Mobiele menu

Cura saliceae: Integrale zorg voor mensen met een bewegingsbeperking

Projectomschrijving

Doel
De gezamenlijke zorgverleners van Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met bewegingsbeperkingen. De zorg wordt in groepsverbanden op wijkniveau aangeboden. Zodanig dat een patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en zo weinig mogelijk hinder heeft van de aandoening. Te beginnen voor patiënten met artrose en reumatoïde artritis.
Dit door de oprichting van een multidisciplinair Zorgnetwerk Bewegingsbeperking (ZNBB) Midden-Holland. En de oprichting van een Zorggroep Bewegingsbeperking (ZGBB) Midden-Holland.

Doelgroep
Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond (AZb), thuiszorgorganisatie Vierstroom, zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers, verzekeraars.

Verslagen


Eindverslag

De gezamenlijke zorgverleners in de regio Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband een geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met artrose en reuma. Het netwerk heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, geïntegreerde zorg voor mensen met een aandoening aan het bewegingsapparaat en wel opgebouwd uit de behoefte van zorgaanbieders als zorgafnemers. De zorg wordt zoveel mogelijk op wijkniveau aangeboden door betrouwbare partijen. Zodanig dat een patient zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en zo weinig mogelijk hinder heeft van de aandoening. Het netwerkverband heeft de naam RAPplus gekregen.

Doel
De gezamenlijke zorgverleners van Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met bewegingsbeperkingen, gericht op reumatoïde artritis (RA) en artrose.

Start
Op 23 mei 2011 heeft de kick-off van het project plaatsgevonden. Hierbij waren diverse zorgverleners die betrokken zijn bij reumapatiënten aanwezig.
Vervolgens is er een inventarisatieronde gehouden naar de wensen en knelpunten in de zorg voor reumapatiënten onder betrokken zorgverleners. Op basis van de inventarisatie is een eerste opzet gemaakt van het huidige/ideale zorgproces van reumapatiënten en artrosepatiënten.

Zorgnetwerk
Een belangrijke eerste stap is gezet. Het zorgnetwerk, bestaande uit alle betrokken disciplines in de zorg voor patiënten met RA en artrose is opgericht. Dit netwerk heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, geïntegreerde zorg voor mensen met een aandoening van het bewegingsapparaat door de wensen en knelpunten die uit de inventarisatieronde zijn gekomen op te pakken. Vanuit het zorgnetwerk zijn diverse werkgroepen gestart.
De werkgroep medicatie. Doel is het verbeteren van de medicatieveiligheid door meer samenwerking in het medicatietraject en afstemming van de medicatie-instructies en -voorlichting. De eerste stappen zijn het afstemmen van de patiëntenvoorlichting via de patiëntenbrochures en er is aandacht voor goed gebruik maken van het 2e uitgiftemoment bij de apotheek in het kader van medicatieveiligheid en therapietrouw. Daarnaast wordt gekeken of er extra informatie nodig is voor de oudere patiënt.
Ook is de werkgroep werknemer gestart met als doel een integratie van de het traject van de bedrijfsarts in het zorgtraject. Als eerste wordt er een folder opgesteld voor de patiënt over de rol van de bedrijfsarts. Daarnaast wordt een informatiefolder opgesteld voor de werkgever over hoe te handelen bij een werknemer met reuma.
De werkgroep zelfmanagement gaat zelfmanagementprogramma’s inbouwen in het zorgtraject voor deze groepen patiënten door het verbeteren van de afstemming, invulling en samenwerking tussen paramedici en door het creëren van meer mogelijkheden voor patiënten. Het idee is voor (in eerste instantie) alle nieuwe patiënten een zorgplan op maat op stellen op basis van landelijke leefregels, mogelijkheden van de patiënt en aanbod in de regio.

Klankbordgroep Zorggebruikers
In november is de klankbordgroep van zorggebruikers voor het eerst bij elkaar geweest. Een groep patiënten die met veel enthousiasme en met veel ervaringskennis meedenken. Ook is de e-mailgroep van gebruikers gevraagd naar wensen en knelpunten.
Zo laten we de zorggebruikers feedback geven over de kwaliteit van de ontvangen zorg (gebruikswaardering en tips voor goede ketenzorg) en rapporteren over de kwaliteit van de zorg gegeven door zorgprofessionals in de regio op basis van indicatoren. Hiermee komt het accent te liggen op de zorggebruiker en niet op de patiënt en inspraak maar op een consumentenoordeel.

Zorggroep
Nu het Zorgnetwerk vorm begint te krijgen, zal ook de Zorggroep ontwikkeld dienen te worden. Vierstroom en AZB (Apotheek Zorg Bureau) zijn van mening dat een integraal product mogelijk moet zijn. Het is nog een zoektocht in welke vorm dit mogelijk en wenselijk is. Er is regelmatig contact met de huisartsen in Midden-Holland. Wij informeren hen over de voortgang. Ze blijven afwachtend, willen graag geïnformeerd worden en zullen niet direct willen toetreden tot een zorggroep voor integrale zorg. Zij benadrukken wel dat de zorggroep i.o. huisartsenzorg kan inkopen.
Inmiddels worden diverse zorggroep modellen bestudeerd. Hiervoor is o.a. het Zorggroepen Congres bezocht, vooral om informatie te krijgen over governance.
Diverse contacten zijn gelegd bij zorgverzekeraar VGZ en bij VWS om ook op een andere manier input te krijgen over de inrichting van een zorggroep.
Er is gewerkt aan een artikel over nieuwe denkwijzen voor het inrichten van een z

Samenvatting van de aanvraag

De zorg voor mensen met bewegingsbeperkingen is complex. Bij de behandeling zijn veel zorgaanbieders betrokken en toch is de behandeling suboptimaal, doordat er zowel onder zorgverleners als zorgvragers geen helder beeld is over de mogelijkheden binnen het zorgaanbod. Versnippering van zorg en te weinig of geen communicatie heeft als gevolgen dat: 1. de expertise in de eerste lijn onvoldoende wordt benut (onsamenhangende zorg dicht bij huis) 2. de medicatieveiligheid niet is gegarandeerd; 3. minder aandacht is voor zelfmanagement (voeding, leefstijl en preventie). 4. er weinig sprake is van het nadrukkelijk betrekken van de patiënt bij de behandeling. Dit vraagt een inzet van de patiënt maar ook teamwork van de zorgverleners. Een goede afstemming tussen de zorgverleners verbetert de behandelresultaten, geeft de patiënt gezondheidswinst en meer mogelijkheid tot maatschappelijke participatie. De patiënt verwacht ook dat zorgaanbieders samenwerken. In de praktijk is dat vaak onvoldoende het geval. In de regio Gouda nemen het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond (AZb) en Thuiszorgorganisatie Vierstroom het initiatief tot oprichting van een breed samengesteld multidisciplinair Zorgnetwerk Bewegingsbeperking (ZNBB) Midden-Holland. Deelnemers van het netwerk zijn zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers, verzekeraars en andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan meer samenhang en afstemming in de zorg aan mensen met een bewegingsbeperking. Iedere aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor uitvoering en bekostiging van het eigen zorgonderdeel. Het Zorgnetwerk Bewegingsbeperking heeft als doel te komen tot kwalitatief goede, geïntegreerde zorg voor mensen met bewegingsbeperkingen. De focus ligt vooralsnog op artrose en reuma. De wens en actieve participatie van de patiënt staan centraal. De initiatiefnemers gaan nog een stapje verder en richten tevens een Zorggroep Bewegingsbeperking (ZGBB) Midden-Holland op die de betrokken zorgaanbieders bindt aan één geïntegreerd zorgprotocol, één financieringscontract en één overall kwaliteitsborging. De zorggroep start met een zorgaanbod op wijkniveau dat bestaat uit een veilige medicatiebegeleiding in de thuissituatie inclusief het aanleren van zelfinjectie en zelfmonitoring bij patiënten met een bewegingsbeperking. Ook hier is de vraag van de patiënt leidend. Zorgnetwerk en zorggroep vormen twee kanten van dezelfde medaille (1). De in het ZNBB ontwikkelde protocollen worden door de ZGBB overgenomen als basis van nieuw aanbod en uitbreiding van het pakket. Denk aan zaken als bewegingsprogramma’s en cursussen zelfmanagement, voeding- en leefstijladvies en preventie. We spreken van een groeimodel. ZNBB en ZGBB Midden-Holland zijn logische vervolgstappen op al bestaande samenwerkingsverbanden in de regio. Er wordt aangesloten op landelijke standaarden en multidisciplinaire zorgprogramma’s die al op verschillende plaatsen binnen de regio geïmplementeerd zijn. Partijen zijn zich bewust dat gebruikmaking daarvan tot een versnelde invoering van een integrale aanpak zal leiden. Met de komst van een Zorgnetwerk en een Zorggroep wordt de zorg voor patiënten met een bewegingsbeperking veel meer regionaal en wijkgericht ingevuld. Om te verifieren is of dit gebeurt op de manier die voor de zorggebruiker goed en wenselijk is, worden patienten geraadpleegd. Patiënten kennen het traject dat zij daarin moeten doorlopen als geen ander. Zij kunnen heel goed aangeven wat hun behoeftes zijn, waar hiaten zitten, wat goed loopt en wat minder goed. Om optimale zorg te realiseren kunnen zorgverleners binnen het Zorgnetwerk en de Zorggroep gebruikmaken van de kennis en ervaringen van patiënten. Daarnaast past een kritische opstelling van de zorggebruiker bij de wens tot het behoud van eigen regie. Met deze insteek komt het accent te liggen op de zorggebruiker en niet op de patiënt en daarmee op een consumentenoordeel. Op regionaal niveau worden gebruikers van de eerstelijns- en tweedelijns ketenzorg voor mensen met een bewegingsbeperking in de regio Midden-Holland gemobiliseerd met als doel een goede zorg voor patiënten met een bewegingsbeperking in de regio te realiseren en vervolgens te monitoren, door te adviseren en mee te denken tijdens de opzet van het Zorgnetwerk en de Zorggroep en door feedback te geven over de kwaliteit van de ontvangen zorg. Het project levert beschrijvingen van het ontwikkelproces van netwerkvorming en van zorggroep inrichting; documenten over de uiteindelijke vorm en samenstelling van het netwerk alsook de juridische structuur van de zorggroep; cliëntbeoordelingen over de zorgorganisatie;sociale kaart, scholingservaringen, zorgverschuivingen en samenwerkingsresultaten. Aan het project werkt de Reumabond actief als participant mee. Daarvoor zal extra budget noodzakelijk zijn.Deze is verwerkt in de begroting.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
154012217
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J. Hoogeterp
Verantwoordelijke organisatie:
Vierstroom