Mobiele menu

Cool 2B Fit Beilen

In Beilen wonen 567 kinderen in de leeftijd 8-13 jaar. 21% van de kinderen heeft overgewicht of obesitas en in Beilen is sprake van lage SES. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8-13 jaar krijgen een zeer afwisselend sportprogramma aangeboden. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en psychische aspecten, zoals zelfbeeld en pesten. Ouders krijgen voorlichting over voeding, beweegactiviteiten en coachen van hun kind. Na opgedane ervaring uit eerdere Cool 2B Fit programma's in Drenthe is gekozen voor extra ouderbijeenkomsten omdat ouderbetrokkenheid cruciaal is voor structurele gedragsverandering. De betrokkenheid van de buurtsportcoaches, JOGG-regisseur is belangrijk ivm korte lijnen met de doelgroep, scholen, verenigingen en zorgpartners. Friesland Campina is co-financier en de gemeente heeft de toezegging gedaan voor borging vanuit  GIDS-gelden.

Verslagen


Eindverslag

Niet alleen zorgaanbieders registreren veel kinderen met overgewicht, en zien de noodzaak. Ook de buurtsportcoach/vliegende
vakleerkracht, die actief is op de scholen, ziet veel kinderen met overgewicht. Ze heeft in oktober 2016 een behoefte onderzoek
gedaan op CBS Prinses Beatrix school. 60% gaf aan lid te zijn van een sportvereniging. De vliegende vakleerkracht kon
aangeven dat bij de 40% die niet sport het grootste gedeelte van de kinderen met overgewicht zit. 73% van de kinderen gaf
aan meer te willen sporten/bewegen. Sporten ie het meest genoemd worden zijn freerunning, voetbal en fietsen.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat een sportimpulsaanvraag Kinderen Sportief op Gewicht niet overbodig is voor de doelgroep kinderen van 8 tot 13 jaar met (risico op) overgewicht in Midden-Drenthe. Plus het feit dat de kinderen zelf ook meer aan bewegen willen doen zorgt ervoor dat we Cool 2B Fit aanvragen. De aanvraag draagt bij aan structureel verhoogde deelname aan sport- en beweegactiviteiten van de doelgroep. We werken samen met lokale dietisten, kinderfysiotherpeuten,
kinderpsychologen, sportaanbieders en andere relevanten lokale partijen, zoals de gemeente en de JOGG regisseur.
In de aanvraag schenken we aandacht aan de drie kernelementen: samenwerking sport en zorg, ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning en een passend sport en beweegaanbod voor kinderen met overgewicht of kader versterking voor het lokale aanbod, zodat een kind met overgewicht mee kan draaien in de reguliere groep.

Cool2BFit Beilen richt zich op kinderen van 8 tot 12 jaar met een bovengemiddeld gewicht. Deze kinderen en hun ouders worden begeleidt door een dietist, een psycholoog, een fysiotherapeut en een sportinstructeur, in het werken richting een gezonde leefstijl, met plezier in bewegen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006504
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Pasveer
Verantwoordelijke organisatie:
CrossFit Midden-Drenthe