Mobiele menu

De pedagogische civil society in de praktijk.Onderzoek naar de wijze waarop maatschappelijke organisaties, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, hun bijdrage aan de pedagogische civil society kunnen versterken.

Projectomschrijving

 “It takes a village to raise a child”. Maar hoe ziet de ideale ‘village’ er eigenlijk uit? Hoe kunnen (vrijwilligers-) organisaties optimaal bijdragen aan het opvoedingsklimaat in dorp of buurt? Op deze vraag proberen de onderzoekers van de DSP-groep in de praktijk een antwoord te vinden. Buurten verschillen van elkaar qua bebouwing, bevolkingsopbouw, voorzieningenniveau etc. De DSP-groep vergelijkt dan ook 15 ‘villages’ verspreid over het hele land. Het project richt zich ook op gemeentelijke beleidssectoren, zoals sportbeleid, vrijwilligersbeleid, welzijnsbeleid en ruimtelijke ordening.
De onderzoekers kijken naar ‘actoren’ (organisaties of personen) die geen beroepsmatige pedagogische taak hebben. Actoren die misschien wel onbewust bijdragen aan de ‘opvoedende omgeving’. Gekeken wordt wat ouders en kinderen hiervan merken en hoe de pedagogische rol van de vrijwilligers versterkt kan worden. En hoe gemeentebeleid en het vrijwilligerswerk elkaar beïnvloeden.
De praktijk moet aan de slag met de resultaten van dit onderzoek. Geen duimendikke rapporten dus, maar resultaten in handzame factsheets.

Producten

Titel: Opvoeden samen met de buurt. De pedagogische civil society: een inhoudelijke oriëntatie
Link: http://www.dsp-groep.nl
Titel: Opvoeden samen met de buurt. Voorbeelden van pedagogische kracht in wijken en buurten
Link: http://www.dsp-groep.nl
Titel: Opvoeden samen met de buurt. Buurtanalyse en eindconclusies
Link: http://www.dsp-groep.nl

Verslagen


Eindverslag

Kinderen en jongeren groeien op in de buurt. Daar staan zij en hun ouders in contact met mensen en organisaties. Buren, ouders, andere mensen in de wijk. School en kinderopvang, sportverenigingen, jongeren- en welzijnswerk, kerk, moskee, migrantenorganisaties, buurtverenigingen, maar ook Centrum Jeugd en Gezin, buurtregisseur - allemaal zijn deze partijen sterk bepalend voor de manier waarop kinderen en jongeren opgroeien. Met elkaar vormen zij de pedagogische kracht van de buurt. Ieder heeft daarin een eigen rol en eigen mogelijkheden.
Kwalitatief onderzoek van DSP-groep naar het opvoed- en opgroeiklimaat in vijftien uiteenlopende buurten in Nederland maakt duidelijk dat vooral de reguliere buurtorganisaties, die op regelmatige basis contact hebben met jeugd en ouders, bepalend zijn. Met elkaar hebben zij immers een enorm bereik en zijn zij in staat om een krachtige pedagogische boodschap af te geven. Wanneer maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, scholen, buurt- en welzijnsorganisaties, door gemeenten en CJG worden uitgedaagd en ondersteund om hun pedagogische kracht en mogelijkheden nog meer te gaan benuttten kan veel worden bereikt, zo laten de vele goede voorbeelden zien. Voor deze organisaties zelf is het een kans om hun maatschappelijk gezicht te tonen. Voor de kinderen en jongeren in de buurt biedt het kansen om goed en gezond op te groeien.

In het onderzoek “De pedagogische civil society in de praktijk”, onderzoekt DSP-groep de wijze waarop maatschappelijke organisaties, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, hun bijdrage aan de pedagogische civil society kunnen versterken. Het is erop gericht om concrete handvatten te achterhalen om de bijdrage van de verschillende actoren in of aan de pedagogische civil society te vergroten. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1. Literatuuronderzoek inclusief expertronde
2. Praktijkonderzoek in 15 villages.

Recent heeft DSP-groep het literatuurdeel afgerond. Het praktijkonderzoek is momenteel volop in uitvoering. Op basis van het literatuuronderzoek zijn de criteria bepaald voor de 15 villages. Het gaat onder andere om diversiteit wat betreft sociaal-economische status, geografische spreiding en mate van stedelijkheid. De wijken die in het onderzoek worden meegnomen zijn: Rotterdam (De Beverwaard & Middengebied- Noord), Huizen (De zuid & De Filosofenbuurt), Den Bosch (Schutskamp & De grote wielen), Sudwest Fryslan (Noorderhoek in Sneek & Blauwhuis), Hoorn (Kersenboogerd &Risdam) Hellendoorn, (De Blokken & Marle) Middelburg (Dauwendaele & Nieuw en Sint Joosland), Zederik (Ameide).

Samenvatting van de aanvraag

"It takes a village to raise a child."Veel problemen rond opvoeden en opgroeien zijn te voorkomen door meer te investeren in de zogeheten pedagogische civil society, waarmee wordt gedoeld op de gemeenschappelijke en vrijwillige activiteiten van burgers rond het grootbrengen van kinderen en jongeren. Het vindt zijn basis in de formele, maar ook informele verbindingen tussen familie, vrienden, buurtgenoten en maatschappelijke organisaties, die allen rond kinderen en jongeren staan en die samen de village vormen. In een goedwerkende village weten buurtgenoten elkaar gemakkelijk te vinden, helpen ze elkaar, dragen ze samen verantwoordelijkheid voor de buurt, slaan ze alarm als dat nodig is, houden ze elkaars kinderen in de gaten en draagt ieder zijn steentje bij. Met als gevolg dat minder vaak een beroep op autoriteiten gedaan hoeft te worden. In onderzoeksthema 4 van het ZonMw-programma 'Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin' staat de vraag centraal op welke wijze maatschappelijke organisaties, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, invulling geven aan hun rol in de pedagogische civil society en die rol kunnen versterken. Anders gezegd: wat dragen zij nu bij aan het pedagogische klimaat in een dorp of buurt, op welke manier doen ze dat, hoe (groot) is de inzet van vrijwilligers daarbij, en hoe is hun bijdrage te versterken? De bijdrage kan grofweg liggen op het vlak van het bieden van (informele) sociale en pedagogische steun en/of het vergroten van de eigen kracht en (onderlinge) betrokkenheid van ouders en jongeren. Het onderzoek moet inzicht geven in de bijdrage die organisaties (kunnen) leveren aan de pedagogische civil society? Wat zijn vervolgens do's en dont's en bevorderende en belemmerende factoren? Het onderzoek leidt tot concrete handvatten voor genoemde maatschappelijke organisaties om hun eigen rol en kracht -afgestemd op de inzet van anderen – te vergroten. De aanpak van DSP-groep bestaat uit een combinatie van literatuur- en praktijkonderzoek. Het literatuuronderzoek, bestaande uit documentenanalyse en een interviewronde langs experts, levert recente inzichten op rond het thema pedagogische civil society, alsmede een referentiekader voor het praktijkonderzoek. Voor het praktijkonderzoek selecteert DSP-groep 15 villages, waarbij we zorgen voor spreiding naar onder meer geografische ligging, welstandsniveau, bevolkingssamenstelling en mate van stedelijkheid. Door deze villages in samenhang te analyseren ontstaat niet alleen zicht op de afzonderlijke bijdrage van de verschillende actoren en de bevorderende en belemmerende factoren hierin, maar komt ook de onderlinge samenwerking en afstemming binnen een village in beeld, en kan ieders bijdrage worden afgezet tegen de context en inzet van anderen. Dat sluit aan bij het centrale uitgangspunt achter de pedagogische civil society, namelijk dat opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren in de buurt een gezamenlijke, collectieve verantwoordelijkheid is. In de 15 villages analyseren we relevante beleids- en projectdocumenten en houden we interviews met diverse betrokkenen in de village, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en –initiatieven, praktijkprojecten en ook ouders en jongeren zelf. Het praktijkonderzoek geeft uiteraard geen representatief, maar wel een indicatief beeld van de stand van zaken van de pedagogische civil society in de Nederlandse villages. De overallanalyse van de 15 villages levert vooral kwalitatieve informatie op. Het maakt duidelijk welke knelpunten zijn aan te wijzen, welke kritische succes- en faalfactoren meespelen, wat de do’s and dont’s zijn en welke wensen en behoeften de verschillende actoren hebben. Ook komen randvoorwaarden en omstandigheden aan bod die nodig zijn voor versterking van de pedagogische civil society. De uitkomsten van het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek worden gebundeld in een onderzoeksrapport en vertaald naar een praktische handreiking. Die handreiking wordt verspreid naar alle gemeenten en CJG's in Nederland, met de bedoeling dat zij er zelf hun voordeel mee doen, en daarnaast informatie en handvatten verspreiden naar lokale organisaties. Een getrapte implementatiestrategie dus, die past bij de regierol en verantwoordelijkheid die gemeenten hebben in het kader van de Wmo. Om het gebruik van de handreiking en duurzaamheid, borging en verankering van resultaten te bevorderen geven we bovendien lezingen en workshops op landelijke congressen, schrijven we artikelen in vaktijdschriften en 'pluggen' we informatie in op websites van kennisinstituten en koepelorganisaties. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en kanalen, zowel binnen de wereld van gemeenten en CJG's als in die van sport, welzijn en onderwijs.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410141002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ing. N.F. Broenink
Verantwoordelijke organisatie:
DSP - groep BV