Mobiele menu

Club-X Kids in Action

Met behulp van het beweegprogramma Club-X Kids in Action heeft een kleine groep kinderen 12-16 jaar met obesitas een gezondere en actievere leefstijl aangeleerd. Op fysiek vlak is er een matige vermindering van overgewicht gerealiseerd, met name vermindering van vet%, en is de conditie aantoonbaar verbeterd. Door samenwerking met diëtist, maatschappelijk werkster en fysiotherapeut/leefstijladviseur kon informatie over de 3 pijlers (voeding, beweging en gedrag) op diverse manieren naar deelnemers en ouders worden overgebracht. Samenwerking met verwijzers en sportaanbieders was cruciaal voor goede werving en goede doorstroom naar reguliere sport, hetgeen voor 75% van deelnemers is gerealiseerd. Een jongere doelgroep 6-12 jaar kon meeprofiteren van genoemde aanpak: zij werden in grotere getale verwezen en hadden met een betere ondersteuning door ouders nog meer baat in het veranderen van leefstijl. Het programma zal in een kortere versie (1 jaar in plaats van 2 jaar) worden voortgezet.

Verslagen


Eindverslag

Het beweegprogramma "Club-X Kids in Action" voor jongeren van 12 tot 16 jaar met obesitas is gedurende de periode periode november 2015 tot en met oktober 2017 een verdeeld succes gebleken. Vooral de werving van deelnemers bleef achter bij de verwachting: 17 aanmeldingen bij doelstelling van 50. Verder waren er struikelblokken in het behouden van voldoende motivatie van de deelnemers en de betrokkenheid van de ouders.

Desalniettemin was de interventie zelf succesvol in met name het verbeteren van conditie en participatie in reguliere sport. Door het inzetten van een sport-carrousel konden deelnemers bij diverse clubs proeftrainingen volgen, 75% is daadwerkelijk lid geworden.
Het afvallen zelf is deels gelukt: vooral vet% werd verminderd, terwijl BMI licht toenam. Dat laatste is echter ook gebonden aan toename leeftijd.

Bewustwording van keuzes in gedrag en voeding kwam het beste over tijdens workshops door diëtist en mental coach (maatschappelijk werkster), vooral de workshops proeven & kauwen, gezonde hapjes maken en volhouden waren populair.
Door het synchroon laten lopen van thema's uit het cursusboek met workshops en ouderbijeenkomsten, maar ook met sportspelletjes binnen de trainingen rond een thema kon de informatie en beleving worden versterkt.

Duur van het programma (2 jaar) is te lang gebleken: slechts 1 deelnemer heeft deze periode volbracht. Er was veel energie gemoeid met het memoreren aan gemaakte afspraken en bijeenkomsten, vooral ouders gaven hierin niet het goede voorbeeld, helaas.

Voor de toekomst is voortzetting van het programma gewaarborgd door vergoedingen fysiotherapie en diëtetiek vanuit de basisverzekering en ondersteuning maatschappelijk werk vanuit Welzin en de gemeente Soest. Deze laatste heeft ook tijdens de subsidieperiode de kosten voor maatschappelijk werk op zich genomen, waardoor het budget van ZonMW niet geheel hoefde te worden aangesproken.

In de periode november 2015 – november 2016 is het programma Club-X Kids in Action op 20 februari 2016 daadwerkelijk van start gegaan met een sportief “kick-off”-evenement, waarbij deelnemers getest werden op hun gewicht en fitheid en 6 verschillende sporten konden uitproberen.
Er zijn in mei en september 2 groepen deelnemers gestart met sport- en thematrainingen, workshops over gezond eten en gezond gedrag en ouderbijeenkomsten met opvoed-ondersteunende informatie. In totaal zijn er 11 deelnemers aangemeld en hebben 9 deelnemers het beweegprogramma daadwerkelijk opgestart.
Werving blijkt een obstakel te zijn, er wordt regelmatig geen gehoor gevonden bij zorgverleners en scholen. Aandachtspunten voor de komende periode zijn gericht op promotie.
Het verbeteren van de intake-logistiek en het aanbieden van een sport-carrousel zijn verbeteringen van het programma. Borging heeft al voor een groot deel plaatsgevonden, zodat ook na de project-periode het programma kan worden voortgezet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. van der Horst
Verantwoordelijke organisatie:
METRIS