Mobiele menu

Communicatie en participatie bij chronische afasie (COPACA): Het samen met mensen met afasie, naasten en afasieprofessionals werken aan communicatieve competentie bij afasie

Projectomschrijving

Mensen met afasie hebben moeite met communicatie. Dat maakt dat deelnemen aan de samenleving moeilijker gaat. Toch kunnen sommige mensen met afasie beter communiceren dan anderen. Zelfs als hun taalproblemen vergelijkbaar zijn. Er is weinig bekend over hoe dat komt.

In dit project werken ervaringsdeskundigen, afasietherapeuten en wetenschappers samen om communicatievaardigheden van mensen met afasie en beïnvloedende factoren te onderzoeken.
 

Doel

Het verbeteren van communicatievaardigheden en sociale participatie van mensen met afasie en het uitbreiden van bestaande kennis over dit thema.
 

Wat levert het op?

  • Producten voor mensen met afasie, naasten en behandelaren
  • Nieuwe inzichten voor onderzoekers
     

Werkwijze

We werken samen aan:

  1. Onderzoeken wat 'alledaagse communicatie' en 'communicatieve vaardigheid' betekenen voor mensen met afasie;
  2. Verzamelen en bestuderen van video-opnames van mensen met afasie in alledaagse communicatie;
  3. Vertalen van de bevindingen in producten

Producten

Titel: Meedoenmetafasie.nl
Auteur: Rimke Groenewold
Link: http://www.meedoenmetafasie.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND Mensen met afasie kunnen van de ene op de andere dag niet meer praten zoals zij dat willen. Ze kunnen niet meer op de juiste woorden komen en hebben moeite met het formuleren van zinnen. Dit heeft vanzelfsprekend desastreuze gevolgen voor hun zelfvertrouwen en participatie. Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel en treft 1 op de 250 mensen. Veel mensen met afasie hebben de neiging sociale interactie te vermijden, met het risico op sociaal isolement tot gevolg. Niet voor niets heeft afasie in vergelijking met veel andere aandoeningen en condities - waaronder kanker en de ziekte van Alzheimer - de grootste negatieve impact op kwaliteit van leven. DOELEN Communicatieve competentie is een voorwaarde voor participatie en kwaliteit van leven. Op dit moment bestaat er in zowel de zorg als de literatuur een leemte in de kennis over wat communicatieve competentie bij mensen met afasie inhoudt en hoe dit in de behandeling in de chronische fase kan worden vormgegeven. Het project dient dan ook zowel een praktisch als een theoretisch doel: 1. Het identificeren van cruciale aspecten van communicatieve competentie en deze vertalen naar praktische en concrete behandelelementen voor de integratieve bouwsteen Communicatie van Verder met afasie (Hersenz); 2. Het in kaart brengen van communicatieve competentie bij afasie en nagaan wat de rol is van factoren als type en mate van afasie, persoonlijke kenmerken, kenmerken van gesprekspartners en de context van communicatie (bekende/onbekende gesprekspartner; een-op-een-/groepsgesprek). WERKWIJZE Centraal in het project staat het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis en expertise uit de praktijk. Om de wensen en doelen van mensen met afasie en behandelaren en kennis uit voorgaand onderzoek naar communicatieve competentie te vertalen naar een concrete invulling van de bouwsteen Communicatie, moet systematisch en in samenwerking met de doelgroep en behandelaren worden nagegaan wat communicatieve competentie bij afasie precies inhoudt, wat de wisselwerking ervan is met communicatief vertrouwen en hoe het zich manifesteert in het dagelijks leven van mensen met afasie. Het driejarige onderzoeksproject bestaat uit acht fases waarin wordt samengewerkt tussen het COPACA-team (bestaande uit iemand met afasie, een afasietherapeut en een onderzoeker) en de COPACA-groep (bestaande uit meerdere vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden, te weten mensen met afasie, naasten, afasietherapeuten en onderzoekers). De aanpak is participatief actieonderzoek, dat is gericht op het veranderen van de praktijk (in dit geval het verbeteren van de behandeling Verder met afasie). Participatief actieonderzoek helpt bij het uitbreiden en professionaliseren van het bestaande netwerk en volgt geen vastomlijnde onderzoeksmethode. In het voorgestelde project worden verschillende methoden gecombineerd tot een aanpak die haalbaar is en leidt tot beantwoording van de onderzoeksvragen. OPBRENGSTEN Dit project levert drie soorten nieuwe en praktisch toepasbare kennis op: 1) Ervaringskennis: de te verwerven inzichten bieden mensen met afasie en naasten mogelijkheden voor verbetering van communicatieve competentie, met tot gevolg mogelijkheden voor verbeterde participatie en daarmee kwaliteit van leven; 2) Professionele kennis: de antwoorden op de onderzoeksvragen en de te ontwikkelen kennisproducten bieden afasietherapeuten handvatten voor de behandeling van afasie in de chronische fase in het algemeen en in het bijzonder binnen de behandeling Verder met afasie en 3) Wetenschappelijke kennis: het project omarmt en bouwt voort op een recente paradigmaverschuiving in de afasieliteratuur, waarbij het belang van het onderzoeken van authentieke interacties (in plaats van gedecontextualiseerde testsituaties) wordt benadrukt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845009005
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R Groenewold
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen