Mobiele menu

Data voucher doorstroom Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een initiatief van de gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zorg Den Haag, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars (CZ en Menzis). GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

De gezondheidsverschillen tussen inwoners van verschillende Haagse wijken zijn groot. De gemiddelde gezonde levensverwachting tussen twee wijken kan wel 18 jaar verschillen. Deze verschillen beïnvloeden het levensgeluk van Hagenaars. Als we niets doen, dan worden de verschillen groter. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak. Al deze aspecten spelen een grote rol bij de gezondheid en het levensgeluk van Hagenaars. Tegelijkertijd staat de gezondheidszorg in Nederland voor grote uitdagingen. Mensen worden steeds ouder en daardoor steeds kwetsbaarder. Er wordt dan ook langer en door meer mensen een beroep gedaan op zorg en welzijn. Hierdoor stijgen de kosten. Tegelijkertijd groeit het aantal werkenden in deze sectoren niet. De consequenties van dubbele vergrijzing, het toenemend aantal chronische ziekten, personeelstekorten en stijgende zorgkosten maken een andere aanpak noodzakelijk. GGDH heeft als visie dat er per wijk een andere aanpak nodig is.

Om in een wijk de juiste interventie te kiezen en effecten van de nieuwe wijkgerichte JZOJP aanpak te gaan meten, is het doel om wijkprofielen op te stellen die betrekking op de zorg, maar ook juist breder zoals het sociaal domein, welzijn en de leefomgeving. Deze wijkprofielen geven een feitelijk beeld van de sociale en gezondheidssituatie, zodat de juiste prioriteiten voor de Haagse (sub)populatie(s) gemaakt kunnen worden. Hiervoor wordt binnen de beveiligde CBSomgeving een data-infrastructuur gecreëerd op basis waarvan wijk- en buurt profielen voor de regio Den Haag zullen worden geconstrueerd. Deze wijk- en buurtprofielen worden gebaseerd op beschikbare gegevens bij het CBS, ziekenhuiszorg-, huisartsenzorg- en ook gemeentelijke gegevens en declaraties van zorgverzekeraars zullen hierbij gebruikt worden. De wijk- en buurt profielen worden lokaal (op wijk- en buurtniveau) en regionaal (Haaglanden) breed gepresenteerd en zullen jaarlijks geüpdatet worden.

Via een interactief dashboard worden de wijkprofielen weergegeven. Het dashboard bevat indicatoren met betrekking tot gezondheid, zorggebruik, zorguitgaven en case-mix variabele zoals leeftijd, huishoudsamenstelling, etniciteit en inkomen. Ook worden wijkprofielen weergegeven voor mensen met hart- en vaatziekten, complexe problematiek en kwetsbare ouderen. Deze wijkprofielen zullen via www.gezondengelukkigdenhaag.nl beschikbaar worden gesteld voor zowel zorgprofessionals, beleidsmakers als burgers.

De data-infrastructuur zal daarnaast ook worden ingezet om zorgprofessionals en beleidsmakers te ondersteunen en informeren. Omdat GGDH data vanuit verschillende zorgdomeinen bij elkaar gebracht, kunnen beleidsbepalers en zorgprofessionals domein overstijgende vragen bij GGDH neerleggen en beantwoord krijgen.

De volgende stappen binnen het GGDH project zullen zich o.a. richten op case-mix gecorrigeerde (uitkomst) indicatoren (gezondheidsuitkomsten, verrichtingen en zorguitgaven). Deze verdiepingen dragen bij aan het verkrijgen van een beter inzicht in de wijken en buurten de Regio Haaglanden en daarmee aan een betere prioritering van de wijken en interventies. GGDH zal ook in staat zijn om zowel bestaande als nieuwe interventies te kunnen monitoren doordat personen op individueel niveau over de tijd heen gevolgd kunnen worden. Daarnaast zal GGDH in het vervolg doorgaan met het koppelen van databronnen om een nog beter beeld te krijgen van de regio Den Haag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100042030006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.A.Y. de Beaufort
Verantwoordelijke organisatie:
HagaZiekenhuis