Mobiele menu

Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility.The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER).

Projectomschrijving

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de juiste vruchtbaarheidsbehandeling bij verminderde zaadkwaliteit. Daarom werd het MASTER-onderzoek gestart. Hier werden, afhankelijk van het aantal beweeglijke zaadcellen per zaadlozing, diverse behandelmogelijkheden vergeleken. Bij milde zaadafwijkingen (3-10 miljoen beweeglijke zaadcellen) werd geloot tussen het nastreven van een natuurlijke bevruchting en kunstmatige inseminatie. Bij ernstige zaadafwijkingen (minder dan 3 miljoen beweeglijke zaadcellen) werd geloot tussen in vitro fertilisatie en intracytoplasmatische spermainjectie. De trial werd uitgevoerd in 28 Nederlandse klinieken. Van de geplande 830 deelnemers werden in de afgelopen 2,5 jaar slechts 85 deelnemers behaald. Hierdoor moest worden besloten het onderzoek te staken vanwege onvoldoende deelname. Verklaring voor de tegenvallende deelname is enerzijds een lager aantal paren dat in aanmerking kwam voor het onderzoek dan tevoren aangenomen. Anderzijds vonden patiënten en artsen het lastig om af te wachten zonder behandeling terwijl een verminderde zaadkwaliteit werd gevonden. Ook werd regelmatig de vrees voor een compleet falen van bevruchting genoemd bij in vitro fertilisatie in geval van ernstige zaadafwijkingen.

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING Bij een derde van alle subfertiele paren is sprake van mannelijke subfertiliteit. De huidige behandelingen voor mannelijke subfertiliteit (intra-uteriene inseminatie, [IUI], in vitro fertilisatie [IVF] en intracytoplasmatische sperma injectie [ICSI] worden op grote schaal toegepast, maar zijn onderling niet vergeleken op kosten en effecten. Wij willen in dit project de kosteneffectiviteit van deze behandelingen vaststellen in relatie tot de ernst van de subfertiliteit. HYPOTHESE Wij denken dat minder invasieve behandelingen kosteneffectief zijn ten opzichte van meer invasieve alternatieven. STUDIE DESIGN Wij plannen drie parallelle multicenter RCT’s: 1. IUI versus afwachtend beleid bij milde mannelijke subfertiliteit. 2. IVF versus IUI bij matige mannelijke subfertiliteit. 3. ICSI versus IVF bij ernstige mannelijke subfertiliteit. POPULATIE Subfertiele paren met mannelijke subfertiliteit, definitie totaal aantal motiele spermatozoa (TMSC) <12 miljoen. Paren met een TMSC 6-12 miljoen worden toegewezen aan RCT 1, paren met een TMSC 3-6 miljoen aan RCT 2 en paren met een TMSC < 3 miljoen en na opwerking >200.000 aan RCT 3. INTERVENTIES RCT 1: 3 cycli IUI, gevolgd door maximaal 3 cycli IUI-COH. Controle: afwachtend beleid. Behandelduur 6 maanden. RCT 2: 3 cycli IVF, inclusief transfer cryoembryo’s. Controle: 3 cycli IUI, gevolgd door 3 cycli IUI-COH. Behandelduur 9 maanden. RCT 3: 3 cycli ICSI, inclusief transfer cryoembryo’s. Controle: 3 cycli IVF, inclusief transfer cryoembryo’s. Behandelduur 12 maanden. UITKOMSTMATEN Primair: doorgaande zwangerschap . Secundair: tijdsduur tot zwangerschap, miskramen, meerlingen, levendgeboorte, perinatale uitkomst, (in-)directe kosten, kwaliteit van leven en patiënt preferenties. SAMPLE SIZE/ DATA ANALYSE Analyse gaat volgens het intention-to-treat principe. Wij plannen randomisatie van 340 paren in RCT 1, 364 paren in RCT 2 en 380 paren RCT 3, alpha 0,05, bèta 0,20, uitval 10%. KOSTENEFFECTIVITEIT// BUDGET IMPACT In de kosten-effectiviteitanalyse worden de incrementele kosten per doorgaande zwangerschap berekend voor (1) IUI v. afwachtend beleid, (2) IVF versus IUI en (3) ICSI versus IVF. Vervolgens wordt in budget impact analyses het effect op landelijk niveau berekend. Op a priori schattingen ramen wij een kostenbesparing van 7 miljoen Euro (implementatie ratio 80%). TIJDPAD Voorbereiding 3 maanden, inclusie in 30 maanden, behandeling en follow up 12 maanden. Analyse en rapportage 3 maanden. Totale studieduur 4 jaar. - OBJECTIVE In one third of subfertile couples male subfertility is diagnosed. Current treatments for male subfertility, IUI, IVF and ICSI, have, despite their widespread use, not been compared on their cost-effectiveness. The primary aim of this project is to assess the cost-effectiveness of therapies for male subfertility. HYPOTHESIS We hypothesize that less invasive therapies are equally effective as more invasive therapies. STUDY DESIGN Three parallel RCTs: 1. IUI versus expectant management in mild male subfertility. 2. IVF versus IUI in moderate male subfertility. 3. ICSI versus IVF in severe male subfertility. PATIENTS Subfertile couples with male subfertility. Couples with pre-wash TMSC 6-12 million are assigned to RCT 1, couples with pre-wash TMSC 3-6 million to RCT 2 and couples with pre-wash TMSC <3 million and a post-wash TMSC >200.000 to RCT 3. INTERVENTIONS RCT 1: 3 cycles of IUI, followed by 3 cycles of IUI-COH. Control: expectant management. Treatment time horizon 6 months. RCT 2: 3 cycles of IVF, including transfer of cryoembryos. Control: 3 cycles of IUI, followed by 3 cycles of IUI-COH. Treatment time horizon 9 months. RCT 3: 3 cycles of ICSI, including transfer of cryoembryos. Control: 3 cycles of IVF, including transfer of cryopreserved embryos. Treatment time horizon 12 months. OUTCOME MEASURES Primary: ongoing pregnancy leading to live birth. Secondary: time to pregnancy, miscarriage, multiple pregnancy, live birth, perinatal outcome, (in-)direct costs, quality of life and patient preferences. DATA ANALYSIS AND SAMPLE SIZE Analysis will be by intention to treat. We need to randomize 340 couples in RCT 1, 364 couples in RCT 2 and 380 couples in RCT 3 (alpha 0.05, beta 0.20, 10% dropout rate). COST-EFFECTIVENESS AND BUDGET IMPACT ANALYSIS A cost-effectiveness analysis of ICSI versus IVF, IVF versus IUI and IUI versus expectant management will be performed. The primary outcome measure will be given as the costs per ongoing pregnancy, resulting in live birth. Budget impact analysis will then be performed to estimate the financial impact on national level. In a priori budget impact analysis a possible cost saving of 7 million Euros was estimated at an implementation rate of 80%. TIME SCHEDULE Preparation 3 months inclusion 30 months, follow-up 12 months, analysis and report 3 months. Total duration 4 years.

Kenmerken

Projectnummer:
837002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.P. de Bruijn MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis