Mobiele menu

Is Coach2Move cost-effective in day-to-day physiotherapy practice?

Projectomschrijving

Kwetsbare ouderen die een fysiotherapeut bezoeken, kampen vaak met meerdere lichamelijke problemen. Deze problemen kunnen leiden tot fysieke inactiviteit en een gebrek aan initiatief waardoor mensen steeds minder kunnen meedoen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg.
 
De Coach2Move fysiotherapeut maakt met de oudere een persoonlijk plan om weer lichamelijk actief te worden in de eigen omgeving. Uit eerder onderzoek bleek dat deze aanpak werkt: betere resultaten dan gewone fysiotherapie tegen lagere kosten.
 
In deze nieuwe studie onderzochten wij of de Coach2Move aanpak ook werkt in de dagelijkse praktijk. Opnieuw vonden we dat patiënten die volgens de Coach2Move aanpak waren behandeld, betere resultaten hadden. De uitkomsten waren ook na één jaar nog zichtbaar. De kosten bleven gelijk. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de Coach2Move aanpak een zinnige bijdrage kan leveren in de levens van kwetsbare thuiswonende ouderen.

Verslagen


Eindverslag

Bij ouderen, die de fysiotherapeut bezoeken, spelen vaak meerdere lichamelijke problemen. De klachten met het bewegen leiden vaak tot inactiviteit en een toenemend gebrek aan initiatief waardoor mensen steeds minder kunnen meedoen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg.

De Coach2Move fysiotherapeut maakt met de oudere een persoonlijk plan om weer lichamelijk actief te kunnen zijn onder eigen regie met de omgeving. Uit eerder onderzoek bleek dat deze aanpak werkt: betere resultaten ook nog een half jaar na de behandeling tegen lagere kosten.

In deze nieuwe studie onderzochten wij of de Coach2Move aanpak ook werkt in de dagelijkse praktijk. Opnieuw vonden we dat patiënten die volgens de Coach2Move aanpak waren behandeld, betere resultaten hadden. De uitkomsten waren ook na één jaar nog zichtbaar. De kosten bleven gelijk. Deze resultaten van dit onderzoek suggereren dat de Coach2Move aanpak een zinnige bijdrage kan leveren in de levens van kwetsbare thuiswonende ouderen.

Samenvatting van de aanvraag

DOEL / VRAAGSTELLING Testen of de implementatie van een patiënt- en contextgerichte coachingsinterventie (Coach2Move) voor ouderen met mobiliteitsproblemen kosteneffectief is ten opzichte van gebruikelijke fysiotherapie. HYPOTHESE Coach2Move leidt tot betere uitkomsten en lagere kosten dan de huidige zorg. STUDIE OPZET Stepped-wedge trial en procesanalyse. STUDIEPOPULATIE In 12 fysiotherapiepraktijken met 2 fysiotherapeuten en 1 geriatriefysiotherapeut worden gegevens verzameld van 360 zelfstandig wonende ouderen (>= 70 jaar) die zich melden bij de praktijk vanwege mobiliteitsproblemen gerelateerd aan het dagelijks functioneren. Exclusie: patiënten in een palliatieve fase en/of niet in staat tot lopen, patiënten met een belemmering in de communicatie (Nederlandse taal, dementie) worden additioneel geïncludeerd voor een separate analyse van de primaire uitkomstmaat. INTERVENTIE De interventie is een meerzijdige implementatie van de Coach2Move strategie die fysiotherapeuten faciliteert in een patiëntgerichte aanpak met een focus op zelfmanagement, monitoring en inbedding in het multidisciplinaire netwerk. GEBRUIKELIJKE ZORG / VERGELIJKING Alle deelnemende fysiotherapiepraktijken dienen als hun eigen controle; gebruikelijke fysiotherapie versus Coach2Move. UITKOMSTMATEN Primaire uitkomstmaat: functionele mobiliteit (TUG), key secundaire fysieke activiteit (LAPAQ). Secundaire uitkomsten op patiëntniveau (QALY’s (EQ-5D 5L), multidimensionele fragiliteit (EFIP), tevredenheid en ervaren effect (GPE), behandeldoelen (PSK), aantal incidenten en sessies). De mixed methods procesanalyse richt zich op implementatie, mechanismen van impact en contextuele factoren. SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE 360 personen in 12 fysiotherapiepraktijken. Multilevel lineaire en logistische regressie analyse worden gebruikt om de resultaten te vergelijken tussen de groepen; patiëntenmix en baseline fysiek functioneren dienen als covariaten en tijd als fixed-effect. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE De kostenutiliteitsanalyse richt zich op het maatschappelijk perspectief, de budget impact analyse wordt uitgevoerd om de financiële consequenties van adoptie en diffusie van de Coach2Move strategie in NL te schatten. TIJDSPAD Jaar 1: Algemene voorbereiding, medisch ethische goedkeuring, randomisatie startpunten, start Coach2Move onderwijs, publicatie trial en proces analyse protocol Jaar 2: Implementatie, data verzameling Jaar 3: Proces- en effectevaluatie Jaar 4: Analyse en publiceren OBJECTIVE To assess the cost-effectiveness of the implementation of a patient and context focused, problem-oriented coaching intervention (Coach2Move) in older adults with mobility problems compared to usual physiotherapy. HYPOTHESIS Coach2Move leads to better outcome and lower costs than usual care. STUDY DESIGN Stepped wedge trial and process analysis. STUDY POPULATION In 12 physiotherapy practices with 2 physiotherapists and 1 geriatrics physiotherapist data will be collected from 360 community-dwelling older adults (>=70 years) who visit the practice due to mobility problems related to activities of daily living. Exclusion: patients in a palliative phase and/or not able to walk. Patients with diminished communication (Dutch language problems, dementia) will additional be included for a separate analysis of the primary outcome measure. INTERVENTION The intervention is a multifaceted implementation of Coach2Move facilitating physiotherapists in a patient-centered approach focused on self-management, monitoring and embedment in the multidisciplinary network. USUAL CARE/COMPARISON All participating physiotherapy practices will serve as their own control: usual physiotherapy versus Coach2Move. OUTCOME MEASURES Primary outcome measure: functional mobility (TUG), key secondary physical activity (LAPAQ). Secondary outcomes at patient level (QALYs (EQ-5D 5L), multidimensional frailty status (EFIP), satisfaction and perceived effect (GPE), treatment goals (PSK), number of adverse events and sessions. A mixed methods process analysis focuses on implementation, mechanism of impact and contextual factors. SAMPLE SIZE / DATA ANALYSIS 360 persons over 12 physiotherapy practices. Multilevel linear and logistic regression analysis will be used to compare the outcomes between treatment groups, with patient mix and baseline physical functioning as covariates, and time as fixed effect. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS / BUDGET IMPACT ANALYSIS The cost-utility analysis is focused on the societal perspective, the budget impact analysis will be performed to estimate the financial consequences of adoption and diffusion of standard use of Coach2Move in the Netherlands. TIME SCHEDULE Year 1: General preparation, medical ethical approval, randomization start points, start Coach2Move education, publication of the trial and process analysis protocol. Year 2: Implementation, data sampling Year 3: Process and effect evaluation Year 4: Finalizing analysis and publications

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843002703
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.J. Hoogeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc