Mobiele menu

COST-EFFECTIVENESS OF A GENOTYPE-GUIDED STRATEGY FOR ANTITHROMBOTIC THERAPY IN PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

Projectomschrijving

Internationale richtlijnen bevelen clopidogrel aan als bloedverdunner vanwege het verhoogde risico op stolselvorming in slagaders bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Echter circa 30% is drager van een DNA verandering in het gen dat codeert voor het CYP2C19 enzym dat clopidogrel moet omzetten in de werkzame stof, waardoor clopidogrel slechts gedeeltelijk of niet wordt omgezet. Het voorschrijven van bloedverdunners op basis van de aanwezigheid van een DNA verandering in het CYP2C19 gen, kan leiden tot een vermindering van complicaties gerelateerd aan stolselvorming in slagaders bij patiënten met PAV. Met de subsidie zal vanuit het Radboudumc een gerandomiseerde klinische trial worden gecoördineerd. Deze trial zal de kosteneffectiviteit van een DNA onderzoek-geleide strategie bij het voorschrijven van bloedverdunners versus clopidogrel als standaard behandeling evalueren bij 2286 patiënten met PAV.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de Kennisagenda Heelkunde

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL: Het primaire doel van GENPAD is het evalueren van de kosten-effectiviteit van een CYP2C19 genotype-geleide strategie voor bloedverdunners versus clopidogrel als standaard behandeling, bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV). HYPOTHESE: Onze hypothese is dat genotype-geleid bloedverdunners voorschrijven versus standaard clopidogrel, leidt tot een vermindering van complicaties gerelateerd aan arteriële trombose. PATIENT (P): Patiënten (n=2244) met PAV die een vaatchirurg bezoeken voor diagnose en/of behandeling, met een indicatie voor clopidogrel volgens de richtlijnen. INTERVENTION (I): Testen op dragerschap van het CYP2C19*2 en *3 allel, ofwel ‘loss-of-function’ (LOF) allel, gevolgd door gericht voorschrijven van bloedverdunners met clopidogrel 75mg eenmaal daags (geen LOF allel, normal metabolizers), clopidogrel 75mg tweemaal daags (1 LOF allel, intermediate metabolizers), of lage-dosis rivaroxaban met acetylsalicylzuur (2 LOF allelen, poor metabolizers). COMPERATOR (C): Alle patiënten krijgen eenmaal daags 75mg clopidogrel, dus zonder genotypering. OUTCOME (O): Het gecombineerde primaire eindpunt is het optreden van complicaties binnen 24 maanden gedefinieerd als – overlijden, ernstige cardiovasculaire complicaties (hart- of herseninfarct), en ernstige vasculaire complicaties van de ledematen. Het optreden van klinisch relevante bloedingen is een secundair eindpunt. Kwaliteit van leven wordt gemeten met de EQ-5D-5L vragenlijst, en vragenlijsten voor medicatie gebruik, extramurale kosten en maatschappelijke kosten aan het begin van de studie, en na 6, 12 en 24 maanden. FOLLOW-UP TIME: De rekrutering is zo gepland dat de mediane follow-up 24 maanden is; de follow-up varieert van minimaal 6 tot maximaal 36 maanden. STUDIE OPZET: Een gerandomiseerde, open-label, multicenter studie. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE: 1089 patiënten per groep zijn nodig om een reductie van 25 naar 20% in complicaties te detecteren. Na correctie voor uitvallers, zullen in totaal 2244 patiënten worden geïncludeerd. De data worden geanalyseerd op basis van ‘intention-to-treat’. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/BUDGET IMPACT ANALYSE: De richtlijn van Zorginstituut Nederland voor economische evaluaties vormt de basis voor de kosten-effectiviteitsanalyse. Zorgconsumptie van inclusie tot 24 maanden wordt prospectief gemeten. De BIA zal de financiële gevolgen van nationale implementatie analyseren vanuit het budgettair kader zorg perspectief. TIJDPAD: De patiënt inclusieperiode met follow-up duurt 36 maanden en de totale projectduur is 48 maanden. OBJECTIVE(S): The primary aim of GENPAD is to evaluate cost-effectiveness of the CYP2C19 genotype-guided antithrombotic treatment versus clopidogrel (usual care) in patients with peripheral arterial disease (PAD). HYPOTHESIS: We hypothesize that genotype-guided prescription of antithrombotic treatment reduces adverse clinical events related to arterial thrombosis. PATIENT (P): Patients (n=2244) with PAD consulting a vascular surgeon for diagnosis and/or treatment, receiving clopidogrel according to the guidelines. INTERVENTION (I): Testing for carriage of the CYP2C19*2 and *3 allele, i.e. loss-of-function (LOF) alleles, followed by a genotype guided antithrombotic treatment with either clopidogrel 75mg once daily (normal metabolizers), clopidogrel 75mg twice daily (intermediate metabolizers), or low-dose rivaroxaban plus acetylsalicylic acid (poor metabolizers). COMPERATOR (C): All patients receive clopidogrel 75mg once daily without pharmacogenetic guidance. OUTCOME (O): The primary combined outcome is adverse clinical thrombotic events defined as - death from any cause, major adverse cardiovascular events (MACE), major adverse limb events (MALE) at 24 months. The occurrence of clinically relevant bleedings is the secondary endpoint. Quality of life will be measured with the EQ-5D-5L questionnaire, tailormade questionnaires will be used to assess medication use, extramural medical cost and societal costs at baseline, 6, 12 and 24 months. FOLLOW-UP TIME: The recruitment schedule is designed to have a median follow-up of 24 months; the follow-up time will range from 6 (minimum) to 36 months (maximum). STUDY DESIGN: A randomized, open label, multicenter study. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS: 1089 patients per group are required to detect a reduction from 25 to 20% in adverse events. After correction for drop-outs, we will include 2244 patients in total. Intention-to-treat principle will be used for data analysis. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/BUDGET IMPACT ANALYSIS: The guideline issued by the Health Care Institute the Netherlands for economic evaluations forms the basis of the cost-effectiveness analysis. Health care consumption from inclusion to 24 months follow-up will be measured prospectively. The BIA will assess financial consequences of national implementation from the budget-holders perspective. TIME SCHEDULE: Patient inclusion and follow-up will take 36 months, the total project 48 months.

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010007
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MC Warlé MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum