Mobiele menu

Cost-effectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease

Projectomschrijving

De kosteneffectiviteit van specialistische verpleegkundige zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson

Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan waardoor deze zorg onvoldoende geïmplementeerd is. In dit onderzoek zullen we een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitvoeren waarbij we de zorg door een Parkinsonverpleegkundige (aanvullend op reguliere zorg) vergelijken  met alleen reguliere zorg. Er worden 160 patiënten geïncludeerd, in 8 regionale ziekenhuizen. De interventie zal plaatsvinden volgens de Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson (2015). Voor de start van de interventie, na 12 maanden en na 18 maanden worden er vragenlijsten afgenomen over de kwaliteit van leven, motorische symptomen, de ervaren kwaliteit van zorg en zorgkosten. Wij verwachten dat Parkinsonverpleegkundige zorg de kwaliteit van leven verbetert, de mantelzorger belasting vermindert terwijl de zorgkosten gelijk blijven (en misschien zelfs lager zijn).

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

VRAAGSTELLING Wat is de kosteneffectiviteit van specialistische verpleegkundige zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson? HYPOTHESE We verwachten een toegenomen kwaliteit van leven bij gelijkblijvende kosten. Een toename van de kosten door de inzet van de verpleegkundige wordt gecompenseerd door een vermindering van andere kosten (afname van het aantal bezoeken neuroloog en telefonische consulten huisarts). STUDIE OPZET We voeren een ‘Randomized Controlled Trial’ uit in 4 regionale ziekenhuizen waar op dit moment slechts een gedeelte van de parkinsonpatiënten toegang heeft tot verpleegkundige zorg. Patiënten die op dit moment niet behandeld worden door de parkinsonverpleegkundige worden gerandomiseerd. Metingen worden bij aanvang, na 6 en na 12 maanden uitgevoerd door een geblindeerde onderzoeker. STUDIEPOPULATIE Parkinson patiënten in alle ziektestadia, met uitzondering van patiënten die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. INTERVENTIE Pakrinsonverpleegkundige zorg volgens de richtlijn van 2015. VERGELIJKING Reguliere zorg, maar zonder behandeling door de Parkinsonverpleegkundige. UITKOMSTMATEN We gebruiken twee ‘co-primaire’ uitkomstmaten; kwaliteit van leven (PDQ39) en motorische symptomen (MDS-UPDRS). Secundaire uitkomstmaten zijn: niet-motorische symptomen, ervaren kwaliteit van zorg, belasting van de mantelzorger, gezondheidszorggebruik en generieke kwaliteit van leven. SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE De sample size van 160 is gebaseerd op een verwacht verschil van 3.9 punten in PDQ39 score tussen de groepen. Lineaire mixed model analyses met herhaalde metingen zullen toegepast worden in de analyse. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE De kosteneffectiviteit wordt geanalyseerd vanuit gezondheidszorg- en sociaal perspectief met behulp van een mixed model of een general linear model (kosten). Op basis van EQ5DL scores zullen QALYs worden berekend die met een regressie benadering worden geanalyseerd. Als de hypothese van gelijke kosten bevestigd wordt, is de effectanalyse voldoende om doelmatigheid aan te tonen. In de budget impact analyse zullen diverse scenario’s geanalyseerd worden. Bij gelijke kosten zal de impact op de gezondheidszorgkosten minimaal zijn, maar een sociale impact is mogelijk vanwege bijv. een afname van het aantal uren dat een mantelzorger aan de zorg besteed. TIJDPAD De studieduur is 36 maanden: voorbereiding: 6 maanden; RCT: 18 maanden; analyse: 6 maanden; implementatie/ verspreiding; 6 maanden. OBJECTIVE To study the cost-effectiveness of specialized nursing care provided by a Parkinson Disease Nurse Specialist (PDNS) as compared to no PDNS care for patients with Parkinson’s disease (PD) in all disease stages. HYPOTHESES We hypothesize higher quality of life, with equal costs. Increasing medical costs (expanding nurse staffing) will be offset by a reduced number of visits to neurologists and fewer telephone consultations with the general practitioner. STUDY DESIGN We will perform a 12-month randomized controlled trial in four community hospitals where currently only a proportion of PD patients has access to PDNS. Patients who currently do not receive PDNS care will be randomized. Assessments are performed by a blinded researcher at baseline, 6 months and 12 months. STUDY POPULATION(S) All patients with PD, regardless of disease status, except for patients living in a nursing home or residential care facility. INTERVENTION PDNS care as described in the 2015 Guideline for Nursing Care in PD. COMPARISON PD care that is otherwise comparable, but without a nursing intervention. OUTCOME MEASURES We selected two co-primary outcomes: PDQ39 score (quality of life) and MDS-UPDRS motor score (disease symptoms). Secondary outcomes include: non-motor symptoms, perceived quality of care, caregiver burden, healthcare utilization (including costs) and generic quality of life. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS Our sample of n=160 patients is based on an expected 3.9 points difference on PDQ39 score between both treatment arms. We will use a linear mixed model with repeated measurements for data-analysis. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS Cost-effectiveness analyses will be performed from a healthcare and a societal perspective using a mixed model approach or a generalized linear model (costs). QALYs with the EQ5D5L will be calculated and the potential difference will be studied with a regression approach. If the hypothesis of equal costs is confirmed, the effect analysis is sufficient to show the efficiency of the PDNS. The Budget Impact Analysis will be assessed using scenario analyses. The budget impact within healthcare will be small when our hypothesis of equal costs is confirmed, but the societal impact could still be shown based on e.g. reduced hours of caring by informal caregivers. TIME SCHEDULE Total duration is 36 months: preparations: 6 months; RCT: 18 months; analysis: 6 months; implementation/ dissemination: 6 months.

Kenmerken

Projectnummer:
843004117
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N.M. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum