Mobiele menu

Data-analyse Samen voor kwetsbare ouderen 010

Projectomschrijving

Het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010 heeft data over demografie en zorggebruik laten verzamelen en op wijkniveau beschikbaar laten maken. Deze data zijn toegespitst op (kwetsbare) ouderen. Dit betreft data over:

  • Demografie en de verwachte ontwikkeling daarvan komende jaren (bevolkingsopbouw, demografische druk, herkomst en culturele achtergrond, sociaal-economische status);
  • Gezondheid en de verwachte ontwikkeling daarvan komende jaren (ervaren gezondheid, somatische en psychische aandoeningen bij ouderen);
  • Zorggebruik en de verschuivingen hiervan afgelopen jaren (zowel WLZ als Zvw, bijv. eerstelijnszorg, medisch specialistische zorg, wijkverpleging, farmacie, eerstelijnsverblijf, WLZ thuis en intramuraal);
  • Eerstelijnsverblijf: huidig zorggebruik voor en na ELV.

Op basis van deze informatie kunnen interventies op wijkniveau en in de regio gedaan worden. Op basis van deze rapportage zullen diverse domeinen in gesprek gaan over passende interventies op wijk- en regioniveau om integrale zorg voor kwetsbare ouderen toekomstbestendig te maken. Voor de regio zijn, vanuit de partij die de data verzameld heeft, alvast de volgende adviezen
geformuleerd:

  • Investeer in gezamenlijk preventieprogramma’s;
  • Ontwikkel gezamenlijke visie ontwikkelen op wijkverpleging;
  • Maak een actieplan voor het vervangen en verplaatsen van ziekenhuiszorg;
  • Creëer meer inzicht in eerstelijnsverblijf verwijzers/verwijzing om gericht interventies te doen op dit onderwerp en benut de capaciteit van eerstelijnsverblijf in Rotterdam beter.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ is ontstaan vanuit een initiatief van SRZ en ConForte en intussen zijn de eerstelijn uit Rotterdam, de Rotterdamse welzijnspartijen, de gemeente Rotterdam en het Zilveren Kruis ook aangesloten. Hieraan heeft een kwalitatieve analyse ten grondslag gelegen, die eveneens door Zorgimpuls uitgevoerd is. Vanuit het programma wordt momenteel een aantal activiteiten en projecten uitgevoerd, ter verbetering van de keten voor kwetsbare ouderen, waarbij ook aandacht is voor de instroom en uitstroom van ziekenhuizen. Voor het vervolg van het programma vullen we de kwalitatieve analyse graag aan met conclusies vanuit de data-analyse. Op basis van een data-analyse vanuit verschillende bronnen, een interpretatie van deze gecombineerde data en een analyse van de landelijke en regionale ontwikkelingen creëren we een gezamenlijk beeld van de toekomstige opgaven voor de Rotterdamse keten voor kwetsbare ouderen en de prioriteiten voor de komende periode.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.J. de Kock
Verantwoordelijke organisatie:
Maasstad Ziekenhuis