de verbetering van de verloskundige en psychosociale zorg en ondersteuning voor Eritrese zwangeren in Amsterdam. Daartoe wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en ervaringen Eritrese zwangeren en verloskundigen en culturele mediators met de groepsaanpak Centering Pregnancy (CPr). Eritrese zwangeren hebben te maken met psychosociale problemen en trauma’s. Bovendien komen seksueel geweld, seksueel misbruik, beperkt anticonceptiegebruik, hoge incidentie van abortussen en vrouwelijke genitale verminking relatief vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een grote onbekendheid met de Nederlandse zorg, waaronder ook de verloskundige en psychosociale zorg. Belangrijke oorzaken zijn culturele factoren, lage gezondheidsvaardigheden en taalbarrières. Bovendien is de zorg onvoldoende toegesneden op de behoeften van Eritrese zwangeren, waardoor mogelijkheden om hun reproductieve en psychosociale gezondheid te versterken veelal onbenut blijven. De geboortezorg biedt bij uitstek een kans om de reproductieve en psychosociale gezondheid van Eritrese zwangeren te bevorderen. In de groepsaanpak CPr wordt de verloskundige zorg via groepsbijeenkomsten aan 8-12 zwangeren tegelijk aangeboden, in plaats van via de traditionele individuele face-to-face contactmomenten. De contactduur is langer dan bij een individueel contact (120 minuten voor een groepsconsult in plaats van de gebruikelijke 10-20 minuten voor een individueel contact). CPr wordt momenteel kleinschalig aangeboden aan Eritrese zwangeren in Amsterdam, maar is nog onvoldoende doorontwikkeld en dient verder afgestemd te worden op de behoeften van Eritrese zwangeren. Juist voor het behandelen van psychosociale thema’s lijkt CPr kansrijk. Bovendien is CPr gericht op het bieden van sociale steun en het versterken van sociale netwerken; iets wat goed aansluit bij de behoeften van Eritrese zwangeren en belangrijk is voor hun aansluiting bij de Nederlandse samenleving. De vraag naar doorontwikkeling en implementatie van CPr voor Eriterse zwangeren komt uit de praktijk; verloskundigen uit verschillende gemeenten geven aan graag te willen experimenteren met deze groepsgerichte zorg. Uit de literatuur is bekend dat wanneer een interventie bij een nieuwe doelgroep geïmplementeerd wordt, het niet volstaat om de interventie simpelweg over te nemen. Er dient systematisch te worden geanalyseerd of de interventie wel geschikt is voor de nieuwe doelgroep en welke implementatieactiviteiten nodig zijn. Daarom betreft deze analyse een belangrijk onderdeel van het onderhavige project, alsook het opstellen van een implementatieadvies. Er wordt voortgeborduurd op twee pilotgroepen die onder deze doelgroep zijn uitgevoerd in Amsterdam. Het implementatieadvies bevat aanbevelingen voor de implementatie van CPr voor Eritrese zwangeren in Amsterdam en is gebaseerd op wetenschappelijke kennis rondom cultuur-sensitieve interventieaanpassing en implementatie. Het implementatieadvies wordt ontwikkeld in samenspraak met verloskundigen, culturele mediators en andere experts. Ook Eritrese zwangeren spelen hierin een belangrijke rol. Naast advies voor implementatie in andere gemeenten dan in de pilot, worden in het implementatieplan ook adviezen rondom de continuering van CPr voor Eritrese zwangeren in Amsterdam. Dit advies, gecombineerd met de aangepaste interventie, stelt andere zorgprofessionals in staat deze vorm van zorg ook aan te bieden in hun gemeente. Het project kent 3 fasen en heeft een looptijd 18 maanden. Fase 1: Oriëntatie- en planningsfase (maand 0-4) Fase 2: Pilotfase (maand 5-14) Fase 3: Behoud- en rapportagefase (maand 15-18)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636602009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO