Mobiele menu

Club-X Kids in Action

Projectomschrijving

Met behulp van het beweegprogramma Club-X Kids in Action heeft een kleine groep kinderen 12-16 jaar met obesitas een gezondere en actievere leefstijl aangeleerd. Op fysiek vlak is er een matige vermindering van overgewicht gerealiseerd, met name vermindering van vet%, en is de conditie aantoonbaar verbeterd. Door samenwerking met diëtist, maatschappelijk werkster en fysiotherapeut/leefstijladviseur kon informatie over de 3 pijlers (voeding, beweging en gedrag) op diverse manieren naar deelnemers en ouders worden overgebracht. Samenwerking met verwijzers en sportaanbieders was cruciaal voor goede werving en goede doorstroom naar reguliere sport, hetgeen voor 75% van deelnemers is gerealiseerd. Een jongere doelgroep 6-12 jaar kon meeprofiteren van genoemde aanpak: zij werden in grotere getale verwezen en hadden met een betere ondersteuning door ouders nog meer baat in het veranderen van leefstijl. Het programma zal in een kortere versie (1 jaar in plaats van 2 jaar) worden voortgezet.

Verslagen


Eindverslag

Het beweegprogramma "Club-X Kids in Action" voor jongeren van 12 tot 16 jaar met obesitas is gedurende de periode periode november 2015 tot en met oktober 2017 een verdeeld succes gebleken. Vooral de werving van deelnemers bleef achter bij de verwachting: 17 aanmeldingen bij doelstelling van 50. Verder waren er struikelblokken in het behouden van voldoende motivatie van de deelnemers en de betrokkenheid van de ouders.

Desalniettemin was de interventie zelf succesvol in met name het verbeteren van conditie en participatie in reguliere sport. Door het inzetten van een sport-carrousel konden deelnemers bij diverse clubs proeftrainingen volgen, 75% is daadwerkelijk lid geworden.
Het afvallen zelf is deels gelukt: vooral vet% werd verminderd, terwijl BMI licht toenam. Dat laatste is echter ook gebonden aan toename leeftijd.

Bewustwording van keuzes in gedrag en voeding kwam het beste over tijdens workshops door diëtist en mental coach (maatschappelijk werkster), vooral de workshops proeven & kauwen, gezonde hapjes maken en volhouden waren populair.
Door het synchroon laten lopen van thema's uit het cursusboek met workshops en ouderbijeenkomsten, maar ook met sportspelletjes binnen de trainingen rond een thema kon de informatie en beleving worden versterkt.

Duur van het programma (2 jaar) is te lang gebleken: slechts 1 deelnemer heeft deze periode volbracht. Er was veel energie gemoeid met het memoreren aan gemaakte afspraken en bijeenkomsten, vooral ouders gaven hierin niet het goede voorbeeld, helaas.

Voor de toekomst is voortzetting van het programma gewaarborgd door vergoedingen fysiotherapie en diëtetiek vanuit de basisverzekering en ondersteuning maatschappelijk werk vanuit Welzin en de gemeente Soest. Deze laatste heeft ook tijdens de subsidieperiode de kosten voor maatschappelijk werk op zich genomen, waardoor het budget van ZonMW niet geheel hoefde te worden aangesproken.

In de periode november 2015 – november 2016 is het programma Club-X Kids in Action op 20 februari 2016 daadwerkelijk van start gegaan met een sportief “kick-off”-evenement, waarbij deelnemers getest werden op hun gewicht en fitheid en 6 verschillende sporten konden uitproberen.
Er zijn in mei en september 2 groepen deelnemers gestart met sport- en thematrainingen, workshops over gezond eten en gezond gedrag en ouderbijeenkomsten met opvoed-ondersteunende informatie. In totaal zijn er 11 deelnemers aangemeld en hebben 9 deelnemers het beweegprogramma daadwerkelijk opgestart.
Werving blijkt een obstakel te zijn, er wordt regelmatig geen gehoor gevonden bij zorgverleners en scholen. Aandachtspunten voor de komende periode zijn gericht op promotie.
Het verbeteren van de intake-logistiek en het aanbieden van een sport-carrousel zijn verbeteringen van het programma. Borging heeft al voor een groot deel plaatsgevonden, zodat ook na de project-periode het programma kan worden voortgezet.

Samenvatting van de aanvraag

DOELGROEP Doelgroep van de leefstijlinterventie Club-X Kids in Action is kinderen met obesitas in de leeftijdsgroep 12-16 jaar, met extra aandacht voor kinderen van allochtone afkomst en uit sociaal-economisch lagere klasse, omdat deze kinderen in toenemende mate worden gesignaleerd in Soest. Uit cijfers blijkt, dat deze groep sinds de jaren 80 sterk stijgende is (+600-1300%) met een verhoogde stijging bij allochtonen (+20-120% meer obesitas dan in autochtone groep) DOEL Hoofddoel van het programma is om gedurende 2 jaar tenminste 50 kinderen in de leeftijd 12-16 jaar beter bewust te maken van gezond eetgedrag en actieve leefstijl, dit daadwerkelijk te veranderen tijdens de actieve fases van het programma en die nieuwe leefstijl ook vol te houden tijdens de fase hierna, de beklijvingsfase. Tweede hoofddoel van het programma is om ouders inzicht te geven over eigen leefstijl, voldoende te leren over gezond eet- en beweeggedrag en hoe dit te stimuleren bij het kind. AANPAK Bij Club-X Kids in Action worden kinderen 12-16 jaar begeleid door een multi-disciplinair team, bestaande uit (kinder)fysiotherapeuten, diëtiste en maatschappelijk werkster. D.m.v. sportlessen, workshops, ouderbijeenkomsten en cursusboek wordt bewustwording van - en plezier in gezond eet- en beweeggedrag aangeleerd. Het kind past dit toe in het reguliere sportcircuit door het meedoen aan proeftrainingen naar keuze en het daadwerkelijk lid worden van een sportclub. De eerste 6 maanden zijn de actieve fases I t/m III, waarin kinderen wekelijks sporten en een eigen sport kiezen en opstarten. In de volgende fase IV, de beklijvingsfase, worden kinderen gedurende 18 maanden 4 maal opgeroepen om de voortgang te bewaken en te ondersteunen. Gedurende de eerste 12 maanden van het programma worden diverse thema's op het gebied van voedings- en beweeggedrag middels 7 workshops en een cursusboek extra uitgediept. De ouders hebben een actieve rol binnen het programma: zij zullen ook een gezonde(re) leefstijl ontwikkelen om hun kinderen zodoende te kunnen stimuleren en te ondersteunen. Dit wordt hen geleerd tijdens 4 ouderbijeenkomsten en ondersteuning tijdens de evaluatiemomenten na elke fase.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. van der Horst
Verantwoordelijke organisatie:
METRIS