Mobiele menu

Coordinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte ggz

Projectomschrijving

Doel

Na de start van de implementatie van de Wvggz, zijn in dit project het regio-overleg en de daarbij behorende werkafspraken verder doorontwikkeld en geborgd. Partijen zijn door de regio-coördinator
begeleid bij het maken van samenwerkingsafspraken. Ook is er uitvoering gegeven aan een proces evaluatie en is er in samenspraak met alle ketenpartners een monitor tot stand gekomen op basis van de beschikbare gegevens.

Resultaten

Alle kennisproducten, samenwerkingsafspraken en overlegstructuren zijn vastgelegd met instemming van alle partners en bevestigd in het regio-overleg. Dit heeft geleid tot een geaccepteerde routing, samenwerkingsafspraken op cruciale werkprocessen binnen de Wvggz en diverse richtlijnen. Deze zijn het eigendom van de deelnemende partners en daardoor gebor

Verslagen


Eindverslag

Na de start van de implementatie van de Wvggz, zijn in dit project het regio-overleg en de daarbij behorende werkafspraken verder doorontwikkeld en geborgd. Partijen zijn door de regio-coördinator begeleid bij het maken van samenwerkingsafspraken. Ook is er uitvoering gegeven aan een procesevaluatie en is er in samenspraak met alle ketenpartners op basis van de beschikbare gegevens een monitor tot stand gekomen.

Alle kennisproducten, samenwerkingsafspraken en overlegstructuren zijn vastgelegd met instemming van alle partners en bevestigd in het regio-overleg. Dit heeft geleid tot een geaccepteerde routing, samenwerkingsafspraken op cruciale werkprocessen binnen de Wvggz en diverse richtlijnen. Deze zijn het eigendom van de deelnemende partners en daardoor geborgd.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeenten in Haaglanden hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming en implementatie van een regio-overleg ten behoeve van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Hiertoe is de samenwerking gezocht en aangegaan met GGD Haaglanden, Parnassia, Rivierduinen, GGZ Delfland, Fivoor, het Openbaar Ministerie en politie. De belangrijkste samenwerkingsafspraken zijn in de eerste periode gerealiseerd en daarnaast heeft een eerste regio-overleg plaatsgevonden, in de vorm van een bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid.. Dit plan richt zich op het inbedden, verstevigen, uitbouwen en borgen van de samenwerkingsafspraken rond de Wvggz in Haaglanden met de coördinator ‘regionale samenwerking’ daarin als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken ketenpartners. De focus voor borging ligt hier op de thema’s: inrichting van monitoren, verfijnen van de structuur, organisatie van zorg, kennis en een robuuste samenwerking tussen ketenpartners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638025020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Huson
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Den Haag