Mobiele menu

De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden, door een sluitend netwerk

Projectomschrijving

De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden, door een sluitend netwerk

Vraagstuk

In Gelderland-Midden is er een relatief grote groep kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Een kind dat opgroeit in een kwetsbaar gezin heeft een grotere kans op het ontwikkelen van een achterstand. Door risico’s op het gebied van gezondheid, leefstijl, onderwijs, werk en inkomen tijdig te signaleren en zo nodig professionele hulp te bieden, kunnen gevolgen voor ouders en kinderen beperkt blijven. Professionals lopen landelijk, maar ook in de regio Gelderland-Midden, tegen problemen aan om een sluitende signalering en zorg te realiseren.

Onderzoek

In dit project participeren aanstaande en jonge ouders, het medisch- en sociaal domein en de gemeenten Ede, Arnhem en Duiven, als vertegenwoordigers van alle 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Door van elkaar te leren willen de projectpartners de hulp en ondersteuning bij aanstaand en jong kwetsbaar ouderschap verder verbeteren, om deze vervolgens duurzaam in de regio in te bedden.

Verwachte uitkomst

Einddoel is om de zorg effectiever te maken zodat meer kinderen in de regio Gelderland-Midden een kansrijke start krijgen.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: sandra.mustert@vggm.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING & RELEVANTIE Eerste duizend dagen De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling en de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Medische en niet-medische factoren (zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht, psychische en sociale problemen en stress) bepalen voor een belangrijk deel de gezondheid en de latere groei en ontwikkeling van een kind. Desondanks is er vaak sprake van ondersignalering van problematiek die de gezondheid en het welzijn van het kind kan bedreigen, waardoor hulp en ondersteuning van kwetsbare gezinnen (deels) uit blijft. Door risico’s zo vroeg mogelijk te signaleren en bij problemen snel en adequaat in te grijpen, kan de ontwikkeling van een kind bijgestuurd worden. Praktijkbehoeften Professionals in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders blijven tegen problemen aanlopen: de zorg voor de doelgroep is gefragmenteerd en een doorgaande lijn van geboortezorg naar jeugdgezondheidszorg en het sociale domein ontbreekt vaak. Ook is er vaak onvoldoende kennis over elkaars expertise en inzetbaarheid. Werkafspraken Om te komen tot een sluitend netwerk zijn goede werkafspraken nodig, zodat men elkaar gemakkelijker kan vinden en beter gebruik kan maken van elkaars expertise. Inmiddels zijn in de regio Gelderland-Midden diverse zorgpaden, stroomschema’s, beslistabellen en andere werkafspraken gemaakt, maar deze zijn nog onvoldoende doorontwikkeld en geïmplementeerd. DOELGROEP Einddoel is om de positie van kwetsbare aanstaande en jonge ouders en hun kinderen van -9 maanden tot 2 jaar te verbeteren, voor een Kansrijke Start. Vanwege de breedte van de problematiek en de regionale situatie (in vergelijking met landelijk relatief weinig tienerzwangerschappen en relatief veel psychische problematiek) richten we ons in het project vooral op de volgende in het Zevenstappenplan van VWS (2018) genoemde kwetsbare groepen: cliënten van de LVB-sector/mensen met een verstandelijke beperking; multiprobleemgezinnen en jonge ouders met verslavings- en/of psychische/psychiatrische problematiek; migranten en statushouders. DOELSTELLING De projectpartners beogen de in 2019/2020 ontwikkelde regionale en lokale aanpak in de zorg voor kwetsbare aanstaande en jonge ouders in de regio Gelderland-Midden te verbeteren en duurzaam te implementeren. Dit willen zij realiseren door ervaringen en best-practices met elkaar te delen, om van te leren en succesvolle initiatieven en interventies breder en effectiever in de regio in te kunnen zetten. Einddoel is dat meer kinderen in de regio Gelderland-Midden een Kansrijke Start hebben. PLAN VAN AANPAK Brede commitment In dit project participeren de 1elijns en 2elijns geboortezorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en medisch maatschappelijk werk, sociale wijkteams/CJG/MEE en de gemeenten Ede, Arnhem en Duiven, als vertegenwoordigers van alle 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Indeling in twee sub-regio's Verder zijn twee Verloskundige samenwerkingsVerbanden (VSV) betrokken: ‘VSV Kracht’ (regio Arnhem e.o.) en ‘VSV Gelderse Vallei ‘(regio Ede e.o.). Deze indeling in twee regio’s stelt ons in de gelegenheid om enerzijds van elkaar te leren, en anderzijds om recht te doen aan de eigen, sub-regionale ‘cultuur’ en context. Deze twee regio’s vormen bovendien een goed vertrekpunt, om de samenwerking ook daadwerkelijk regionaal, organisatie-, gemeente- en domein overstijgend te implementeren. Monitoren van knel- en ontwikkelpunten In dit project worden knel- en ontwikkelpunten in de huidige werkwijze in beeld gebracht. Resultaten en effecten worden gemonitord, waarop vervolgens actief wordt bijgestuurd. Het plan van aanpak bestaat globaal uit drie fasen: - FASE 1: NULMETING, om goed zicht te krijgen op wat er nu goed gaat, wat minder goed gaat en waarom, en waar de regionale en lokale verschillen liggen. - FASE 2: PRAKTIJKGERICHT ACTIEONDERZOEK. Deze fase omvat twee ‘Plan, Do, Check, Act’ (PDCA) cycli, bedoeld om de werkwijze in de twee regio’s stap voor stap te verbeteren door leerervaringen te gebruiken. - FASE 3: EINDMETING, om succesfactoren en belemmerende factoren van de verbeterde werkwijze en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie vast te stellen. Participatie van de einddoelgroep Kwetsbare aanstaande en jonge ouders worden actief betrokken tijdens alle 3 fasen van het project, zodat beter en efficiënter kan worden aangesloten op hun wensen en behoeften. Dit wordt gedaan middels het instellen van een raad van advies met 4-6 kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Zij sluiten aan bij werk- en evaluatiesessie om het cliëntperspectief in te brengen. Ook worden zij uitgenodigd om via een persoonlijk interview of een dialoogbijeenkomst met professionals, hun behoeften, verwachtingen, ervaren knelpunten en ervaringen over de zorg en ondersteuning te delen. HAALBAARHEID Dit project is na uitvoerige afstemming tussen alle partijen tot stand gekomen en wordt door hen haalbaar geacht.

Kenmerken

Projectnummer:
554001009
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Mustert
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden