Cost-effectiveness of the Australian Medical Sheepskin for the prevention of pressure ulcers in somatic nursing home clients

Projectomschrijving
Als mensen langdurig in bed liggen, bijvoorbeeld mensen in een verpleeghuis, kunnen er doorligwonden ontstaan. Deze wonden zijn moeilijk te behandelen, hebben een ernstig negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en leiden tot hoge kosten voor de gezondheidszorg. In Utrecht is onderzocht of het ontstaan van doorligwonden voorkomen kan worden door in de bedden een zogeheten Australische Medische Schapenvacht, een speciaal behandelde schapenvacht, te leggen. Een vergelijkend onderzoek onder 543 mensen  in een verpleeghuis laat zien dat door het gebruik van de schapenvacht minder vaak doorligwonden ontstaan (15% doorligwonden zonder, 9% met schapenvacht). De aanschaf en het wassen van de schapenvacht kosten ongeveer € 2,-- per patiënt per dag extra ten opzichte van de kosten van de behandeling van doorligwonden.  Een derde van de gebruikers vindt de schapenvacht te warm.
Producten
Titel: A combined international multilevel analysis on the effectiveness of the Australian Medical Sheepskin for the prevention of sacral pressure ulcers.
Titel: De Australische Medische Schapenvacht: gewikt en gewogen
Titel: De Australische Medische Schapenvacht onderzocht
Titel: The effectiveness of the Australian Medical Sheepskin in the prevention of sacral pressure ulcers in nursing home patients: a randomized controlled trial
Titel: Preventie van decubitus op de stuit met de Australische Medische Schapenvacht
Titel: Cost-effectiveness of the Australian Medical Sheepskin in the prevention of pressure ulcers
Titel: Effectiviteit van decubituspreventie met de Australische Medische Schapenvacht in het verpleeghuis,
Titel: Australische Medische Schapenvacht: een zinvolle aanvulling op de gebruikelijke interventies voor de preventie van decubitus
Titel: De Australische Medische Schapenvacht: een zinvolle aanvulling op de gebruikelijke interventies voor de preventie van decubitus
Titel: An economic appraisal of the Australian Medical Sheepskin for the prevention of sacral pressure ulcers
Titel: Patients’ views on the Australian Medical Sheepskin, used in the prevention of pressure ulcers
Titel: Effecten en kosten van de Australische Medische Schapenvacht
Auteur: Mistiaen, P., A. Ament, W. Achterberg, R. Halfens, J. Huizinga, H. Post, A.L. Francke,
Magazine: WCS Nieuws
Titel: Onbekend
Titel: Schapenvacht versie 2.0: Australische medische schapenvacht voorkomt decubitus
Auteur: Mistiaen P
Magazine: LVW-Tijdschrift voor eerstelijnsverpleegkundigen
Titel: ‘Australische medische schapenvacht’ ter preventie van decubitus: meta-analyse met individuele patiëntendata toont effectiviteit
Auteur: Mistiaen P, Jolley D, McGowan S, Hickey M, Spreeuwenberg P, Francke AL,
Magazine: Nederlands Tijdchrift voor Geneeskunde
Titel: Australische Medische Schapenvacht effectief bij de preventie van stuitdecubitus
Auteur: Mistiaen, P., A.L. Francke, W. Achterberg, A. Ament, R. Halfens, J. Huizinga, H. Post, P. Spreeuwenberg,
Magazine: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Titel: A multilevel analysis of three randomised controlled trials of the Australian Medical Sheepskin in the prevention of sacral pressure ulcers.
Auteur: Mistiaen, P., Jolley, D. J., McGowan, S., Hickey, M. B., Spreeuwenberg, P., & Francke, A.L.
Magazine: Medical Journal of Australia
Titel: Cost-effectiveness of the Australian Medical sheepskin for the prevention of pressure ulcers in somatic nursing home clients: study protocol for a prospective multi-center randomised controlled trial (ISRCTN17553857)
Auteur: Mistiaen P., Achterberg W., Ament A., Halfens R., Huizinga J., Montgomery K., Post H., Francke AL.
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Onbekend
Titel: The effectiveness of the Australian Medical Sheepskin for the prevention of pressure ulcers in somatic nursing home patients: a prospective multi-center randomized controlled trial (ISRCTN17553857).
Auteur: Mistiaen, P., Achterberg, W., Ament, A., Halfens, R., Huizinga, J., Montgomery, K., Post, H., Spreeuwenberg, P., & Francke, A. L.
Magazine: Wound Repair and Regeneration
Titel: Onbekend
Titel: Onbekend
Titel: Onbekend
Titel: Zinloze rituelen en zinvol zoeken
Auteur: Mistiaen P., Francke AL.
Magazine: Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Titel: Onbekend
Titel: Onbekend
Titel: An economic appraisal of the Australian Medical Sheepskin for the prevention of sacral pressure ulcers from a nursing home perspective.
Auteur: Mistiaen, P., Ament, A., Halfens, R., Achterberg, W., Post, H., Huizinga, J., & Francke, A.L.
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Onbekend
Titel: Onbekend
Titel: Onbekend
Titel: ‘Round table meeting’ met AMS ontwikkelaars en producenten
Titel: ‘Schapenvachten en decubitus’
Titel: ‘NIVEL wil onderzoek schapenvachten
Titel: ‘Revival voor de schapenvacht’
Verslagen

Eindverslag

In deze studie is onderzocht wat de effectiviteit is van het toepassen van de Australische Medische Schapenvacht voor het voorkomen van decubitus aan de stuit bij verpleeghuispatiënten die nieuw opgenomen worden voor een primair somatische reden. Hiernaast zijn ook de economische aspecten onderzocht van het toepassen van de Australische Medische Schapenvacht vanuit het perspectief van een Nederlands verpleeghuis.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een prospectieve gerandomiseerde multicenter trial.
De voornaamste resultaten zijn:
-de Australische Medische Schapenvacht werkt preventief bij verpleeghuispatiënten om decubitus aan de stuit te voorkomen
-de meerderheid van de patiënten oordeelde positief over de Australische Medische Schapenvacht. Echter een derde deel van de patiënten klaagde over de warmte van de Australische Medische Schapenvacht, wat meer is dan in eerdere trials werd gevonden
-de investeringskosten voor het gebruik van de Australische Medische Schapenvacht worden voornamelijk bepaald door de kosten van het wassen ervan
-de investeringskosten zijn groter dan de financiële besparingen die het gebruik van de Australische Medische Schapenvacht met zich meebrengt, bekeken vanuit het perspectief van een Nederlands verpleeghuis. Echter mogelijke winst in kwaliteit van leven door het voorkomen van decubitus is niet meegewogen.

Gezien de effectiviteit van de Australische Medische Schapenvacht om decubitus te voorkomen, de relatief geringe extra investering en het feit dat onbekend is hoe de extra investering voor de Australische Medische Schapenvacht zich verhoudt tot de extra investering voor andere preventieve middelen, menen wij dat de Australische Medische Schapenvacht voorzien kan worden van een positieve gebruiksaanbeveling in de nationale en internationale richtlijnen voor de preventie van decubitus.

In dit onderzoek wordt de kosteneffectiviteit onderzocht van de Australian Medical Sheepskin in de preventie van sacrale decubitus bij verpleeghuispatiënten die nieuw opgenomen zijn voor een primair somatische reden. De patiënten worden bij opname gecheckt of ze voldoen aan de inclusiecriteria, en zo ja, om toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. De patiënten die toestemmen worden at random toegewezen aan de controlegroep die alle gebruikelijke zorg krijgt, of aan de experimentele groep die alle gebruikelijke zorg krijgt aangevuld met een Australische Medische Schapenvacht in bed en zoveel mogelijk in hun (rol)stoel. Gedurende dertig dagen wordt gekeken in beide groepen of en waar patiënten decubitus ontwikkelen. Bij de patiënten die decubitus ontwikkelen wordt aanvullend informatie verzameld over de (kosten van de) behandeling. De patiënteninclusie is gestart op 1 mei 2007 en gestopt op 31 januari 2009. In het onderzoek participeerden 8 verpleeghuizen.
In deze periode zijn 1546 patienten nieuw opgenomen, waarvan 1066 voldeden aan de inclusiecriteria en waarvan 588 toestemden in deelname aan het onderzoek.
Tussentijdse analyses over de eerste 494 patiënten waarvan de einddata binnen waren (dd. 3/2/9), leren dat de incidentie van sacrale decubitus in de eerste 30 dagen na opname lager is in de schapenvachtgroep dan in de controlegroep (8.9% versus 15.4%, p<0.05 tweezijdig Chi-square). De meerderheid van de patienten die een schapenvacht hebben gekregen oordeelt positief hierover, maar circa 1/3 meldt ook dat de schapenvacht (te) warm is.
Resultaten over de kosteneffectiviteit zijn momenteel nog niet bekend.

Samenvatting van de aanvraag
ENGLISH SUMMARY * Objective: to assess the effects and costs of the use of the Australian Medical Sheepskin and usual care with regard to the prevention of sacral pressure ulcers in somatic nursing home clients, versus usual care only. * Study design: multicenter randomised controlled trial. * Study population: 750 patients (excl. drop-outs) admitted to somatic wards of 6 nursing homes, and not having pressure ulcers on the sacrum at admission. * Intervention: the experimental condition is use of the Australian Medical Sheepskin as an overlay on the mattress. The control condition is the usual care. In both conditions usual nursing co-interventions (e.g. mobilisation and repositioning schemes) may be applied. It is also allowed to apply other pressure-relieving equipment (e.g. foam mattresses), as normally used in that nursing home, as soon as pressure ulcers occur or are expected. For both conditions there will be a concise registration of all care and devices applied. * Outcome measures: incidence and prevalence of pressure ulcers on the sacrum in the first month after admission / sacrum pressure ulcer free days / costs / adverse events / comfort / ease of use. * Power/data analysis: the Australian Medical Sheepskin is considered effective if the incidence rate of pressure ulcers in the first month after admission is at least (absolute) 10% less and the prevalence numbers are at least (absolute) 10% lower in the experimental group than in the control group. We expect a 20% prevalence rate for the experimental group and a 30% prevalence rate for the control group. The expected incidence rate is about 18% for the experimental group and 28% for the control group, and for finding such differences a total of 750 (2 x 375) patients is necessary. Taking drop-outs into account, 1000 patients have to be recruited. * Economic evaluation: costs of Australian Medical Sheepskins (purchase and washing) / costs of pressure ulcer treatment in the first month after admission. * Time schedule: 34 months (6 months preparation/ 18 months data gathering / 10 months data-analysis and reporting). NEDERLANDSE SAMENVATTING * Doelstelling: bestuderen van de effecten en kosten van het gebruik van Australian Medical Sheepskins en gebruikelijke zorg op de preventie van decubitus op de stuit in verpleeghuispatiënten die om een somatische reden zijn opgenomen, in vergelijking met gebruikelijke zorg alleen. * Design: multicenter randomised controlled trial. * Onderzoekspopulatie: 750 patiënten (exclusief eventuele uitvallers) die opgenomen zijn op een somatische afdeling van 6 verpleeghuizen, en die bij opname vrij zijn van decubitusletsels op de stuit. * Interventie: de experimentele conditie is het toepassen van de Australian Medical Sheepskin bovenop het matras. De controle is de gebruikelijke zorg. In beide onderzoeksarmen kunnen alle gebruikelijke verpleegkundige co-interventies, zoals mobilisatie en wisselligging worden toegepast. Ook is het toegestaan om, op het moment dat decubitusletsels ontstaan of dreigen, andere drukverlagende middelen toe te passen, voor zover ze gebruikelijk zijn in de betreffende verpleeghuizen. In beide condities zal een nauwkeurige registratie plaats vinden van alle gegeven zorg en alle gebruikte middelen. * Uitkomstmaten: incidentie en prevalentie van decubitus op de stuit in de eerste maand na opname / aantal dagen zonder stuitdecubitus / kosten / bijwerkingen / comfort / gebruiksgemak. * Power/data analyse: de Australian Medical Sheepskin wordt als effectief beschouwd als de incidentie en prevalentie aan stuitdecubitus in de eerste maand na opname in de experimentele groep absoluut 10% lager is dan in de controlegroep. We verwachten een prevalentie van 20% in de experimentele groep en 30% in de controlegroep. De verwachte incidentie is 18% voor de experimentele groep en 28% voor de controlegroep. Om deze verschillen te vinden is een totaal van 750 patiënten (2 x 375) nodig. Rekening houdend met uitvallers, zullen daarom 1000 patiënten gerecruteerd worden. * Economische evaluatie: Kosten voor de aanschaf en het wassen van de Australian Medical Sheepskins / kosten voor de behandeling van decubitus in de eerste maand na opname. * Tijdpad: totaal 34 maanden (6 maanden voorbereiding/ 18 maanden dataverzameling / 10 maanden data-analyse en rapportage).
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
94507513
Looptijd:
2007
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.L. Francke