Mobiele menu

Centralized Implementation of accurate and efficient preoperative staging using multislice CT, endoultrasonographic fine needle biopsy (EUS-FNA) and positron emission tomography (FDG-PET) in esophageal cancer patients: Cimple study

Precies vaststellen hoe ver bij iemand met slokdarmkanker de ziekte gevorderd is, is een ingewikkeld karwei. De uitvoering van de onderzoeken die hiervoor nodig zijn en het interpreteren van de uitkomsten van die onderzoeken vergen speciale kennis en ervaring. Om die reden is het wenselijk de (aanvullende) diagnostiek bij slokdarmkanker per regio te concentreren in één ziekenhuis. In Groningen is onderzocht of in de regio Noord-Oost Nederland hiertoe bereidheid bestaat onder de artsen; wat het effect is van het concentreren van de diagnostiek en de geleverde zorg en wat het effect is op de kosten. De bereidheid tot regionale concentratie bleek groot (87%). In een pilotstudie met 59 patiënten bleek de (centrale) diagnostiek binnen 10 dagen uitgevoerd te kunnen worden. Het aantal patiënten dat onnodig chirurgisch behandeld werd nam af van 18% naar 10%. Met name dit laatste leidt tot een flinke kostenbesparing.

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond: De stadiëring van het slokdarmcarcinoom is complex. De beoordeling en uitvoering van multidetector computer tomografie (md-CT), endo-ultrasonografie met dunne naald biopsie (EUS-FNA) en positron emissie tomografie (FDG-PET) vergen veel ervaring en vooral EUS-FNA en FDG-PET vereisen een lange leercurve. Adequaat uitgevoerde en geïnterpreteerde diagnostiek vormt de basis voor het kiezen van een behandeling en voor gerichte toepassing van neo-adjuvante chemo(radio)therapie. Centralisatie van deze ingewikkelde diagnostiek leidt tot efficiëntie, is patiëntvriendelijk en zorgt voor betere benutting van schaarse OK-, IC- en Rö-accommodatie. Vraagstellingen: 1. Vaststellen van de bereidwilligheid tot centralisatie in de IKN-regio. 2. van de uitvoerbaarheid en effectiviteit van een centraal diagnostisch traject in het UMCG. 3. Bepalen van de gevolgen voor de kosten en kwaliteit van zorg van de voorgestelde diagnostische aanpak. Methode: 1. De bereidwilligheid van de betrokken specialisten in de IKN-regio werd onderzocht door middel van vragenlijsten, individuele ziekenhuisbezoeken en regionale bijeenkomsten. Uitkomstmaten waren de reacties van specialisten ten aanzien van centralisatie van diagnostiek en het aantal ziekenhuizen dat bereid zou zijn de diagnostiek regionaal te centraliseren. 2. Er werd een pilotstudie verricht met een nieuw diagnostisch algoritme, waarbij getracht werd EUS-FNA, md-CT en FDG-PET binnen 10 dagen te verrichten. Als uitkomstmaat gold de totale duur in dagen van dit diagnostisch traject die werd vergeleken met data van een historische groep. Daarnaast werd gekeken naar het percentage juist/onjuist gestadieerde patiënten en het aantal onnodig verrichte operaties. 3. De kosten van alle diagnostische onderzoeken die buiten het diagnostische algoritme vielen, inclusief de diagnostische laparotomie, werden vergeleken met de kosten in een historische groep van patiënten uit de periode 2001-2004 die ook alle drie basisonderzoeken hadden ondergaan. Resultaten: 1. Uit de vragenlijst (respons 70%) bleek dat 75,7% van de specialisten toegang tot geavanceerde diagnostische technieken vereist vond en dat 94,6% vond dat de diagnostiek gecentraliseerd moest worden. Na bezoek aan de ziekenhuizen waren alle benaderde instituten bereid afspraken te maken over versnelde doorverwijzing naar een centraal instituut en bleek 87% van de betrokken specialisten bereid om mee te werken aan centralisatie. Twee grote regionale ziekenhuizen wilden in aanmerking komen om als diagnostisch centrum gezien te worden. Drie ziekenhuizen toonden weinig interesse om mee te werken. 2. In de periode mei 2005 t/m april 2006 doorliepen 59 patiënten het diagnostisch traject van de pilotstudie. De retrospectieve groep bestond uit 105 patiënten. De gemiddelde duur van het diagnostisch traject in de retrospectieve groep was 20,8 dagen (range: 5-45). Bij de patiënten in de pilot studie was dit gemiddeld 11,7 dagen (range: 2-26). Tijdens de pilotstudie duurde de diagnostiek in de eerste 6 maanden (n=25) gemiddeld 14,2 dagen (range: 5-26) versus 9,9 dagen (range: 2-20, p<0.001) in de tweede 6 maanden (n=34). Het aantal patiënten dat onnodig een chirurgische exploratie onderging na stadiëring volgens het nieuwe algoritme was 10,4% (95% CI: 2,6%-18,2%). In de historische groep (met PET werd gestadieerd) was dit percentage nog 18,5% (95% CI: 10,1%-26,9%) en in gegevens van het IKN over de periode 1997-2001 zelfs 36,8% (95% CI: 29,1%-44,5%). 3. De totale kosten van alle aanvullende of overbodige onderzoeken vertonen in de Cimple studie slechts een afname van plm € 80 per patiënt. Vooral de echo hals en de bronchoscopie dragen hieraan bij. De afname van het percentage onterecht geopereerde patiënten ten opzichte van de periode 2001-2004 betekent voor de IKN regio, met ongeveer 200 patiënten per jaar, een besparing van ruim € 149.000 per jaar. Conclusie: Een groot deel van de specialisten die betrokken zijn bij het slokdarmcarcinoom in de IKN-regio is

Kenmerken

Projectnummer:
94514001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2004
2006
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.TH.M. Plukker
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen