Mobiele menu

Dagactiviteiten voor dementerenden: kwaliteit door samenwerking

Projectomschrijving

Dit project is gericht op verbeteringen in het aanbod van dagactiviteiten in de regio Arnhem en omstreken, die aansluiten bij de behoeften van inwoners met dementie. We voeren onderzoek uit onder thuiswonenden met dementie en hun casemanagers om inzicht te krijgen wat mensen met dementie belangrijk vinden om dagactiviteiten zinvol en de  moeite waard te maken. Daarbij houden we rekening met verschillen naar leeftijd, ziekte, gender, sociaaleconomische en culturele achtergrond en fasen van dementie (beginnend of gevorderd). Met deze kennis gaan gemeenten en andere organisaties uit het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken aan de slag om het aanbod aan dagactiviteiten af te stemmen op de wensen van mensen met dementie. Bijzonder is dat gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor samenwerken om meer kwaliteit mogelijk te maken. Het eindresultaat is een plan van aanpak voor doorontwikkeling van de dagactiviteiten in de regio, om iedere inwoner met dementie een zinvolle bezigheid te bieden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project is gericht op het uitwerken van een breed gedragen visie voor een passend en toekomstbestendig aanbod van dagbestedingsvoorzieningen voor thuiswonende mensen met dementie in de regio Arnhem en omstreken. Hiermee doelen we op een aanbod aan dagactiviteiten dat aansluit bij de behoeften van inwoners met dementie. We houden rekening met verschillen naar leeftijd, stadium van de ziekte, gender, sociaaleconomische status, culturele achtergrond en leefsituatie. We zetten in op een domein overstijgende aanpak, waarbij zoveel mogelijk samenwerking tussen Wmo, Zvw en Wlz wordt gezocht om de beschikbare middelen en personele capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten voor een optimale capaciteit en kwaliteit van dagbestedingsvoorzieningen in de regio. Het Netwerk Dementie Arnhem e.o. waarin gemeenten, zorgverzekeraar, zorg- en welzijnsaanbieders en Alzheimer Nederland sinds 2019 samenwerken, voert de regie bij de visievorming en bouwt daarbij voort op de gedeelde visie, kennis en afspraken die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
P. Özgül
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Arnhem