Mobiele menu

Database Clienttevredenheidsonderzoek Jeugdzorg

In de afgelopen jaren hebben Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam een schat aan ervaring opgebouwd in cliënttevredenheidsonderzoek. Belangrijk kenmerk van het cliënttevredenheidsonderzoek in de jeugdzorg is dat het vooral op het niveau van de individuele instelling plaatsvindt. Met de landelijke database die nu door middel van een website beschikbaar gemaakt wordt, worden gegevens van verschillende instellingen bijeengebracht. Het is een plek waar instellingen van elkaar kunnen leren, ervaringen kunnen uitwisselen en inspiratie kunnen opdoen.  Het doel is om het huidige cliënttevredenheidsonderzoek in de jeugdzorg op een hoger niveau te brengen. De uitkomsten van de onderzoeken en de discussie die het verzamelen van data veroorzaakt heeft worden in een artikel samengevat. Dit heeft tot doel de database bekendheid te geven, inzicht te geven in vijf jaar cliënttevredenheidsonderzoek en lessen te trekken voor de toekomst.

Producten

Titel: Traject Tevredenheids Toets Jeugdzorg

Verslagen


Eindverslag

In de periode 2011–2012 ontwikkelden de JeugdzorgPlus-instellingen samen met Stichting Alexander de TrajectTevredenheidsToets Jeugdzorg voor de ROM JeugdzorgPlus. Opzet was dat cliënten met dit instrument tijdens de zorg hun tevredenheid konden uiten. Het ging om de ontwikkeling van een niet-anoniem instrument, dat moest voorzien in het meten van tevredenheid op meerdere momenten in de zorg. Tijdens dit traject zijn 261 vragenlijsten verzameld. De ontwikkeling vond plaats in meerdere fasen. In de eerste fase is een conceptvragenlijst opgesteld, en werd een kleine pilot uitgevoerd.
Tijdens een bijeenkomst met de betrokken partijen werden de uitgangspunten van het te ontwikkelen instrument vervolgens aangescherpt:

• De vragenlijst moet op meerdere momenten tijdens het zorgtraject bij een jongere kunnen worden afgenomen
• De vragenlijst moet voldoende overeenkomen met de reeds bestaande reguliere Exit-vragenlijst om daarnaast te worden gebruikt.

De vragenlijst werd hierop aangepast en twee keer voor feedback voorgelegd aan de pilotinstellingen. Ook werd de lijst twee keer voorgelegd aan een groep jongeren. De vragenlijsten zijn vervolgens aangepast voor een pilot in meerdere instellingen.

Vanaf mei tot en met september 2012 vonden de pilots plaats met de TrajectTevredenheidsToets.
Aan de pilots namen deel:

• Transferium
• Icarus
• Juzt
• Almata (Lindenhorst, Almata Den Dolder)

Uiteindelijk is de TrajectTevredenheidsToets Jeugdzorg voor de ROM JeugdzorgPlus vastgesteld, bestaande uit

1) een Trajectlijst voor tijdens de hulp
2) een Eindlijst voor na afloop van de hulp.

In de afgelopen jaren hebben Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam een schat aan ervaring opgebouwd in cliënttevredenheidsonderzoek. Wij willen deze ervaringen nu met belanghebbenden en jeugdzorginstellingen bundelen en delen in de landelijke Database Cliënttevredenheidsonderzoek Jeugdzorg. Een dergelijke database is er tot op heden niet. Het doel is om het huidige cliënttevredenheidsonderzoek in de jeugdzorg op een hoger niveau te brengen, om uiteindelijk tot verbetering van instrumenten en methoden te komen. We creëren een database met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. De kwalitatieve data wordt online op een overzichtelijke wijze weergegeven. Te denken valt aan methoden, uitkomsten, verbeteracties en tips. Het is een plek waar instellingen ervaringen kunnen uitwisselen en inspiratie kunnen opdoen. Daarnaast wordt er kwantitatieve data (de C-toets) verzameld, waarop inhoudelijke (meta)analyses uitgevoerd worden. De uitkomsten worden in een artikel gepresenteerd, dat wordt gepubliceerd in één of meerdere jeugdtijdschriften. Dit heeft mede tot doel de database bekendheid te geven en de vervolgstappen ingang te doen vinden in het maatschappelijke veld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157030013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.A.J. Rutjes
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Alexander