Mobiele menu

Community-aanpak: Verward gedrag in de buurt - overlast of zorg voor elkaar ?

Projectomschrijving

Doel

De community-aanpak in Maastricht-Heuvelland heeft als doelen:
  • vergroten van inclusie, en tegengaan van stigmatisering
  • verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie

Werkwijze

Het project heeft betrekking op de bouwstenen 2 en 3 en is opgedeeld in 3 samenhangende onderdelen
  1. Brede publieke aanpak: Een informatiefilm over verward gedrag wordt vertoond in de hele regio via de regionale omroep. De informatiefilm geeft inzicht in diverse verschijningsvormen van verward gedrag, op een niet stigmatiserende manier en geeft daarnaast inzicht in referentiekaders en beeldvorming.
  2. Dialoog met de buurt: We gaan met minimaal 6 buurten in dialoog met bewoners, winkeliers, sleutelfiguren, professionals over dit thema, waarbij we gebruik maken van de film.
  3. Verbinden van bestaande initiatieven.
  4. Via deze dialogen leggen we de verbinding met de vele andere leefbaarheidsinitiatieven in de buurt, en professionele buurtgremia.

Resultaten

In de regio Maastricht-Heuvelland is in samenwerking met de Welzijnsorganisatie Trajekt in de loop van het project een tiental buurtdialogen over ‘personen met verward gedrag’ georganiseerd. Hiertoe werd de film “Ik wist niet dat je met die mensen kon praten” gebruikt als instrument. De inhoud van de buurtdialoog werd met bewoners van het plaatselijke buurtnetwerk voorbereid waardoor de dialoog werd toegespitst op de specifieke vraag van de buurt. Ervaringsdeskundigen, bewoners, ondernemers, en professionele samenwerkingspartners uit de buurten namen deel aan deze dialoogsessies.

Als vervolg op de dialogen is er per buurt een factsheet opgesteld waarmee de buurten zelf aan de slag kunnen. Een meldkaart waarin buurtbewoners terug kunnen vinden bij wie en wanneer ze hulp moeten inschakelen, afgestemd op de behoefte van de buurt. De dialogen leveren meer inzicht op in verward gedrag, ze vergroten het begrip voor mensen met verward gedrag, mensen weten beter bij wie ze met vragen terecht kunnen en de samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers en professionals is verbeterd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag betreft een onderdeel van het programma “Dicht bij huis” van de subregio Maastricht-Heuvelland : De community-aanpak: Verward gedrag in de buurt – overlast of zorg voor elkaar ? Deze community-aanpak is opgedeeld in 3 samenhangende onderdelen 1. Brede publieke aanpak. We maken een informatiefilm over verward gedrag die we in de hele regio vertonen via de locale en/of regionale omroep (RTV Maastricht/L1 – Broadcasting). Een informatiefilm voor burgers over verward gedrag. Het informatiefilmpje geeft inzicht in diverse verschijningsvormen van verward gedrag, op een niet stigmatiserende manier en geeft daarnaast inzicht in de manier waarop we naar gedrag kijken (gekleurd door eigen referentiekader en ervaringen). Het filmpje geeft voorts informatie over waar verward gedrag te melden (meldpunt -niet acuut) en beoogt de drempel t.a.v. signalering te verlagen door burgers te bewegen door bij twijfel, altijd te overleggen met bekende professionals,het sociale team in hun buurt. 2. Dialoog met de buurt. In deze pilot gaan we via de regionale welzijnsorganisatie Trajekt met minimaal 6 buurten/kernen in dialoog over dit thema. Hiervoor sluiten we aan bij bestaande concepten die de buurt aanspreken (huiskamerprojecten e.d.). Middels (her)vertoning van de film –of delen ervan-(narrowcasting) gaan we het gesprek aan met de buurt (bewoners, winkeliers, sleutelfiguren, professionals in de buurt), waarbij we sturen op begrip en inclusie van personen met verward gedrag. 3. Verbinden van bestaande initiatieven. - Via de informatiefilm en de dialoog in de buurten leggen we de verbinding met de andere leefbaarheidsinitiatieven in de buurt,(de veilige buurtenteams, buurt-apps, buurtbemiddeling,maatjesprojecten, kwartiermaken, huiskamerprojecten) en professionele gremia als de sociale (wijk)teams, wijkverpleging, wijkagent, huisartsenpraktijken, HAP, FACTteams. En we wijzen de weg naar het Regionaal Meldpunt (niet-accuut) en Meldkamer (accute situaties). Het project sluit aan bij de bouwstenen 1,2 en 3 en heeft als doelstellingen: - vergroten van begrip,respect, acceptatie, en tegengaan van stigma, en - verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie. Dit betreft een hernieuwde aanvraag. Wijzigingen en aanvullingen zijn expliciet aangegeven in de bijlage Aanvullingen en wijzigingen op eerder project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013005
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.H. Reiters
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Maastricht

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Limburg: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.