Mobiele menu

Complexity science voor depressie onder drie generaties Turkse en Marokkaanse Nederlanders

Depressie komt vaker voor onder de Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse populatie (generatie 1 en 2) dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. Voor de derde generatie ontbreken gegevens over de prevalentie en determinanten van depressie. Tot op heden wordt depressie in onderzoeken beschouwd als een probleem met één oorzaak. Er wordt gezocht naar universeel effectieve interventies. Het resultaat is dat er geen effectieve interventies bekend zijn die depressie kunnen aanpakken onder de Turkse en Marokkaanse populatie.

Doel

Dit project zal depressie onderzoeken als een complex probleem met meerdere determinanten die nauw met elkaar samenhangen en interacteren. Het doel is om inzicht te krijgen in welke determinanten van depressie voorkomen bij de drie generaties, hoe de determinanten met elkaar zijn verbonden (causal loop diagrammen met feedback loops) en hoe de determinanten wegen in het ontstaan van depressie (rangschikking van determinanten).

Aanpak/werkwijze

Het voorgestelde project heeft een mixed-method opzet en combineert complexity science met kwalitatief onderzoek. Complexity science gaat uit van dynamische interacties tussen determinanten van een gezondheidsprobleem en stelt dat een verandering op één niveau (bv. omgevingsniveau) zal leiden tot veranderingen op een ander niveau (bv. persoonlijk niveau). Causal loop diagrammen zullen de complexiteit van de dynamische samenhang tussen determinanten van depressie illustreren, wat aanknopingspunten zal leveren voor effectieve en meer gepersonaliseerde interventies ter preventie en vroege opsporing van depressie onder drie generaties migranten. Tijdens de focusgroepen zal samen met de doelgroep worden gewerkt aan de causal loop diagrammen.

Samenwerkingspartners

Voor een succesvol project wordt gekozen voor interdisciplinaire samenwerking. Op academisch niveau wordt samengewerkt met Prof. Dr. Claudi Bockting en Dr. Barbara Schouten van het Centre for Urban Mental Health. Op praktisch vlak zal er samengewerkt worden met POH-GGZ’s (inclusief regiocoördinator Eugénie Verlaan) en psychologen. 

Vanwege het participatieve karakter van het project zal er ook worden samengewerkt met cliënten, hun familieleden en patiënt-/cliëntorganisaties. Vooral de patiënt-/cliëntorganisaties kunnen bijdragen aan een groter draagvlak en bereik onder de doelgroep. 

(Verwachte) resultaten

Dit is het eerste wetenschappelijke project dat complexity science toepast op depressie bij een doelgroep met migratieachtergrond bestaande uit verschillende generaties. Het zal daarmee bijdragen aan kennis over de complexiteit van de dynamische relatie tussen determinanten van depressie. 

Verder zullen de cultuursensitieve causal loop diagrammen aanknopingspunten bieden voor effectieve en meer gepersonaliseerde interventies ter preventie en vroege opsporing van depressie. In de praktijk zal dit bijdragen aan het (cultureel) gevoeliger benaderen en, indien nodig, anders aanpakken van depressie voor migranten dan hun (klein)kinderen. 

Het project zal lopen van juni 2024 tot december 2025. 

Kenmerken

Projectnummer:
05550032310011
Looptijd: 4%
Looptijd: 4 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N.G. Yilmaz