Mobiele menu

Continuous flow registration for early detection of hepatic artery thrombosis after liver transplantation. Innovative technology reducing retransplantation rate?

Projectomschrijving

Na een levertransplantatie ontstaat soms een bloedstolsel in de slagader die de lever van bloed voorziet. Als dit niet snel herkend en behandeld wordt, leidt dit tot afsterven van de getransplanteerde lever. Om die reden onderzoekt een radioloog geregeld de doorbloeding van de leverslagader met behulp van een speciaal echoapparaat. Zo nodig volgt een nader onderzoek (CT-scan). In Groningen is onderzocht of het onderzoek door de radioloog vervangen kan worden door een continue meting van de doorbloeding van de leverslagader. Dit laatste kan door een miniatuur echoapparaat op de leverslagader aan te brengen. Dit is verbonden met een kastje op het lichaam dat een hoorbaar signaal afgeeft zolang de doorstroming van de leverslagader in orde is. Een test bij 101 patiënten wees uit dat deze continue meting de betrouwbaarheid van het opsporen van een bloedstolsel vergroot en het aantal onderzoeken door de radioloog met 75% vermindert. De meerkosten hiervan bedragen ca. €300,--.

Producten

Titel: Early hepatic artery trhombosis after liver transplantation: a systematic review of the incidence, outcome and risk factors
Auteur: J. Bekker S. Ploem K.P. de Jong
Magazine: American Journal of Transplantation

Verslagen


Eindverslag

"CONtinue DOppler Registratie (CONDOR) voor vroege opsporing van trombose van de leverslagader na levertransplantatie. Achtergrond: Trombose van de leverslagader (HAT; hepatische arterie trombose) na levertransplantatie komt voor bij ongeveer
8% van de levertransplantaties bij kinderen en bij 3% bij volwassenen. Dit leidt meestal tot een re-transplantatie en dus verlies van de getransplanteerde lever. Dit gaat gepaard met extra complicaties en grotere kans op sterfte en is bovendien ongewenst gezien het reeds bestaande tekort aan donorlevers. Het vaststellen van HAT vindt plaats door de radioloog die op gezette
tijden de doorbloeding van de arterie controleert: Doppler Ultrasound Screening(DUS). Dit onderzoek is arbeidsintensief en niet altijd betrouwbaar en is bovendien maar een momentopname. Als de leverslagader niet goed te onderzoeken is met DUS moet een aanvullend onderzoek met een CT scan met contrast plaats vinden om de leverslagader te evalueren. Het nadeel hiervan
is de blootstelling aan Röntgenstralen, de bijwerkingen van het contrastmiddel en de extra kosten.
Er zijn aanwijzingen dat het direct openmaken van een getromboseerde leverslagader een re-transplantatie kan voorkomen en dus de getransplanteerde lever kan redden. Een voorwaarde is dat er geen tijdsverlies optreedt tussen trombosevorming en het weer openmaken van de slagader. Aan deze voorwaarde kan alleen worden voldaan indien de slagader continu "in de gaten wordt gehouden". In dit onderzoek hebben we aan het eind van de transplantatie een implanteerbare miniatuur Doppler echo probe aan de leverslagader bevestigd. Deze is verbonden met de "Cook-Schwartz Blood Flow Monitor" die een hoorbaar
signaal afgeeft indien de bloeddoorstroming van de arterie normaal is. Het doel van het onderzoek was om de betrouwbaarheid van deze miniatuur Doppler probe te vergelijken met de tot nu toe gangbare methode van opsporen van HAT door het DUS onderzoek van de radioloog.Patienten en methoden: Bij patiënten die een levertransplantatie ondergingen werd een miniatuur Doppler echo probe bevestigd aan de leverslagader. Gedurende de eerste 10 dagen na transplantatie werd de doorstroming van de slagader meerdere keren per dag getest. De resultaten van deze "CONtinue" DOppler Registratie (CONDOR) werden vergeleken met de DUS door de radioloog. Indien de radioloog de leverslagader niet goed kon beoordelen werden aanvullende onderzoeken verricht in de zin van een DUS door een meer ervaren radioloog, een CT scan met contrast of een re-operatie. Deze aanvullende onderzoekingen werden gedaan ongeacht de uitslag van de CONDOR. De radioloog was bovendien niet op de hoogte van het resultaat van de CONDOR tijden het uitvoeren van de DUS screening.

Samenvatting van de aanvraag

-Background: Liver transplantation is the only life-saving treatment for patients with end-stage liver disease with 1-, and 5-year patient survival rates of 80 and 69%. About 7% of grafts are lost because of hepatic artery thrombosis (HAT). In those cases urgent retransplantation (ReTx)is the only option. ReTx is associated with increased morbidity and mortality and adds an extra burden to the shortage of donor organs. Screening for HAT is performed by intermittent Doppler transcutaneous ultrasound examinations. These are, however low in accuracy, time-consuming, operator dependent and not continuous. This lack of accuracy results in additional invasive investigations like (CT)angiography. The only possibility to rescue a liver graft with HAT is an urgent operative revascularisation. Currently the delay in diagnosis often precludes a succesful revascularisation resulting in graft loss and ReTx. - Objective: To measure accuracy of continuous flow registration (CFR) for early HAT detection. - Study design: Prospective interventional study - Study population: Liver transplant recipients - Intervention: During transplantation a miniature Doppler transducer (diameter 2.5 mm)will be positioned close to the hepatic artery and CFR will be performed during the first 10 days after transplantation. - Outcome measures: The primary endpoint is the accuracy of CFR versus the current protocol of intermittent Doppler ultrasound examinations with respect to HAT detection. Secondary endpoints are (1) number of grafts which can be saved by urgent revascularisation directed by a prompt registration of HAT using CFR, (2) evaluation of predictive factors based on changes in flow characteristics of the CFR with clinical relevant events (rejection episodes, HAT etc), and (3) correlation of flow characteristics obtained with CFR versus intermittent flow measuring. - power/data analysis: Positive and negative predictive values (NPV and PPV) are evaluated. The golden standard used in confirming the test result is the current protocol of intermittent Doppler ultrasounds, CT-angiography and/or re-operation. PPV and NPV will be reported with 90% confidence intervals. - economic evaluation:The economic evaluation will be conducted as a cost-consequence analysis in which the costs per diagnostic strategy (intermittent Doppler ultrasound vs CFR) will be compared. -time span: 22 months inclusion of about 100 patients; 2 months evaluation . doel / vraagstelling: Levertransplantatie is de enige behandeling voor patiënten met eind-stadium leverziekten. De 1 en 5 jaars patiënt overleving bedraagt 80 en 69% resp. Bij ongeveer 7 % van de transplantaties treedt een arteria hepatica trombose (HAT) op die veelal symptoomloos is. Screening op HAT vindt thans plaats door het intermitterend uitvoeren van Doppler onderzoek. Indien HAT optreedt kan slechts een onmiddelijke interventie (trombectomie) het transplantaat redden. De huidige intermitterende screening op HAT leidt tot een te late detectie met als gevolg een laag slagingspercentage van trombectomieen. Dit resulteert in een onvermijdelijke retransplantatie (ReTx). Het doel van het voorgestelde onderzoek is om d.m.v. CFR van de arterie het optreden van HAT direct te detecteren, waarna een directe interventie kan plaatsvinden en als gevolg daarvan een ReTx kan worden voorkomen. . studie-opzet: Prospectieve interventie studie . studiepopulatie / databronnen: Patiënten die een levertransplantatie ondergaan . interventie: Tijdens de transplantatie wordt een miniatuur Doppler systeem ter plaatse van de arteria hepatica gepositioneerd. Postoperatief zal gedurende de eerste 10 dagen na de transplantatie CFR worden verricht. . uitkomstmaten: Het primaire eindpunt is de accuraatheid van de CFR ter detectie van HAT. De positief en negatief voorspellende waarde van de continue meting wordt geëvalueerd met de huidige standaard van intermitterende Doppler onderzoekingen. Secundaire eindpunten zijn (1) het aantal getransplanteerde levers dat kan worden gered door een onmiddelijke interventie op het moment dat de CFR een HAT signaleert, (2) vaststellen van de voorspellende waarde van veranderingen in flowprofielen voor het optreden van complicaties zoals rejectie, HAT etc. en (3) correlatie van de CFR met de percutaan uitgevoerde intermitterende flowmetingen. . power-/data-analyse: De voorspellende waarde van de CFR voor het vasstellen van HAT is het belangrijkste eindpunt van de studie. Zowel positief als negatief predictive values (NPV and PPV) worden geëvalueerd. Hierbij is het huidige protocol (intermitterende Doppler, (CT)angiografie en/of operatie) de gouden standaard. PPV en NPV zullen worden gerapporteerd met 90% confidence intervals. . economische evaluatie: Deze zal worden uitgevoerd gebruik makend van een 'cost-consequence' analyse waarbij de kosten per diagnostische strategie (intermitterend Doppler onderzoek versus CFR) zullen worden vergeleken . tijdplanning: 22 maanden inclusie rond de 100 patienten; evaluatie en rapportage 2 maanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94505013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. K.P. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen