Mobiele menu

Consortium Palliatieve Zorg ZuidOost: Samen werken vanuit een continuüm van vertrouwen

Consortium PalZO (Palliatieve zorg ZuidOost) is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 10 netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, Regionala Opleidings Centra (ROC's), hogescholen en Integraal Kankercentrum Nederland werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland en Noord Brabant en de kop van Noord Limburg. Een klankbordgroep van patiënten en naasten, begeleid door Zorgbelang, is betrokken bij een aantal projecten in het consortium.

Doel

Onze missie is het werken vanuit de visie ‘continuüm van vertrouwen’ wat een waardenstelsel borgt dat alle betrokken onderschrijven en uitdragen.

Werkwijze/aanpak

Vanuit de samenwerking en zoeken van de gezamenlijkheid is het waardendocument in 2017 verder uitgewerkt in de praktijk.

Resultaten

Belangrijkste resultaat is de verbinding tussen de professionals en de cliënt. Naar het waardendocument stellen alle consortiumpartners de gerealiseerde patiëntagenda centraal. Dit betekent dat ze elke activiteit of voorstel toetsen aan deze agendapunten. Hiermee borgen zij de rol en positie van de cliënt. Onze resultaten zijn:

  • Samenwerking in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk is versterkt door gezamenlijke agendavorming en afstemming in focus en prioriteiten.
  • Vanuit gezamenlijke waarden en visievorming voeren we binnen de consortiumregio projecten en activiteiten uit, waarbij een continuüm van vertrouwen de basis vormt in alle interactie en samenwerking tussen en met cliënt, naasten en zorgprofessionals.
  • De kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg komt voort uit het centraal stellen van de patiënt binnen PalZO. Bij uitvoering van activiteiten is de cliëntagenda leidend. De samenwerking binnen het consortium staat gesteld voor de landelijke ontwikkelingen na 1 januari 2017 (werkgroepen, dagelijkse coördinatie en jaaragenda).
  • We hebben een vaste klankbordgroep van patiënten ingericht en bij iedere netwerkbijeenkomst van het consortium participeert een vaste patiëntvertegenwoordiger.
  • Kennisdeling heeft plaatsgevonden via kennissessies en themabijeenkomsten. De netwerkcoördinatoren hebben een intensief intercollegiaal contact en daar waar samenwerking versterkt wordt het in gezamenlijkheid opgepakt.
  • We stelden een waardendocument op. Deze vormt voor 5 van de 8 netwerken (in de consortiumregio) de basis van waaruit zij werken. Hiermee legden we een breed gedragen gedeelde basis voor de toekomstige uitdagingen in de palliatieve zorg en eenzelfde visie op hoe de zorg te realiseren en innoveren.
  • In de Achterhoek hebben 3 palliatieve netwerken de samenwerking bestendigd voor de toekomst en daarmee de slagkracht en reikwijdte van de activiteiten vergroot.
  • De samenwerking tussen Expertise Centrum Palliatieve Zorg (EPZ) en het veld is versterkt, waarbij continue kennisuitwisseling en deelname aan projecten en mogelijke initiatieven is geborgd in de werkgroep kennis en kwaliteit.

Samenwerken en overdracht

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Goede samenwerking en overdracht tussen zorgverleners speelt daarbij een belangrijke rol.

Producten

Titel: PalZO In Verbinding: programmalijn 2016-2020. Uitnodiging bijeenkomst 29 maart
Auteur: Lucy van der Linden et al.
Titel: PalZO flyer
Auteur: Lucy van der linden, Dick Herfst
Titel: Consortium PalZO. Waar staan we nu, wat hebben we gemeenschappelijk en waar gaan we samen aan werken?
Auteur: Rob Krol
Titel: Inventarisatie van de vier thema’s en samenwerking/communicatie op 12 febr 2015
Auteur: RJA Krol et al.
Titel: Consortium PalZO 2016-2020
Auteur: Consortium PalZO, Rob Krol(red.)
Titel: Aanbiedingsbrief en Programmalijn Palliatieve zorg Zuid Oost (PalZO)2016-2020
Auteur: Dick Herfst
Titel: Palliatieve zorg vanuit Patiëntenperspectief, Consortium PalZO
Auteur: Maaike Mol | Marion Reinartz |© Zorgbelang Brabant & Zorgbelang Gelderland
Titel: Presentatie: Consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost: Programma 9 juli 2015
Auteur: Dick herfst et al.
Titel: Knelpunten en aandachtspunten PalZO augustus 2015
Auteur: Lucy van der Linden, Dick Herfst.
Titel: ACTIELIJST CONSORTIUMBIJEENKOMST 12 NOVEMBER 2015. Impressieverslag PalZO in Verbinding.
Auteur: Consortium PalZO
Titel: Aanbiedingsbrief: Concept programmalijn 2016-2020 Palliatieve zorg Zuid Oost (PalZO)
Auteur: Dick Herfst
Titel: Evaluatieverslag Zorgbelang Gelderland Lightcall ZonMW 2016 (R0002729). 'Vervolg Inrichten patiëntenparticipatie Consortium PalZO'
Auteur: Marion Reinartz
Titel: Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL – netwerken palliatieve zorg
Auteur: Karin van der Rijt, et al.
Titel: Data PalZO 2017
Auteur: Rob Krol
Titel: Samen werken aan een continuüm van vertrouwen.
Auteur: ?
Titel: Programmalijn consortium PalZO 2016-2020
Auteur: Dick Herfst, Lucy van der Linden, et al.
Titel: Am: Plan van Aanpak ontwikkeling consortium V1 Plan van Aanpak ontwikkeling consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost Nederland
Auteur: Dick Herfst, et al
Titel: Inventarisatie goede voorbeelden Netwerken
Auteur: Lucy van der linden et al.
Titel: Memo PalZO terug- en vooruitblik 2015 - 2016.
Auteur: Lucy van der Linden, Rob Krol, Sjoerd Adema, Monique Oord, Trudy Willems, Ans Blom, Dick Herfst, Kris Vissers en Jeroen Hasselaar

Verslagen


Eindverslag

Het consortium PalZO werkt vanuit de visie “continuüm van vertrouwen” wat een waardenstelsel borgt dat door alle betrokken wordt onderschreven en uitgedragen. Vanuit de samenwerking en zoeken van de gezamenlijkheid zal het waardendocument in 2017 verder worden uitgewerkt in de praktijk. Belangrijkste resultaat is de verbinding die deze waarden hebben gelegd tussen de professionals en de cliënt. Naar het waardendocument stellen alle consortiumpartners de gerealiseerde patiëntagenda centraal. Dit betekent dat elke activiteit of voorstel “getoetst” wordt aan deze agendapunten. Hiermee is de rol en positie van de cliënt geborgd.
Samenvatting voor de site van ZonMw Het consortium PalZO ( palliatieve zorg Zuid-Oost) werkt vanuit het adagium dat de patiënt en naasten een continuüm van vertrouwen mogen ervaren in de zorg die verleend wordt, waarbij de patiënt en zijn of haar omgeving regie kan en mag voeren en de zorgprofessional hieraan mede uitvoering geeft.Vanuit 5 centrale waarden die bovenstaand benadrukken, werkt PalZO aan de realisatie van deze ambitie. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van opbouw, draagvlak zoeken en rode draden verbinden. Het consortium bouwt continu aan een lange termijn programmalijn, die samen en vanuit de netwerken wordt vertaald in concrete activiteiten voor de komende jaren tot 2020. De programmalijn is een vertaling van de knelpuntenanalyse,uitgevoerd onder de 10 netwerken. Tegelijkertijd worden bijeenkomsten gehouden voor inspiratie,uitwisseling en kennisdeling,waaraan netwerkcoördinatoren, onderzoekers vanuit het Expertisecentrum,huisartsvertegenwoordigers,IKNL en een vaste patiëntvertegenwoordiging deelnemen. Daarnaast is er een werk- en afsprakendocument voor de stuurgroep en de werkgroepen voortdurend in ontwikkeling van waaruit taken en verantwoordelijkheden kunnen worden afgelijnd en gepland. Het bestuurlijk overleg van het consortium werkt aan een verbindend organigram, zodat het voor alle deelnemers in het consortium duidelijk is welke vraag bij wie thuis hoort en hoe het netwerk versterkend kan gaan optreden om de doelstellingen van implementatie van onderzoeksprojecten te realiseren en met de intentie goede voorbeelden te halen over de komende jaren. Het consortium heeft een vaste klankbordgroep van Patiënten ingericht en bij iedere netwerkbijeenkomst van het consortium participeert een vaste patiëntvertegenwoordiger. Middels focusgroepen en klankbordgroep is een agenda voor het consortium vanuit het patiëntperspectief opgesteld, dit document is leidend voor de koers en uitvoering van activiteiten en projecten vanuit het consortium.

Kenmerken

Projectnummer:
844001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K.C.P. Vissers
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc