Mobiele menu

De kortste weg naar huis!

Projectomschrijving

(Regionale) samenwerking is het sleutelwoord om te zorgen dat ieder kind de juiste zorg op de juiste plek krijgt; zo nodig en waar nodig en met de juiste mensen. Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) stelt kindzorgprofessionals in staat om handen en voeten te geven aan samenwerking met de juiste partners in de regio: ziekenhuis, kinderthuiszorg, verpleegkundige kinder(dag)verblijven, eerstelijns zorgverleners, organisaties in het sociale domein en het onderwijs.

Doel? Het makkelijker maken voor professionals, organisaties en regio’s om volgens MKS te gaan werken. De Netwerken Integrale Kindzorg zijn onder de aandacht gebracht en met behulp van een magazine met praktische tips en zelfevaluatie, een toegankelijke website en (de samenvatting van een) webinar kunnen alle professionals rond het kind eenvoudiger en laagdrempeliger aan de slag met MKS. Om op die manier samen de best mogelijke zorg voor het kind te realiseren. Meer informatie vindt u op www.integralekindzorgmetmks.nl.

Producten

Titel: Magazine Aan de slag met MKS
Auteur: Stichting Kind en Ziekenhuis en overige MKS partners
Link: https://bit.ly/3xwSqUX

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

“De kortste weg naar huis” Het samenwerkingsverband heeft als doel de kwaliteit van het zorgaanbod voor kinderen en hun gezin te verbeteren na verblijf in het ziekenhuis of behandeling in de polikliniek indien er nog zorg in eigen omgeving nodig is. Wij doen dit vanuit de visie dat het centraal coördineren van indiceren, organiseren en uitvoeren van kinderverpleegkunde in eigen omgeving thuis op de vier kinderleefdomeinen: medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling leidt tot integrale kindzorg, thuis én in het ziekenhuis. In dit samenwerkingsverband hebben alle organisaties die betrokken zijn bij de zorg van het kind zich verzameld met als doel de zorg te verbeteren en efficiënt te houden, namelijk: -Stichting Kind en Ziekenhuis - V&VN Kinderverpleegkunde -Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde -Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg - Leden van de BINKZ brancheorganisatie aanbieders eerstelijns kindzorg. -VGZ zorg verzekeraar: De visie van het samenwerkingsverband op Integrale Zorg is twee ledig: enerzijds zien wij kindzorg holistisch en dus ook de hele omgeving; ouders en zusjes/broertjes en anderzijds bedoelen wij met integrale zorg dat het over de vier kinderleefdomeinen gaat: medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid in de eigen omgeving en in het ziekenhuis (netwerkzorg). Met Palliatieve Kindzorg bedoelen wij de zorg die kinderen krijgen wanneer zij een levensbekortende of levensbedreigende aandoening hebben. Deze zorg kan, in tegenstelling tot ouderen, wel jaren lang duren. Het samenwerkingsverband wil door middel van het verder door ontwikkelen van het MKS bijdragen aan de volgende inhoudelijke doelen rondom integrale kindzorg door: • Anders denken én doen, integrale aanpak breder dan alleen medisch en in goed samenwerkend netwerk • Meer deskundigheid waardoor kind en gezin adequatere ondersteuning krijgen • Adequate financiering van de zorg (patiënt volgende financiering en ook integraal) • Goede digitale toegankelijkheid en informatieoverdracht door middel van een overkoepelend zorgplan, hier zijn reeds elementen voorontwikkeld die in de praktijk kunnen worden gebruikt • Meer zicht op resultaten • Zorg: zo nodig, waar nodig (of wel juiste zorg op de juiste plek), dit staat concreet voor: niet te weinig zorg waardoor gezinnen overbelast raken en niet te veel waardoor er een afhankelijkheid van zorg ontstaat. • Kind en gezin centraal met meer regie en zelfmanagement Het project kent drie onderdelen: 1. Taskforce: aanspreekpunt, informatievoorziening, *(opstart)ondersteuning en als verbinder fungeren 2. Communiceren en organiseren: offline en online communiceren a) Implementeren van de kennisplatforms, eigenaren verbinden aan de thema’s. De eigenaren zijn de ambassadeurs. Die hebben een belangrijke rol in het verbinden in een rond de community. a) Nieuwsbrief en sociale media activiteiten ontwikkelen en uitvoeren op basis van de regionale projecten b) Door middel van de tool en communicatie bijdragen aan oplossen huidige knelpunten 3. Coördinatie van landelijke activiteiten: door middel van het volgen en ophalen van voortgang van deelprojecten en regionale activiteiten zorgen dat alles op elkaar blijft aan sluiten en alle kennis up-to-date blijft, goede (nieuwe) voorbeelden delen en afstemming tussen partners en veldpartijen initiëren . Landelijke knelpunten verder onderbouwen, aanpakken en oplossingen direct testen in de praktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021910005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.A. Rippen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Kind & Ziekenhuis