Mobiele menu

Corona-maatregelen: ‘double jeopardy’ voor leesprestaties van doelgroepleerlingen in het primair onderwijs?

Projectomschrijving

Vanwege de coronacrisis werden alle scholen per 16 maart 2020 gesloten, waardoor scholen afstandsonderwijs moesten organiseren. Deze aangepaste manier van werken kan een negatieve invloed hebben gehad op het leerproces en de leeruitkomsten van leerlingen, met name op het gebied van leesvaardigheid. Het is bovendien mogelijk dat deze negatieve invloed groter is voor bepaalde groepen leerlingen dan voor andere leerlingen, waarmee het de kansenongelijkheid verder in de hand werkt.

In dit onderzoeksproject wordt in kaart gebracht in hoeverre doelgroepleerlingen uit het onderwijsachterstandenbeleid extra hard getroffen worden door de coronamaatregelen en welke lessen er getrokken kunnen worden voor toekomstige, vergelijkbare situaties.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Begrijpend lezen is een cruciale vaardigheid in de huidige kennismaatschappij. Leerlingen met laagopgeleide ouders en/of een migratieachtergrond (zogenoemde doelgroepleerlingen, verwijzend naar de doelgroepen van het Onderwijsachterstandenbeleid) hebben vaak een relatief laag leesniveau. Door de coronacrisis hebben leerlingen wekenlang afstandsonderwijs gevolgd. De vorm en kwaliteit van dit afstandsonderwijs varieerde tussen scholen en de mate van ondersteuning geboden door ouders varieerde tussen leerlingen. De algemene hypothese is dat de aangepaste manier van werken tijdens de scholensluiting een negatieve invloed heeft gehad op het leerproces en de leeruitkomsten van leerlingen, m.n. op het gebied van leesvaardigheid, en dat deze negatieve invloed groter is voor doelgroepleerlingen. Met het hier voorgestelde onderzoek brengen we in kaart wat de impact van de coronamaatregelen op verschillen in de begrijpend leesontwikkeling van doelgroepleerlingen en andere leerlingen in een representatieve steekproef van scholen in het regulier en speciaal basisonderwijs is geweest. Daartoe maken we gebruik van de bestaande infrastructuur van twee (inter)nationale onderzoeken naar begrijpend lezen. Aanvullend op deze lopende onderzoeken vragen we bij scholen de LVS-toetsscores begrijpend lezen op van de periode voor en na de coronacrisis. Om te kunnen onderzoeken of de impact van het afstandsonderwijs verschilt naar de mate waarin (kwantiteit) en manier waarop (kwaliteit) het afstandsonderwijs werd vormgegeven door scholen en/of naar de mate waarin kinderen thuis zijn ondersteund door ouders, vragen we schoolleiders en ouders een vragenlijst in te vullen. Als laatste onderzoeken we aan de hand van diepte-interviews op een selectie van scholen welke lessen getrokken kunnen worden uit de onderwijspraktijk ten tijde van de coronacrisis. De geleerde lessen worden gedeeld in een praktijkpublicatie; ook brengen we een wetenschappelijk rapport uit over alle bevindingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M.G.M. Stoep
Verantwoordelijke organisatie:
Expertisecentrum Nederlands