Mobiele menu

Changing perspectives: Cost-Effectiveness of Interpretation Bias Modification in patients with Major Depressive Disorder

Projectomschrijving

In Nederland worden jaarlijks zo’n 800.000 personen getroffen door een depressieve stoornis en staat daarmee hoog in de top-10 van de grootste veroorzakers van ziektelast.

Depressie wordt in de specialistische GGZ meestal behandeld met farmaco- en/ of psychotherapie, maar deze interventies zijn niet voor iedereen even werkzaam. Het ontstaan en voortduren van depressie hangt samen met hoe mensen informatie verwerken en situaties interpreteren. Zo zijn depressieve personen geneigd een situatie op een negatieve manier te interpreteren (‘interpretation bias’). Er zijn manieren om die “bias” weg te trainen door middel van computeroefeningen: “interpretation bias modification” (IBM) genoemd.

In dit project wordt de kosteneffectiviteit van IBM onderzocht als aanvulling op het huidige zorgaanbod voor depressie in een GGZ instelling. De verwachting is dat IBM een gunstig effect heeft op depressieve klachten door het weg trainen van negatieve “interpretation bias” en kosteneffectief zal zijn.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Het evalueren van de kosten-effectiviteit van ‘imagery-based Interpretation Bias Modification’ (IBM) voor patiënten met een depressieve stoornis (MDD) in de specialistische GGZ setting (SGGZ) in vergelijking met standaard zorg. HYPOTHESE De IBM interventie is superieur aan de gebruikelijke zorg in het verminderen van depressieve klachten. STUDIE OPZET Een economische evaluatie naast een dubbel blind gerandomiseerde gecontroleerde trial, met metingen op 0, 2 en 12 maanden. STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Patiënten (18+) met MDD die verwezen zijn naar Pro Persona voor SGGZ zorg en daar op de standaard wachtlijst (2-3 maanden) zijn geplaatst voor cognitieve gedragstherapie (CGT). INTERVENTIE Patiënten krijgen IBM gedurende de standaard wachtlijst periode voor CGT, gevolgd door verdere geïndiceerde zorg. IBM bestaat uit twaalf computer trainingssessies van 20 minuten gedurende 6 weken: 7 dagelijkse sessies in week 1, gevolgd door 5 wekelijkse sessies. De eerste sessie wordt gevolgd bij Pro Persona. De overige sessies kan men thuis doen. GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING Dit bestaat uit een standard wachtlijst periode voor CGT, gevolgd door verdere geïndiceerde zorg. Om het blinderen van patiënten en behandelaren mogelijk te maken, zal de vergelijkingsgroep een placebo-IBM training krijgen dat lijkt op de training in de interventie groep. UITKOMSTMATEN Klinische evaluatie: de Beck Depression Inventory (BDI) wordt gebruikt om depressieve klachten te meten. Economische evaluatie: de EQ-5D wordt gebruikt om QALY’s in kaart te brengen; kosten worden gemeten met de TiC-P. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Wij zullen 79 patiënten per groep includeren om zo een klinisch relevante gestandaardiseerde effectgrootte van 0.50 op de BDI te detecteren in het voordeel van de interventiegroep. Data wordt geanalyseerd volgens het intention-to-treat principe met behulp van linear mixed models. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/BUDGET IMPACT ANALYSE De economische evaluatie wordt uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief. Incrementele kosteneffectiviteit ratio's (ICERs) en aanvaardbaarheidscurven worden geschat met non-parametrische bootstrapping. In de budget impact analyses zullen kosten worden geëxtrapoleerd naar 5 jaar met behulp van een gezondheids-economische (Markov cohort) simulatie model. Het overheids- (budgettair kader zorg)en verzekeraarsperspectief worden beschouwd. TIJDPAD Voorbereidingsfase (maand 1-12), trial fase (maand 12-28)en analyse & rapportage fase (maand 28-36). OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) To evaluate the cost-effectiveness of imagery-based Interpretation Bias Modification (IBM) for patients with major depressive disorder (MDD) in the outpatient mental health care setting compared to usual care. HYPOTHESIS The IBM intervention is superior to usual care in reducing depressive symptom severity. STUDY DESIGN A health economic evaluation alongside a double blind randomised controlled trial, with assessments at 0, 2 and 12 months. STUDY POPULATION(S)/DATASETS Patients (18+) who have been referred to specialised outpatient care at Pro Persona for MDD and who are routinely waitlisted (2-3 months) by Pro Persona before receiving cognitive-behavioural therapy (CBT). INTERVENTION Patients will be offered IBM during the routine waitlist before CBT, followed by further indicated care. IBM entails twelve 20-minute computer training sessions over the course of 6 weeks: 7 daily sessions during in week 1, followed by weekly sessions during the following 5 weeks. The first session will be completed at Pro Persona. All other sessions will be completed at home. USUAL CARE /COMPARISON This consists of a routine waitlist period before CBT, followed by further indicated care. To permit blinding of patients and therapists the comparison group will be offered a sham IBM training closely matching the intervention condition. OUTCOME MEASURES Clinical evaluation: The Beck Depression Inventory (BDI) will be used to measure depressive symptom levels. Economic evaluation: The EQ-5D will be used to assess QALY’s and costs will be assessed with the TiC-P. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS We will include 79 patients in each group, based on detecting a clinically relevant effect size of 0.50 on the BDI in favour of the intervention group. Data will be analysed based on the intention-to-treat principle using linear mixed-models. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/BUDGET IMPACT ANALYSIS The economic evaluation will be conducted from a societal perspective. Incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) and acceptability curves will be estimated with non-parametric bootstrapping. In the budget impact analysis, costs will be extrapolated to time horizons of 5 years using a health economic (Markov cohort) simulation model. Public purse and health insurance perspectives will be considered. TIME SCHEDULE Preparation phase (month 1-12), trial phase (month 12-28), and analysis & reporting phase (month 28-36).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843001604
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.S. Leone
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut