Mobiele menu

Cost-effectiveness of immediately versus delayed sequential bilateral cataract surgery (ISBCS vs. DSBCS)

Projectomschrijving

Staar is een vertroebeling van de ooglens die vaak in beide ogen optreedt. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 180.000 staaroperaties uitgevoerd. Momenteel zit er minimaal twee weken tussen de operatie van het eerste en tweede oog (delayed sequential bilateral cataract surgery, DSBCS). Het is echter ook mogelijk om beide ogen direct na elkaar op dezelfde dag te opereren (immediate sequential bilateral cataract surgery, ISBCS). Mogelijke voordelen zijn minder ziekenhuisbezoeken voor patiënten, een sneller herstel van de gezichtsscherpte en lagere kosten. Omdat er onvoldoende onderzoek beschikbaar was over de (kosten)effectiviteit van ISBCS, hebben wij klinische uitkomsten en de kosteneffectiviteit van ISBCS en DSBCS vergeleken.

De resultaten toonden aan dat ISBCS niet onder deed voor DSBCS voor wat betreft de brilsterkte en het zicht na de operatie, complicaties en kwaliteit van leven. Wel waren de kosten voor ISBCS lager. ISBCS is daarmee een kosteneffectief alternatief voor DSBCS.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Safety, effectiveness, and cost-effectiveness of immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (BICAT-NL study): a multicentre, non-inferiority, randomised controlled trial
Auteur: Lindsay Spekreijse 1, Rob Simons 2, Bjorn Winkens 3, Frank van den Biggelaar 4, Carmen Dirksen 5, Marjolijn Bartels 6, Ronald de Crom 7, Oege Goslings 8, Maurits Joosse 9, Jocelyn Kasanardjo 10, Peter Lansink 11, Theodorus Ponsioen 12, Nic Reus 13, Jan Schouten 14, Rudy Nuijts 15
Magazine: Lancet. 2023 Jun 10;401(10392)
Link: https://doi.org/10.1016/s0140-6736(23)00525-1
Titel: Cost-effectiveness of immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (the BICAT-NL study): study design of a prospective multicenter randomised controlled trial.
Auteur: Spekreijse LS, Simons RWP, Winkens B, van den Biggelaar FJHM, Dirksen CD, Nuijts RMMA.
Magazine: BMC Ophthalmology 2020 Jun 29;20(1)
Link: https://doi.org/10.1186/s12886-020-01521-x
Titel: Predictive accuracy of the Optiwave Refractive Analysis intraoperative aberrometry device for a new monofocal IOL
Auteur: Spekreijse LS, Bauer NJC, van den Biggelaar FJHM, Simons RWP, Veldhuizen CA, Berendschot TTJM, Nuijts RMMA
Magazine: Journal of Cataract and Refractive Surgery 2022 May 1;48(5)
Link: https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000791
Titel: Ophthalmologists’ attitudes towards immediate sequential bilateral cataract surgery (ISBCS): a Dutch national survey
Auteur: Spekreijse LS, Veldhuizen CA, Henry YP, van den Biggelaar FJHM, Dirksen CD, Nuijts RMMA
Magazine: Journal of Cataract and Refractive Surgery 2022 Sep 1;48(9)
Link: https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000922
Titel: Immediate sequential bilateral surgery versus delayed sequential bilateral surgery for cataracts
Auteur: Mor M Dickman 1, Lindsay S Spekreijse 1, Bjorn Winkens 2, Johannes Sag Schouten 1, Rob Wp Simons 1, Carmen D Dirksen 3, Rudy Mma Nuijts 1
Magazine: Cochrane Database Syst Rev. 2022 Apr 25;4(4)
Link: https://doi.org/10.1002/14651858.cd013270.pub2
Titel: Simultane tweezijdige staaroperaties – een efficiënte herinrichting van de zorg
Auteur: Lindsay. S. Spekreijse, Frank J.H.M. van den Biggelaar, Carroll A. B. Webers, Rudy M.M.A. Nuijts
Magazine: Medisch Contact
Titel: Immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands: a multicenter non-inferiority randomised controlled trial.
Auteur: L.S. Spekreijse, R.W.P. Simons, B. Winkens, F.J.H.M. van den Biggelaar, C.D. Dirksen, R.M.M.A. Nuijts.
Titel: Immediate bilateral sequential cataract surgery.
Auteur: RMMA Nuijts, R.W.P. Simons, B. Winkens, F.J.H.M. van den Biggelaar, C.D. Dirksen, L.S. Spekreijse on behalf of the BICAT-NL Study Group.
Titel: Simultane bilaterale cataract operaties in Nederland: de BICAT-NL studie
Auteur: Spekreijse LS, Simons RWP, Winkens B, van den Biggelaar FJHM, Dirksen CD, Bartels MC, de Crom RMPC, Goslings WO, Joosse MV, Kasanardjo J, Lansink P, Ponsioen ThD, Reus NJ, Schouten JSAG, Nuijts RMMA.
Titel: Immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (the BICAT-NL study): a multicenter non-inferiority randomised controlled trial.
Auteur: Lindsay S. Spekreijse, Rob W.P. Simons, Bjorn Winkens, Frank J.H.M. van den Biggelaar, the BICAT-NL Study Group, Rudy M.M.A. Nuijts.
Titel: Will we all be doing same-day bilateral cataract surgery because of superior cost-effectiveness?
Auteur: Rob W.P. Simons, Lindsay S. Spekreijse, Bjorn Winkens, Frank J.H.M. van den Biggelaar, Carmen D. Dirksen, Rudy M.M.A. Nuijts, on behalf of the BICAT-NL study group.
Titel: Prediction accuracy of the ORA intraoperative aberrometry device in the new Clareon® monofocal IOL.
Auteur: L.S. Spekreijse, N.J.C. Bauer, F.J.H.M. van den Biggelaar, T.T.J.M. Berendschot, R.M.M.A. Nuijts
Titel: Immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (the BICAT-NL study): a multicenter non-inferiority randomised controlled trial.
Auteur: L.S. Spekreijse, R.W.P. Simons, B. Winkens, F.J.H.M. van den Biggelaar, C.D. Dirksen, the BICAT-NL Study Group and R.M.M.A. Nuijts.
Titel: Bilateral cataract surgery will be the norm.
Auteur: RMMA Nuijts, R.W.P. Simons, B. Winkens, F.J.H.M. van den Biggelaar, C.D. Dirksen, L.S. Spekreijse on behalf of the BICAT-NL Study Group
Titel: Bilaterale cataract chirurgie: is het de volgende paradigm shift?
Auteur: L.S. Spekreijse, R.W.P. Simons, B. Winkens, F.J.H.M. van den Biggelaar, C.D. Dirksen, de BICAT-NL Studie Groep en R.M.M.A. Nuijts
Titel: Immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (the BICAT-NL study): a prospective multicenter non-inferiority randomised controlled trial

Verslagen


Eindverslag

Staar is een vertroebeling van de ooglens, die vaak in beide ogen optreedt. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 180.000 staaroperaties uitgevoerd. Momenteel zit er minimaal twee weken tussen de operatie van het eerste en tweede oog (delayed sequential bilateral cataract surgery, DSBCS). Het is echter ook mogelijk om beide ogen direct na elkaar op dezelfde dag te opereren (immediate sequential bilateral cataract surgery, ISBCS). Mogelijke voordelen zijn minder ziekenhuisbezoeken voor patiënten, een sneller herstel van de gezichtsscherpte en lagere kosten. Omdat er onvoldoende onderzoek beschikbaar was over de (kosten)effectiviteit van ISBCS, hebben wij klinische uitkomsten en de kosteneffectiviteit van ISBCS en DSBCS vergeleken. De resultaten toonden aan dat ISBCS niet onder deed voor DSBCS voor wat betreft de brilsterkte en het zicht na de operatie, complicaties en kwaliteit van leven (algemeen en gerelateerd aan het zicht). Wel waren de kosten voor ISBCS lager. ISBCS is daarmee een kosteneffectief alternatief voor DSBCS.

Samenvatting van de aanvraag

NEDERLANDSE SAMENVATTING: DOEL / VRAAGSTELLING: Het evalueren van de effectiviteit en kosten van bilaterale cataractchirurgie op één dag (immediately sequential bilateral cataract surgery, ISBCS) in vergelijking met bilaterale cataractchirurgie op verschillende dagen (delayed sequential bilateral cataract surgery, DSBCS; gebruikelijke zorg), om te bepalen of ISBCS een effectief en kosteneffectief alternatief is voor DSBCS. HYPOTHESE: De klinische effectiviteit en kwaliteit van leven van ISBCS en DSBCS zijn vergelijkbaar, maar ISBCS leidt tot lagere kosten en hogere patiënttevredenheid. STUDIE OPZET: Een multicenter gerandomiseerde klinische trial. STUDIEPOPULATIE / DATABRONNEN: Alle patiënten met bilateraal cataract en een indicatie voor bilaterale cataractchirurgie met een verwacht ongecompliceerd intra- en postoperatief beloop. INTERVENTIE: Bilaterale phaco-emulsificatie cataractchirurgie tijdens één operatiesessie door één operateur. De twee operaties zullen strikt gescheiden worden met betrekking tot aseptische procedures. GEBRUIKELIJKE ZORG / VERGELIJKING: Bilaterale phaco-emulsificatie cataractchirurgie tijdens twee aparte operatiesessies twee weken van elkaar gescheiden. UITKOMSTMATEN: De proportie patiënten waarvan de behaalde refractieve uitkomst in het tweede oog niet meer dan ± 1.0 dioptrie afwijkt van de bedoelde waarde (primaire uitkomstmaat), ongecorrigeerde en gecorrigeerde vertevisus, complicaties, patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROM’s), kosteneffectiviteit, budget impact. SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE: Er wordt geen verschil verwacht in de primaire uitkomstmaat (non-inferioriteit van ISBCS ten opzichte van DSBCS). Op basis van deze aanname zijn er met 90% power in totaal 858 patiënten nodig voor deze studie. Er wordt een statistische analyse gedaan om potentiële verschillen tussen de groepen aan te tonen. De primaire uitkomstmaat wordt getoetst middels een Chi2 toets. KEA/BIA: Er zal een kosteneffectiviteitsanalyse worden uitgevoerd op basis van de data uit deze studie vanuit het perspectief van de gezondheidszorg en de maatschappij. Incrementele kosteneffectiviteitsratio’s worden berekend op basis van quality-adjusted life years en andere (patiënt-gerapporteerde en klinische) uitkomstmaten die tijdens de studie worden verzameld. Verder wordt een budget impact analyse verricht om de impact van implementatie van ISBCS vanuit verschillende budgethouder perspectieven te onderzoeken. TIJDPAD: 0-6 maanden voorbereiding; 7-30 maanden patiëntinclusie en follow-up; 31-36 maanden data-analyse en rapportage. ENGLISH SUMMARY: OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S): To evaluate the effectiveness and costs of immediately sequential bilateral cataract surgery (ISBCS) compared to delayed sequential bilateral cataract surgery (DSBCS; usual care), in order to determine whether ISBCS is an effective and cost-effective alternative to DSBCS. HYPOTHESIS: Clinical effectiveness and quality of life of ISBCS and DSBCS are equivalent, while ISBCS leads to lower costs and better patient satisfaction. STUDY DESIGN: Multicenter randomized clinical trial. STUDY POPULATION(S)/DATASETS: All patients with bilateral cataract and an indication for bilateral cataract surgery with an expected uncomplicated intraoperative and postoperative course. INTERVENTION: Bilateral phacoemulsification cataract surgery during a single operating session by a single surgeon. Surgical procedures will be strictly separated with regard to aseptic procedures. USUAL CARE /COMPARISON: Bilateral phacoemulsification cataract surgery during two operating sessions two weeks apart. OUTCOME MEASURES: Proportion of patients with a refractive outcome in the second eye that deviates less than ± 1.0 diopter from target refraction (primary outcome), corrected and uncorrected distance visual acuity, complications, patient reported outcomes (PROMs), cost-effectiveness, budget impact. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS: We expect no difference in the primary outcome (non-inferiority of ISBCS compared to DSBCS). As a result, 858 patients will need to be included in this study to achieve 90% power. Statistical analyses will be performed to analyze potential differences between groups. The primary outcome will be tested using a Chi2 test. CEA/BIA: A trial-based cost-effectiveness analysis will be performed from a societal and healthcare perspective. Incremental cost-effectiveness ratios will be calculated based on quality-adjusted life years and other (patient-reported and clinical) outcomes collected during the study. In addition, a budget impact analysis will be performed to assess the impact of implementation of ISBCS from multiple budget holder perspectives. TIME SCHEDULE: 0-6 months preparations; 7-30 months patient inclusion and follow-up; 31-36 months data analysis and reporting.

Kenmerken

Projectnummer:
843004111
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+