Mobiele menu

De rol van de thuiszorg bij een evidence-based aanpak overgewicht en obesitas

Zwolle wil overgewicht bij kinderen en senioren tegengaan. Hiervoor zijn de programma’s Gezond Gewicht Kinderen en Gezond Gewicht Senioren in het leven geroepen.
De programma’s bieden praktische handvatten voor alle betrokken professionals rond de preventie en signalering, diagnostiek en behandeling van overgewicht.
De Academische ThuiszorgWerkplaats Overgewicht voert de regie. Hierin werken Icare, het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) en verschillende partners uit Zwolle samen aan een keten voor preventie en behandeling van overgewicht.
De programma’s voor kinderen en senioren zijn gebaseerd op onderzoek naar de huidige en gewenste situatie van preventie en behandeling van overgewicht.

Producten

Titel: Sociale kaart en wegwijzer preventie en behandeling van overgewicht bij senioren in Zwolle
Titel: Nieuwsbrieven vanuit ATW Overgewicht
Titel: Website ATW Overgewicht en Zorgprogramma Gezond Gewicht
Link: http://www.zorgvoorgezondgewicht.nl
Titel: Ontwikkelen van een keten van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas, ervaringen uit de regio Zwolle.
Titel: Ontwikkeling van ketenzorg overgewicht en obesitas in 10 stappen.
Titel: Sociale kaart en wegwijzer preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen in de regio Zwolle
Titel: Bureaublad Zorgprogramma Gezond Gewicht
Titel: Eindrapport Kwalitatief Onderzoek Senioren ATW Overgewicht
Titel: Onderzoeksverslag Zorgverlening voor allochtone kinderen met overgewicht en obesitas in Zwolle
Titel: Eindrapport Kwalitatief Onderzoek kinderen ATW Overgewicht
Titel: Onderzoeksrapport kwalitatief onderzoek: Zorgverlening voor allochtone kinderen met overgewicht en obesitas in Zwolle
Titel: Evaluatie ATW Overgewicht, proces en resultaat
Titel: A local consensus process making use of focus groups to enhance the implementation of a national integrated health care standard on obesity care.
Auteur: Derksen E.D., Brink-Melis W.J., Westerman M.J., Dam ten J.J.M., Seidell .J.C, Visscher T.L.S.
Magazine: Family Practice
Titel: Poster presentatie ATW Overgewicht op International Congres on Obesity in Stockholm
Titel: Werkconferentie 'Zorgverleners aan zet' 21 april Zwolle

Verslagen


Eindverslag

In dit eindverslag worden de resultaten van de projecten beschreven die in de periode 2008-2011 vanuit de Academische Thuiszorgwerkplaats Overgewicht uitgevoerd zijn.
De ATW Overgewicht had als doelstelling: Icare en OPOZ hebben samen met ketenpartners in Zwolle een evidence - based ketenmodel van preventie en behandeling voor kinderen en ouderen (met speciale aandacht voor allochtonen en lage SES) met overgewicht gerealiseerd. Het model biedt een handvat aan (thuiszorg)organisaties elders in het land, om het probleem overgewicht evidence-based aan te pakken. Er ontstaat een infrastructuur waarin (thuiszorg)interventies blootstaan aan continue monitoring en evaluatie.
De ATW Overgewicht richtte zich op kinderen (0-19jaar; project kinderen) en senioren (60+; project senioren) en had een doorlooptijd van 1 april 2008 tot 1 juli 2011.
De twee projecten zijn in vier fasen vormgegeven: 1. voorbereiding; 2. verkenning; 3. ketenontwikkeling; en 4. implementatie. In fase 1 (voorbereiding) heeft de nadruk gelegen op het realiseren van draagvlak en het organiseren van de projecten (onderzoeksvoorstellen, projectplannen, activiteitenplannen). In fase 2 (verkenning) heeft het onderzoek onder senioren, ouders van kinderen en professionals centraal gestaan evenals het opstellen van een sociale kaart met beschikbare interventies voor kinderen en senioren. Fase 3 (ketenontwikkeling) kenmerkt zich door het ontwikkelen van een digitaal zorgprogramma waarin de werkafspraken en uitgangspunten van de keten naar voren komen. Deze fase werd afgesloten met een werkconferentie Zorgverleners aan zet. De laatste fase, fase 4 (implementatie), stond in het teken van implementatie, met verankering en deskundigheidsbevordering als speerpunten. In deze fase heeft ook het onderzoek met betrekking tot indicatoren plaatsgevonden.
Conform de doelstellingen van het project is een structuur ontstaan waarbinnen de komende jaren ketenzorg voor kinderen en senioren met overgewicht en obesitas op een evidence-based manier en volgens de landelijke ontwikkelingen van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) lokaal verder geïmplementeerd kan worden.
Binnen de ATW Overgewicht heeft academisering van de praktijk plaatsgevonden en heeft het onderzoek een praktijkgericht karakter gekregen. Het onderzoek heeft zich gericht op en geput uit de praktijk. De praktijk heeft zich verrijkt met wetenschappelijke – toepasbare – inzichten.
We concluderen dat de uitgevoerde projecten op 3 niveaus van meerwaarde zijn: 1 de meerwaarde van de Academische Thuiszorgwerkplaats, 2 de meerwaarde voor professionals en 3 de meerwaarde voor de cliënt/ burger
De belangrijkste aanbevelingen van de projecten richten zich op het realiseren van regie op ketenniveau, het realiseren van regie op klantniveau en het betrekken van de achterban van de betrokkenen uit dit project.
De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van de Academische werkplaats richten zich op continueren van de ATW werkwijze, verbreding van het thema, uitbreiden van de betrokken partners bij de formele samenwerking en het genereren en verspreiden van expertise.
De ATW Overgewicht wil dit doen in de Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij.

Binnen de Academische Thuiszorgwerkplaats (ATW) Overgewicht werken Stichting Icare en Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ)samen met ketenpartners aan ketenzorg voor de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas. Het project loopt sinds 1 april 2008 in Zwolle, voor twee doelgroepen: kinderen (0 - 19 jaar) en hun ouders en senioren. Hierbij werkt de ATW Overgewicht nauw samen met het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) door lokale toepassing van de (concept) Zorgstandaard Obesitas.

Doelstelling van de ATW Overgewicht is dat er eind maart 2011 een evidence based ketenmodel van preventie en behandeling van (dreigend) overgewicht en obesitas gerealiseerd is samen met de ketenpartners in Zwolle.
Subdoelstellingen zijn:
- Realiseren van adequate signalering en doorverwijzing
- Samenstellen van evidence based programma overgewicht
- Realiseren van randvoorwaarden zoals competente professionals, informatie uitwisseling / kennistransfer en financiering.

Het project is ingedeeld in een verkenningsfase en een implementatiefase. De verkenningsfase is afgerond en heeft geresulteerd in een beschrijving van de huidige en gewenste situatie van de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas vanuit het perspectief van professionals en burgers (ouders van kinderen en senioren). Deze resultaten zijn vertaald in 2 digitale Zorgprogramma's Gezond Gewicht (www.zorgvoorgezondgewicht.nl).

Het laatste projectjaar richt zich vooral op:
- het verder doorontwikkelen van de ketenzorg voor de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas
- vaststellen van een set van indicatoren voor monitoring en evaluatie (proces-, prestatie-, uitkomst- en structuurindicatoren).
- competente professionals
- informatie uitwisseling en kennistransfer
- mogelijkheden voor financiering

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87400002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.A. de Boer
Verantwoordelijke organisatie:
Icare