Mobiele menu

Cost-effectiveness of CYP2C19 genotype guided treatment with antiplatelet drugs in patients with ST-segment-elevation myocardial infarction undergoing immediate percutaneous coronary intervention with stent implantation: optimization of treatment

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Patiënten met een hartaanval die een dotterbehandeling ondergaan krijgen bloedplaatjesremmende medicijnen voorgeschreven om zo de kans op een nieuwe hartaanval te verkleinen. Hiervoor worden de nieuwste en sterkst werkzame middelen gebruikt (ticagrelor of prasugrel). Deze werken beter, maar geven ook meer bijwerkingen (bloedingen) dan het oudere middel clopidogrel.

De werking van clopidogrel hangt echter af van het CYP2C19-gen, wat nodig is om de clopidogrel te activeren (werkzaam te maken) in de lever en wat bij een deel van de mensen minder goed functioneert.

Resultaten

Deze studie toont aan dat testen op de werkzaamheid van het CYP2C19-gen zinvol is. Gebruik van clopidogrel bij patiënten met het juiste gen (waarbij de beste werkzaamheid van clopidogrel valt te verwachten), en gebruik van ticagrelor of prasugrel bij de overige patiënten, zorgt ervoor dat minder mensen een bloedingscomplicatie krijgen, zonder dat het aantal mensen met een nieuwe hartaanval toeneemt.

Samenvatting bij start

Patiënten met een hartinfarct worden gedotterd met stentplaatsing in de kransslagader. Vervolgens krijgen patiënten bloedplaatjesremmers, bijvoorbeeld clopidogrel, om stolselvorming te voorkomen. Clopidogrel zelf is niet werkzaam, maar moet in het lichaam worden omgezet in de werkzame stof. Hierbij speelt het CYP2C19 enzym een rol. Patiënten kunnen drager zijn van een genetische variatie die een verminderde acitiviteit van het enzym geeft. Dit maakt clopidogrel mogelijk minder effectief.

Eén groep wordt getest op de aanwezigheid van de genetische variatie. Patiënten die drager zijn worden behandeld met prasugrel, degenen zonder de genetisch variatie krijgen clopidogrel. Patiënten in de controlegroep worden niet vooraf getest en worden behandeld met clopidogrel.

Het doel is om te onderzoeken of de behandeling gebaseerd op de genetische test beter is dan de behandeling met clopidogrel. Het optreden van onder andere een volgend hartinfarct, een hersenberoerte en bloedingen in beide groepen wordt met elkaar vergeleken. Bij de vergelijking worden ook gezondheidszorgkosten en kwaliteit van leven meegenomen.

Producten

Titel: CYP2C19 genotype–guided antiplatelet therapy in ST-segment elevation myocardial infarction patients—Rationale and design of the Patient Outcome after primary PCI (POPular) Genetics study
Auteur: Thomas O. Bergmeijer, MD, Paul W.A. Janssen, MD, Jurjan C. Schipper, MD, Khalid Qaderdan, MD, Maycel Ishak, MD, Rianne S. Ruitenbeek, BSc, Folkert W. Asselbergs, MD, PhD, FESC, Arnoud W.J. van ‘t Hof, MD, PhD, Willem J.M. Dewilde, MD, Fabrizio Spanó, MD, Jean-Paul R. Herrman, MD, PhD, Johannes C. Kelder, MD, PhD, Maarten J. Postma, PharmD, PhD, Anthonius de Boer, MD, PhD, Vera H.M. Deneer, PharmD, PhD, and Jurriën M. ten Berg, MD, PhD, FESC, FACC
Magazine: American Heart Journal
Titel: Genen kunnen leidraad zijn bij plaatjesremmers
Auteur: Broersen
Magazine: Medisch Contact
Titel: Advies werkgroep farmacogenetica dient als leidraad: Genotypering patiënten met clopidogrel samen bespreken
Auteur: Deneer & Van Rhenen
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Genotype-guided treatment of oral P2Y12 inhibitors: where do we stand?
Auteur: Claassens, Daniel MF, ten Berg, Jurriën M
Magazine: Pharmacogenomics
Titel: Reloading When Switching From Ticagrelor or Prasugrel to Clopidogrel Within 7 Days After STEMI
Auteur: Claassens, Daniel M.F., Tavenier, Anne H., Hermanides, Renicus S., Vos, Gerrit J.A., Hinrichs, Dario L., Bergmeijer, Thomas O., van ’t Hof, Arnoud W.J., Deneer, Vera H.M., ten Berg, Jurrien M.
Magazine: JACC Cardiovasc Interv
Titel: Feasibility and implementation of CYP2C19 genotyping in patients using antiplatelet therapy
Auteur: Bergmeijer, Thomas O, Vos, Gerrit JA, Claassens, Daniël MF, Janssen, Paul WA, Harms, Remko, der Heide, Richard van, Asselbergs, Folkert W, ten Berg, Jurriën M, Deneer, Vera HM
Magazine: Pharmacogenomics
Titel: A Genotype-Guided Strategy for Oral P2Y12 Inhibitors in Primary PCI
Auteur: Claassens, Daniel M.F., Vos, Gerrit J.A., Bergmeijer, Thomas O., Hermanides, Renicus S., van ’t Hof, Arnoud W.J., van der Harst, Pim, Barbato, Emanuele, Morisco, Carmine, Tjon Joe Gin, Richard M., Asselbergs, Folkert W., Mosterd, Arend, Herrman, Jean-Paul R., Dewilde, Willem J.M., Janssen, Paul W.A., Kelder, Johannes C., Postma, Maarten J., de Boer, Anthonius, Boersma, Cornelis, Deneer, Vera H.M., ten Berg, Jurriën M.
Magazine: New England Journal of Medicine
Titel: POPular Genetics – Genotype-guided oral P2Y12 inhibition in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary PCI: a randomized, open-label, multicenter trial
Auteur: Claassens et al.
Titel: Impact of GP IIb/IIIa inhibitors in a Dutch STEMI population
Auteur: Tavenier et al.
Titel: A tailored antiplatelet strategy in STEMI patients on CYP2C19 genotyping is feasible in daily practice - POPular Genetics study
Auteur: Bergmeijer et al.
Titel: Clopidogrel versus ticagrelor and prasugrel in primary PCI atients with a normal function CYP2C19 gene: a sub-study from the POPular Genetics trial
Auteur: Claassens et al
Titel: POPular Genetics
Auteur: Deeneer et al.

Verslagen


Eindverslag

17 maart 2022: Samenvatting is eerder ingediend. Deze indiening betreft de financiele rapportage.

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: Clopidogrel is cruciaal tijdens een percutane coronaire interventie (PCI) met stentplaatsing en gedurende een jaar na de interventie, ter voorkoming van atherothrombotische complicaties. Clopidogrel wordt door CYP2C19 omgezet in de actieve metaboliet. Dragers van het CYP2C19*2 of *3 allel hebben een verminderde CYP2C19 capaciteit. Clopidogrel is niet effectief bij CYP2C19*2 of *3 dragers. Voor deze patiënten is prasugrel een alternatief. Doel: Bepalen van de effectiviteit, veiligheid en kosten-effectiviteit van de op CYP2C19 genotype gebaseerde keuze voor clopidogrel of prasugrel. Studie opzet: Gerandomiseerde, open, meerdere centra studie. Studiepopulatie: 2500 patiënten met myocardinfarct met ST-segment elevatie (STEMI) die meteen een PCI met stentplaatsing ondergaan. Patiënten zullen in de ambulance op weg naar het interventiecentrum een orale oplaaddosering van 600 mg clopidogrel krijgen. Interventie: De interventiegroep wordt binnen 24 uur na PCI getest op CYP2C19*2 en *3. Dragers worden behandeld met prasugrel in een dosering van 1 maal daags 10 mg vanaf de dag na de interventie gedurende één jaar. Voor patiënten ouder dan 75 jaar of een lichaamsgewicht van minder dan 60 kg is de dosering 1 maal daags 5 mg. Patienten zonder het CYP2C19*2 of *3 allel worden behandeld met clopidogrel in een dosering van 1 maal daags 75 mg vanaf de dag na PCI gedurende een jaar. De controlegroep krijgt clopidogrel in een dosering gelijk aan de patiënten zonder CYP2C19*2 of *3 allel van de interventiegroep. De follow up duur is een jaar. Uitkomstmaten: Gecombineerde eindpunt van overlijden, myocardinfarct, spoed PCI, hersenberoerte, stenttrombose; bloedingen; gezondheidszorgkosten; kwaliteit van leven scores op basis van EuroQol 5D vragenlijsten (en QALY’s berekend op basis van deze vragenlijsten). Sample size berekening/data analyse: Uitgaande van een alpha van 0.05, beta 0.8, eindpunt van 8.5% in de interventie- versus 12.1% in de controlegroep, 10% lost-to-folllow-up betekent de inclusie van 2500 patiënten (1250 per groep). Data worden geanalyseerd volgens het intention-to-treat principe. Kaplan-Meier analyse zal worden gebruikt en groepen zullen vergeleken worden gebruikmakend van hazard ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen. Tijdpad: de tijdsduur vanaf start inclusie tot het einde van het project is 3,5 jaar. Rationale: Clopidogrel is crucial as antiplatelet treatment in patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) with stent implantation and during one year after PCI, to prevent atherothrombotic complications. Clopidogrel is converted into its active metabolite by CYP2C19. Carriers of the non functional CYP2C19*2 or *3 alleles have an impaired CYP2C19 capacity. Clopidogrel is not effective in CYP2C19*2 or *3 carriers. For these subjects prasugrel is an alternative. Objectives: To assess the efficacy, safety and cost-effectiveness of the CYP2C19 genotype guided antiplatelet treatment strategy, using clopidogrel or prasugel. Study design: Randomized, open label, multicenter study. Study population: 2500 ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) patients undergoing immediate PCI with stent implantation. All patients will receive an oral loading dose of clopidogel of 600 mg in the ambulance, while being transported to the intervention center. Intervention: The intervention group will be genotyped for the CYP2C19*2 and *3 alleles within 24 hours after PCI. Carriers will receive prasugrel at a dosage of 10 mg once daily starting on the first day after the intervention for one year. Patients older than 75 years or a body weight of less than 60 kg will receive prasugrel at a dosage of 5 mg once daily. Non-carriers will be treated with clopidogrel at a dosage of 75 mg once daily from the first day and continued for one year after PCI. The control group receives clopidogrel at the same dosage as the CYP2C19*2 or *3 non-carriers of the intervention group. The follow-up duration will be 1 year. Outcome measures: Combined endpoint of death, myocardial infarction, urgent target vessel revascularization, stroke, stent thrombosis; bleedings; health-care resource use, quality of life assed by the EuroQol 5D questionnaires (and QALY’s estimated based on these questionnaires). Sample size calculation/data analysis: Assuming an alpha of 0.05, beta 0.8 and the combined end point of 8.5% in the interventiongroup versus 12.1% in the control group, a lost-to-follow rate of 10% results in the inclusion of 2500 patients (1250 per group). Intention-to-treat principle will be used in data analysis. Kaplan-Meier analysis will be used and groups will be compared by hazard ratios and 95% confidence intervals. Economic evaluation: in cost-effectiveness and cost-utility analysis the net costs per life-year and QALY will be calculated. Time schedule: the time from start of inclusion till the end of the project will be 3.5 years.

Kenmerken

Projectnummer:
171102022
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2022
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. V.H.M. Deneer
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Antonius Ziekenhuis