Mobiele menu

De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd

Projectomschrijving

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan, met het doel om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren door middel van innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de meerwaarde van de leernetwerken en in het proces om te komen tot een succesvol leernetwerk. De meerwaarde van de leernetwerken hebben de onderzoekers geëxpliciteerd met behulp van het waardecreatie raamwerk van Wenger et al. (2011).

Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd:
- Het raamwerk van waardecreatie kan meerwaarde zichtbaar maken. Het geeft taal aan het proces en is daarom ook van belang voor de deelnemers in een leernetwerk.
– De onderzoekers hebben meer kennis verworven over werkbare proceselementen in het opzetten, uitvoeren en borgen van leernetwerken. Een leernetwerk is dynamisch en vraagt om continue afstemming.
Hiervoor is tijd, ruimte en menskracht nodig. Borging van een leernetwerk gaat om het borgen van de dynamiek.
- De onderzoekers hebben mede door hun coaching en begeleiding bijgedragen aan een krachtige leeromgeving in de vijf leernetwerken.

Producten

Titel: Van publiek-private samenwerking naar learning community: hoe creëer je meerwaarde en hoe maak je leren zichtbaar?
Auteur: van Veen, J & Wallner, C
Link: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/congres/workshopprogramma
Titel: Voorlopige resultaten onderzoek leernetwerken Jeugd
Auteur: Dauphin, S & Wallner C
Titel: ‘Waardecreatie in Learning Communities in de zorg’
Auteur: Dauphin, C, Heemskerk, W, & Wallner, C.
Link: https://www.fontys.nl/actueel/expertmeeting-win---project/
Titel: Resultaten onderzoek 'de Meerwaarde van de Regionale Leernetwerken Transformatie Jeugd'
Auteur: Stephanie Dauphin en Christian Wallner
Titel: De meerwaarde van de Regionale Leernetwerken Transformatie Jeugd
Auteur: Dauphin, S, van Veen, J & Wallner, C.
Titel: ‘Over de vormgeving en samenwerkend leren in leergemeenschappen'
Auteur: van Bemmel, R, Dauphin, S, de Ronde, M & Wallner, C.
Link: https://learnacademy.vu.nl/nl/Images/Congresboek2020website_tcm299-935630.pdf
Titel: ‘De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd’
Auteur: Dauphin, S, van Veen, J & Wallner, C.
Titel: Over de vormgeving en samenwerkend leren in leergemeenschappen
Auteur: Dauphin, S, Hesselink, A, van Leeuwen, R, Alsemgeest, D & Wallner, C.
Titel: ‘Learnings on learning & innovation networks ? ….. towards a toolbox for facilitators’
Auteur: Aangenendt, M, Hoppen, T & Wallner, C.
Link: https://eapril.org/eapril-2019
Titel: Waardecreatieverhalen
Auteur: Dauphin, S, Onstenk, E & Wallner, C.
Titel: Leren en waardecreatie in de praktijk: een onderzoek bij drie projecten 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'
Auteur: Dieneke de Ruijter, Chris Kuipers en Christian Wallner
Titel: Regionale Leernetwerken Transformatie Jeugd: Welke processen dragen bij aan een krachtig leernetwerk en waardecreatie?
Auteur: Stephanie Dauphin en Christian Wallner
Titel: Onderzoek: Waardecreatie bij drie projecten 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'
Auteur: Kuiper, C & Wallner, C
Titel: Studenten en docenten direct in contact met de praktijk via leernetwerken
Auteur: ZonMw

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan, met financiering vanuit het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, voor een periode van 18 maanden. Doel is om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren d.m.v. innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis (o.a. ontwikkeld binnen de academische werkplaatsen) wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. Vanuit de 5 regionale leernetwerken jeugd is de wens geuit om regelmatig gezamenlijk uit te wisselen, zowel op inhoud als proces en daarbij te leren van bestaande netwerken. ZonMw zou graag de leernetwerken evalueren om zo meer inzicht te krijgen in de waarde van dit soort netwerken, en de bijdrage die ze leveren aan het gezamenlijk leren en kennisbenutting in praktijk en onderwijs. Doelen van het project zijn: (1) Bevorderen van het proces van opzetten, uitvoeren en borgen van de 5 leernetwerken door voort te bouwen op eerdere kennis en ervaringen uit andere leernetwerken; (2) Kennis opdoen over bevorderende en belemmerende factoren voor het proces van opzetten, uitvoeren en borgen van leernetwerken; (3) Inhoudelijke meerwaarde van de leernetwerken zichtbaar maken. Om de diversiteit van data zo goed mogelijk te verzamelen maken we gebruik van een kwalitatieve onderzoeksaanpak met documentenanalyse en semi-gestructureerde focusgesprekken en interviews. De meerwaarde die ontstaat in de 5 leernetwerken onderzoeken we daarbij vanuit twee perspectieven: proces en inhoud, met daaraan gekoppeld twee onderzoeksvragen: (1; proces): Hoe ziet het proces er uit om te komen tot een succesvol leernetwerk? En (2; inhoud): Welke meerwaarde hebben de leernetwerken jeugd? Dit project levert volgende producten op: (1) De (eerste) onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd op de slotbijeenkomst van ZonMW (naar verwachting april 2020); (2) de onderzoeksresultaten zullen in (najaar) 2020 worden gepresenteerd op een nationaal congres voor (jeugd)zorg- en welzijnsprofessionals en (3) een publicatie over de onderzoeksresultaten.

Kenmerken

Projectnummer:
737300007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. Wallner
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Leiden