Mobiele menu

De Quick Responder

Projectomschrijving

Vaak is de politie veel tijd kwijt alvorens een cliënt met verward gedrag kan worden overgedragen aan de juiste hulpverlening. Daarnaast blijken niet alle meldingen omtrent verward gedrag te gaan om een psychiatrisch probleem.

Doel

Handvatten krijgen om in een vroeg stadium een inschatting te kunnen maken wat nodig is bij meldingen van personen met (mogelijk) verward gedrag.

Uitkomsten

In het project Quick Responder (QR) ging een politieagent samen met een gespecialiseerd ggz-verpleegkundige een eerste inschattingen maken bij spoedmeldingen (112 politie meldingen) over personen en situaties waarbij tijdens de melding aanwijzingen waren voor ‘verward gedrag’.

De Quick Responder reed in de stad Eindhoven als anonieme auto, gekoppeld aan de politiemeldkamer. Door deze snelle wijze van handelen ‘profiteerden’ (potentiële) cliënten en naasten van snelle, effectieve en meer gespecialiseerde inschatting naar de aard van de problematiek en zorgde waar nodig voor toeleiding naar adequate en/of gespecialiseerde hulp.

Resultaat

Bij 75% bleek er naast een ‘psychische klacht’ ook sprake van openbare orde problemen, agressie of overlast. Onnodige verwijzingen of vervoersbewegingen werden vaak voorkomen. Bijna 2/3 van de situaties werd ter plaatse afgehandeld. Er was zowel tijdwinst voor politie als ggz per casus, al hadden we meer aantallen verwacht. In screenend meldingenonderzoek bleken er veel meer meldingen te zijn die echter vaak niet uitgegeven werden.

Uit het onderzoek naar hiaten en knelpunten in de (acute) zorgketen is gebleken dat de structuur van de spoedketen adequaat is. Een aantal mogelijke verbeterpunten zijn:
  • Veel meer dossierdeling
  • Samen verantwoordelijkheid nemen voor casuïstiek
  • Meer zicht op betrokken partijen in een casus
  • Kennis rondom triage


Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In het project Quick Responder (QR) ging een politieagent samen met een gespecialiseerd GGZ verpleegkundige een eerste inschattingen maken bij spoedmeldingen (112 politie meldingen) over personen en situaties waarbij tijdens de melding aanwijzingen waren voor “verward gedrag”.
De Quick Responder reed in de stad Eindhoven als anonieme auto, gekoppeld aan de politiemeldkamer.
Door deze snelle wijze van handelen “profiteerden” (potentiële) cliënten en naasten van snelle, effectieve en meer gespecialiseerde inschatting naar de aard van de problematiek en zorgde waar nodig voor toeleiding naar adequate en/of gespecialiseerde hulp.
Bij 75% bleek er naast een “psychische klacht” ook sprake van openbare orde problemen, agressie of overlast.
Onnodige verwijzingen of vervoersbewegingen werden vaak voorkomen. Bijna 2/3 van de situaties werd ter plaatse afgehandeld.
Er was zowel tijdwinst voor politie als GGz per casus, al hadden we meer aantallen verwacht.
In screenend meldingenonderzoek bleken er veel meer meldingen te zijn die echter vaak niet uitgegeven werden.

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond In de samenleving, de zorg, bij politie en justitie en andere partijen is veel aandacht voor de problematiek rondom mensen met verward gedrag. Dit is echter geen garantie voor een goede samenwerking tussen verschillende partijen die hier een verantwoordelijkheid in hebben. Deze ontwikkeling heeft erin geresulteerd dat in Oost-Brabant relevante partijen sinds juli 2015 samenwerken in het project ‘Ketensamenwerking rondom verwarde personen en acute situaties’ met als doel te komen tot uniforme werkwijzen en een gezamenlijke aanpak. Het initiële project krijgt nu vervolg onder de titel ‘Verward, en dan…? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’. Voor dit vervolgproject wordt binnen programmalijn 1 van het Actieprogramma een subsidieaanvraag ingediend, waaraan GGzE deelneemt. Met het bijgevoegde voorstel, wordt beoogd op lokaal niveau in Eindhoven e.o. kleur en uitvoering te geven aan deze gezamenlijke aanpak in Oost-Brabant. Quick Responder Concreet wordt in het bijgevoegde projectplan een voorstel gedaan voor de inzet van de Quick Responder. De Quick Responder is het vervolg op de pilot Psycholance icm de Rapid Responder, waarbij het doel was te komen tot een snelle beoordeling en (be)handeling op locatie bij mensen waarvan politie melding kreeg dat er sprake zou zijn van verward gedrag. Indien nodig kon een cliënt door de Psycholance ook veel klantvriendelijker vervoerd worden naar een geschikte locatie. Uit de evaluatie van de pilot bleek de meerwaarde van een Rapid Responder. Omdat deze term al door andere organisaties in gebruik bleek, hebben we in dit voorstel gekozen voor de term Quick Responder. Doelstelling Het doel is primair om snel in de persoonlijke leefwereld van een verwarde cliënt een inschatting te kunnen maken van welke hulp nodig is. Secundair is het doel om door het inzetten van de Quick Responder : a)de kwalitatieve standaard van triëren op de politiemeldkamer te vergroten b)minder acute vervoersbewegingen van cliënten nodig te hebben naar beoordelingslocaties c)minder inzet van noodhulp door politie en acute hulp door de crisisdienst van GGzE Tevens zal dit project informatie opleveren die van belang is bij de verdere ontwikkeling van een Crisis Servicecentrum (CSC) en triagepunt. Mogelijke leemten in de keten zullen we signaleren en registreren om te kunnen komen tot een sluitende aanpak. Bouwstenen Met de Quick Responder wordt specifiek uitvoering gegeven aan de bouwsteen Melding (4). Er is echter een nauwe samenhang met de bouwstenen Beoordeling en risicotaxatie (5) en Toeleiding (6). De Quick Responder kan (1) rechtstreeks de politiemeldkamer bijstaan in haar triage door een directe verbinding, (2) primair een directe eerste inschatting doen op locatie bij een spoedmelding en (3) secundair zorgmeldingen triëren en inschatten door een beoordeling. De Quick Responder zal bemenst worden door een GGz specialist en een politieagent. Wanneer we de Quick Responder in het gehele plaatje zien, wordt het een van de schakels in het proces van melding tot toeleiding van een persoon met verward gedrag. Alle schakels dienen bij te dragen aan een sluitende aanpak voor deze groep mensen die leidt tot het best passende traject. Samenwerking Met de aanvraag voor de Quick Responder haken we direct aan bij de ketensamenwerking in Oost Brabant en beogen we een oplossing te ontwikkelen die uiteindelijk voor andere subregio’s in Oost Brabant toepasbaar is. Op lokaal niveau (Eindhoven e.o.) wordt in dit voorstel samengewerkt met partners van politie, RAV/GGD en Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen de leden van de projectgroep. Fasering De uitvoering van het project vindt plaats in 3 fasen, waarbij in fase 0 (initiatie) alle voorbereidingen worden getroffen om de Quick Responder in te kunnen gaan zetten. Deze fase wordt eind dit jaar afgesloten. In januari 2017 wordt gestart met fase 1 (definitie) en worden alle randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, beperkingen en hiaten vastgesteld. De financieringsaanvraag heeft feitelijk betrekking op fase 2 en 3, de ontwerp- en implementatiefase (2) en de realisatiefase (3). In fase 2 wordt geëxperimenteerd met de Quick Responder. Er zullen ervaringen opgedaan worden in de samenwerking en we zullen zaken die nog gemist worden in de keten in kaart brengen. In fase 3 is de Quick Responder in zijn geheel operationeel en zal maandelijks geëvalueerd worden aan de hand van de vooropgestelde uitgangspunten. Na 6 maanden zal er gericht beoordeeld worden welke adviezen en punten meegenomen moeten worden in het vormgeven van het Crisisservice Centrum. Eindresultaat van dit project Aan het eind van dit project zijn de ervaringen met de Quick Responder aan de hand van cijfers en een nulmeting gebundeld, wat concrete input levert voor het komen tot een sluitend plan van aanpak in de keten. De samenwerking tussen GGzE en politie is verder doorontwikkeld en geborgd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. E. Pols
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Eindhoven en de Kempen