Mobiele menu

De kracht van depressie. Inzet van ervaringskennis en deskundigheid en zelfmanagement bij chronische depressies.

Projectomschrijving

Hoe kun je zelf beter omgaan met een chronische depressie?

Vraagstuk

Zelfmanagement helpt mensen met terugkerende depressies om in het dagelijks leven beter om te gaan met hun klachten. Veel mensen met depressies hebben daarvoor zelf strategieën gevonden. Kunnen anderen baat hebben bij hun ervaringsdeskundigheid? En is er een tool te ontwikkelen om deze kennis uit te wisselen?

Waarom belangrijk?

Maar liefst 20 procent van de mensen met een depressie houdt chronisch last van hun problemen. Terugkerende depressies kunnen grote gevolgen hebben, tot suïcidaliteit aan toe. Na enige tijd helpt therapie ook niet goed meer. Maar zelfmanagement blijkt juist nog wel kansen te kunnen bieden voor herstel.

Wat is er ontwikkeld of onderzocht?

In interviews is achterhaald of ervaringskennis relevant kan zijn voor herstel. Er bleek veel behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Hiervoor is een online platform ontwikkeld: Depressie Connect. Daar kunnen mensen met een depressie elkaar ontmoeten en profiteren van ervaringskennis van anderen.

Wetenswaardigheden

In de ontwikkeling van ervaringskennis gaat het onder meer om inzicht in de problemen en het zelf bedenken van manieren daarmee om te gaan. Centrale thema’s in zelfmanagementstrategieën zijn onder meer autonomie, sociale steun en gelijkwaardige relaties. Ook toekomstperspectief en betekenisgeving zijn relevant.

  Herstelondersteuning

  Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Onderzoeksprogramma GGz en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. In totaal hebben 7 projecten subsidie ontvangen voor praktijkonderzoek naar persoonlijk en maatschappelijk herstel en man/vrouw-verschillen bij herstelondersteunende zorg.
  Afbeelding

  Boek Binnen de buitenkant

  Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

  Afbeelding

  Verslagen


  Eindverslag

  Chronische depressie vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid vanwege de hoge prevalentie en de grote maatschappelijke kosten. Door het persisterende karakter van depressie speelt het gebruik van zelfmanagementstrategieën een belangrijke rol in het dagelijks leven van de patiënt. Dit onderstreept het belang om ervaringen in het omgaan met depressie te verkennen vanuit patiëntperspectief. De eerste fase van dit project is een kwalitatief onderzoek, waarbij de belangrijkste concepten van ervaringskennis geïdentificeerd worden bij mensen met chronische depressie. Semigestructureerde interviews zijn gehouden in een doelgericht geworven sample van 15 mensen met depressie, geworven vanuit het ledenbestand van de landelijke Depressie Vereniging en via algemene websites binnen de geestelijke gezondheidszorg.

  Het doel van dit onderzoek is praktijkgericht: de informatie uit de interviews wordt gebundeld in een eHealth applicatie, zodat mensen met depressie kunnen profiteren van ervaringskennis van andere patiënten. Dit wordt georganiseerd in fase 2 van het onderzoek, welke in oktober 2018 van start gegaan is.

  Samenvatting van de aanvraag

  Persoonlijk en maatschappelijk herstel zijn belangrijke opgaves voor mensen die kampen met chronische depressies. Ervaringskennis verkregen door het meemaken van depressies kan ertoe leiden dat mensen effectieve zelfmanagementstrategieen vinden om om te gaan met hun depressie en om herstel te bereiken. In een samenwerking tussen zorgorganisaties (Pro Persona en Radboudumc) en een patientenorganisatie (Depressie Vereniging) wordt beschikbare kennis over zelfmanagement bij chronische depressie verder aangevuld met kwalitatief onderzoek onder leden van de Depressie Vereniging hoe ervaringskennis ontstaat en welke kennis dit oplevert en hoe de weg tot ervaringsdeskundigheid eruit ziet. Vervolgens wordt een module ontwikkeld op basis van de ervaringskennis en zelfmanagementstrategieen om in te zetten in een zorgsetting, begeleid door een ervaringsdeskundige. Daarnaast wordt een app ontwikkeld die digitaal beschikbaar komt met een breed pakket aan ervaringskennis en zelfmanagementstrategieen die mensen naar eigen keuze en gepersonaliseerd kunnen toepassen. Het onderzoek naar het nut van de module en de app zal resp. plaatsvinden onder patienten met chronische depressie die behandeling volgen en onder bezoekers van de website van de DV en Mindblue en deelnemers van de lotgenotengroepen van de Depressie Vereniging. De module en de app en de resultaten van dit projekt zullen verspreid worden via de kanalen van de Depressie Vereniging en NedKAD (het kenniscentrum voor angst en depressie) en het Expertisecentrum Handicap en Studie

  Onderwerpen

  Kenmerken

  Projectnummer:
  636330006
  Looptijd: 100%
  Looptijd: 100 %
  2017
  2021
  Onderdeel van programma:
  Gerelateerde subsidieronde:
  Projectleider en penvoerder:
  Dr. J.N. Vrijsen
  Verantwoordelijke organisatie:
  ProPersona