Mobiele menu

CenteringParenting: jeugdgezondheidszorg sámen met ouders

Projectomschrijving

In dit project werd CenteringParenting (CPa) onderzocht. Hierbij wordt de JGZ in het 1e jaar, in plaats van traditionele één-op-één contactmomenten, via groepsbijeenkomsten aan ouders aangeboden. Door de langere contactduur en de groepsinteractie kunnen meer onderwerpen worden uitgediept die op dat moment bij ouders leven. Ouders die CPa volgen benoemen als voordeel dat zij hun ervaringen kunnen delen, voldoende informatie krijgen over gezond en veilig opgroeien en meer mensen leren kennen. Uit voorlopige analyses van een kleine groep ouders blijkt dat CPa ouders na 6 mnd, in vergelijking met controlegroep ouders, de zorg met een hoger rapportcijfer beoordelen; minder opvoedcompetentie ervaren, baby’s vaker op de buik laten slapen en, na 12 mnd, vaker alternatieve zorgverleners bezoeken. Uit interviews met 10 CPa begeleiders (verpleegkundigen en artsen) blijkt dat zij allen positief zijn over de ondersteuning die CPa biedt aan ouders, maar dat zij zich zorgen maken over de kosten.

Producten

Titel: Posters voor de werving van aanstaande ouders
Auteur: TNO
Titel: Brochure Centering Parenting ouders
Auteur: TNO
Titel: Implementatiegids
Auteur: CHI, TNO, KNOV
Titel: Brochure Centering Parenting JGZ instellingen
Auteur: Dr. B.E. van Sleuwen
Titel: Mijn Ouderboek
Auteur: CHI, TNO, KNOV
Titel: Buttons voor werving
Auteur: TNO
Titel: CenteringHealthcare
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: Centering Parenting
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: CenteringHealthcare
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: Centering Parenting
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: De rol van de kraamverzorgende tijdens Centering
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: Implementation of Centering Pregnancy and Parenting in the Netherlands
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: Centering Parenting
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: Nieuwe vorm van JGZ
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: CenteringPregnancy en CenteringParenting
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: CenteringPregnancy and CenteringParenting
Auteur: Marlies Rijnders
Titel: Een box met materialen voor gebruik in de praktijk door het JGZ team
Auteur: TNO
Titel: www.centeringhealthcare.nl
Auteur: TNO
Link: http://www.centeringhealthcare.nl/
Titel: The CenteringPregnancy Model
Auteur: Rijnders, Aalhuizen
Titel: Programma voor training
Auteur: Bregje van Sleuwen, Marlies Rijnders, Eline Vlasblom
Titel: Dash Board
Auteur: Rijnders

Verslagen


Eindverslag

Inleiding
Sinds 2014 wordt in Nederland CenteringParenting (CPa) aangeboden aan ouders van pasgeboren kinderen. Bij CPa wordt de basiszorg in het eerste jaar, in plaats van via traditionele één-op-één contactmomenten, via groepsbijeenkomsten aan 6-8 ouders aangeboden. Door de langere contactduur (120 min. i.p.v. de gebruikelijke 10-20 min. per contact) en de groepsinteractie kunnen meer onderwerpen worden uitgediept. CPa biedt de mogelijkheid tot het vormen van netwerken voor peer support, wat juist in kwetsbare gezinnen vaak ontbreekt. De bijeenkomsten sluiten inhoudelijk aan bij de leeftijdsfase van het kind, zijn deels vast en er is ruimte voor onderwerpen die op dat moment bij cliënten leven. Primaire begeleider van de CPa groepen is een jeugdverpleegkundige. Als co-begeleiders worden een jeugdarts en doktersassistente ingezet, maar passend bij het onderwerp of de wens van cliënten kunnen ook anderen (zoals een pedagoog, lactatiekundige, maatschappelijk werker, diëtist) worden ingezet.
De eerste resultaten van CPa in Canada en de USA zijn positief: hogere vaccinatiegraad bij kinderen, meer kinderen krijgen borstvoeding en minder depressie bij moeders (Johnston, 2016, Griego 2009).

Doel
Doel van dit rapport is om inzicht te geven in de evaluatie van de pilot naar CPa in Nederland en de eerste resultaten te presenteren van
1. de procesevaluatie
2. de effectevaluatie

Methoden
Er is gebruik gemaakt van verschillende methoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Procesevaluatie
Voor de procesevaluatie van CPa zijn telefonische interviews afgenomen met de uitvoerende zorgverleners (n = 10) van de SAG en GGD Twente.

Effectevaluatie
Alle ouders die meededen met CPa werden uitgenodigd voor een onderzoek. Daarnaast werd een controlegroep geworven onder ouders die individuele JGZ ontvingen. Ouders ontvingen drie keer een vragenlijst: een voormeting (1 maand na de geboorte van het kind), een nameting na 6 maanden en een nameting na 12 maanden.

Resultaten
Procesevaluatie
Alle zorgverleners die CPa hebben uitgevoerd zijn positief over de ondersteuning die CPa biedt aan ouders. Bijna alle zorgverleners zouden daarom ook graag door willen met CPa en dit standaard willen aanbieden naast de reguliere zorg, waardoor ouders kunnen kiezen welke vorm van zorg hun voorkeur heeft. Alle zorgverleners benoemen dat de kosten van de uitvoering het grootste obstakel zal worden na afloop van de pilot.

Effectevaluatie
In totaal deden ouders van 129 kinderen mee met het onderzoek (84 Cpa ouders en 45 ouders in de controlegroep). Ouders die CPa volgden hadden vaker een niet-Nederlandse achtergrond, waren vaker voor het eerst ouders geworden, hadden een jongere leeftijd, waren vaker alleenstaand en hadden kinderen met een lager geboortegewicht dan ouders in de controlegroep.
Na correctie voor de voormeting en achtergrondvariabelen (indien beschikbaar), bleek dat ouders na 6 maanden in de CPa interventiegroep, in vergelijking met ouders in de controlegroep, de zorg met een hoger rapportcijfer beoordeelden; dat zij minder opvoedcompetentie ervaarden en dat zij de baby vaker op de buik lieten slapen. Na 12 maanden maakten ouders in de CPa groep vaker gebruik van alternatieve zorgverleners. Ouders die CPa volgden benoemen meer voordelen dan nadelen van CPa, waaronder de voordelen van het delen van ervaringen, de gezelligheid, dat zij voldoende informatie kregen over gezond en veilig opgroeien en dat zij meer mensen leerden kennen. Als nadeel noemen enkele ouders dat CPa veel tijd kost. Ouders die geen CPa volgden verwachten meer nadelen dan voordelen van groepszorg.

Conclusie
Dit onderzoek heeft enorm bijgedragen aan de bekendheid van CPa en verschaft eerste voorzichtige evaluatie van CPa. Meer onderzoek moet worden verricht of CPa wordt uitgevoerd zoals bedoeld en, als dat zo is, wat de meerwaarde is ten opzichte van individuele JGZ, zowel op het gebied van effecten, als kosten(besparing).

Door de transitie in

In dit project wordt CenteringParenting (CPa) onderzocht als nieuw zorgconcept voor de jeugdgezondheidszorg. Bij CPa wordt de zorg op het consultatiebureau aangeboden in een groep van 8-9 ouders. De zorg is zowel gericht op het kind als op zijn ouders en gestoeld op zelfmanagement, ondersteuning en (inter)actief leren. De langere interactietijd tussen zorgverlener en cliënt maakt het mogelijk onderwerpen uitgebreider te behandelen en een vertrouwensband op te bouwen. Voor een deel van de ouders zal dit een vervolg zijn op CenteringPregnancy in de zwangerschap (zie ook www.centeringhealthcare.nl). De effecten van CPa worden vergeleken met de reguliere JGZ op de gezondheid en het herstel van de moeder na de bevalling, enkele gezondheidsindicatoren bij het kind en op de kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van de ouders in de verzorging en opvoeding van hun kind in het eerste levensjaar.

Samenvatting van de aanvraag

In dit project werd CenteringParenting (CPa) onderzocht. Hierbij wordt de JGZ in het 1e jaar, in plaats van traditionele één-op-één contactmomenten, via groepsbijeenkomsten aan ouders aangeboden. Door de langere contactduur en de groepsinteractie kunnen meer onderwerpen worden uitgediept die op dat moment bij ouders leven. Ouders die CPa volgen benoemen als voordeel dat zij hun ervaringen kunnen delen, voldoende informatie krijgen over gezond en veilig opgroeien en meer mensen leren kennen. Uit voorlopige analyses van een kleine groep ouders blijkt dat CPa ouders na 6 mnd, in vergelijking met controlegroep ouders, de zorg met een hoger rapportcijfer beoordelen; minder opvoedcompetentie ervaren, baby’s vaker op de buik laten slapen en, na 12 mnd, vaker alternatieve zorgverleners bezoeken. Uit interviews met 10 CPa begeleiders (verpleegkundigen en artsen) blijkt dat zij allen positief zijn over de ondersteuning die CPa biedt aan ouders, maar dat zij zich zorgen maken over de kosten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729111005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Beltman
Verantwoordelijke organisatie:
TNO